Wielka Brytania

StartObliczanie wynikuWielka Brytania
Rozwiń

WIELKA BRYTANIA

Wyniki uzyskane przez kandydata legitymującego się świadectwem ukończenia szkoły średniej z UK przeliczane będą w następujący sposób. Wyniki uzyskane w trakcie GCE-A Levels traktowane są jako równorzędne maturze na poziomie rozszerzonym.
“Uwaga” Business and Technology Education Council (BTEC) Level 3 Extended Diploma- system kwalifikacji zawodowych z Anglii, Walii oraz Irlandii Północnej, który może stanowić odpowiednik matury. Warunkiem uznania wyników jest tożsama nazwa z danego przedmiotu z jego polskim odpowiednikiem, np: biology- biologia. Jeśli masz wątpliwości dotyczące dyplomu/ świadectwa (czy Twoje kwalifikacje są uznawane) skontaktuj się z Działem Rekrutacji.

 • Kandydat ze świadectwem ukończenia szkoły średniej z UK ubiegający się o przyjęcie na studia z tokiem nauczania w języku polskim w terminie rejestracji jest zobowiązany:
  a) założyć konto ERK w systemie rekrutacji on-line dostępnym na stronie internetowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
  b) wypełnić (wybierając jako podstawę rekrutacji Matura zagraniczna) i zatwierdzić znajdujący się w systemie ERK elektroniczny formularz rejestracyjny, w tym w szczególności:
  - wybrać formę studiów oraz ich kierunek
  - dostarczyć do Działu Rekrutacji świadectwo maturalne GCE-A Levels opatrzone Apostille, przetłumaczone na język polski.
  - punkty rekrutacyjne zostaną wprowadzone do systemu ERK przez pracowników Działu Rekrutacji GUMed.
  - Jeżeli kandydat przedstawi szczegółowe wyniki egzaminów A-levels potwierdzające, że uzyskał wyniki w percentylu wyższym aniżeli równorzędny z przyznanymi punktami, liczba przyznanych punktów może być zwiększona stosownie do uzyskanego wyniku rzeczywistego.
  - wpłacić opłatę rekrutacyjną
 • Informacje o wszystkich pozostałych wymaganych dokumentach znajdują na stronie:Dokumenty
 • W przypadku braku dostarczenia wymienionych powyżej dokumentów maturalnych, wynik zostanie ustalony jako zero (0 pkt), co będzie skutkować nieprzyjęciem na studia.
 • Harmonogram rekrutacji znajduje się na stronach www. Działu Rekrutacji w informatorach w szczegółowych na poszczególne kierunki oraz na stronie: Wyszukiwarka terminów rekrutacji

  Wyniki uzyskane w ramach GCE-A Levels (skala A z gwiazdką – F) są przypisywane do przedmiotów polskiej matury i przeliczane na punkty przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną wg tabeli.

  Odpowiednik NM poziom rozszerzony GCE-A Levels

  Skala ocen dokumentu oryginalnego Punkty rekrutacyjne GUMed

  A*

  A

  B

  C

  D

  E

  F

  90

  80

  70

  60

  50

  40

  0

  W przypadku gdy kandydat przedstawi zaświadczenie o ocenach przewidywanych (predicted grades, preliminary grades) wystawione przez placówkę edukacyjną w której realizuje ostatni roku edukacji na poziomie szkoły średniej, zostaną mu naliczone za poszczególne przedmioty punkty rekrutacyjne GUMed na najniższym dopuszczającym poziomie, tak aby kandydat mógł być ujęty na listach rankingowych.
  Ostateczna punktacja zostanie wyliczona po dostarczeniu uwierzytelnionych (apostille, uwierzytelnienie konsularne) dokumentów z ocenami ostatecznymi. Zmiana punktacji nie będzie już możliwa, jeżeli termin dostarczenia stosownych dokumentów z ostatecznymi ocenami nastąpi po wypełnieniu limitu przyjęć na dany kierunek studiów i po opublikowaniu listy przyjętych.

  Powyższe informacje stanowią jedynie ogólną informację mającą służyć wstępną pomocą kandydatom i mogącą zawierać niezamierzone błędy pisarskie, dlatego należy każdorazowo zapoznać się ze szczegółowymi zasadami rekrutacji zawartymi w Uchwale Senatu precyzującej warunki i tryb rekrutacji na dany rok akademicki opublikowanej na stronie Akty prawne
  W celu potwierdzenia czy kandydat spełnia kryteria rekrutacyjne prosimy o kontakt z Działem Rekrutacji