Norwegia

Rozwiń

NORWEGIA

Wyniki uzyskane przez kandydata legitymującego się świadectwem ukończenia szkoły średniej z Norwegii przeliczane będą w następujący sposób. Wyniki uzyskane na Vitnemål fra den Videregående Skolen jako oceny końcowe z roku i uzyskane na egzaminach na tylko jednym poziomie (1 lub 2), są traktowane jako matura na poziomie podstawowym, natomiast wyniki uzyskane na Vitnemål na poziomach 1 i 2 – jako matura na poziomie rozszerzonym.

 • Kandydat ze świadectwem ukończenia szkoły średniej z Norwegii ubiegający się o przyjęcie na studia z tokiem nauczania w języku polskim w terminie rejestracji jest zobowiązany:
  a) założyć konto ERK w systemie rekrutacji on-line dostępnym na stronie internetowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
  b) wypełnić (wybierając jako podstawę rekrutacji Matura zagraniczna) i zatwierdzić znajdujący się w systemie ERK elektroniczny formularz rejestracyjny, w tym w szczególności:
  - wybrać formę studiów oraz ich kierunek
  - dostarczyć do Działu Rekrutacji świadectwo ukończenia szkoły średniej Vitnemål fra den Videregående Skolen opatrzony Apostille lub uwierzytelnione konsularnie, przetłumaczone na język polski. Punkty rekrutacyjne zostaną wprowadzone do systemu ERK przez pracowników Działu Rekrutacji GUMed.
  - jako matematyka na poziomie podstawowym wymagane są kursy Maths S1 i Maths S2
  - jako matematyka na poziomie rozszerzonym wymagane są kursy Maths R1 i Maths R2
  - kurs Maths R1 może być zastąpiony kursami Maths S1 and S2
  - wpłacić opłatę rekrutacyjną
 • Informacje o wszystkich pozostałych wymaganych dokumentach znajdują na stronie: Dokumenty
 • W przypadku braku dostarczenia wymienionych powyżej dokumentów maturalnych, wynik zostanie ustalony jako zero (0 pkt), co będzie skutkować nieprzyjęciem na studia.
 • Harmonogram rekrutacji znajduje się na stronach www. Działu Rekrutacji w informatorach w szczegółowych na poszczególne kierunki oraz na stronie: Wyszukiwarka terminów rekrutacji

  Wyniki uzyskane w ramach świadectwie ukończenia szkoły średniej Vitnemål fra den Videregående Skolen, (wyrażone w skali 1-6) są przypisywane do przedmiotów polskiej matury i przeliczane na punkty przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną wg tabeli.

  Odpowiednik NM Vitnemål fra den Videregående Skolen

  Skala ocen dokumentu oryginalnego – Vitnemål oceny z roku szkolnego Punkty rekrutacyjne GUMed Skala ocen dokumentu oryginalnego – Vitnemål oceny z egzaminu końcowego* Punkty rekrutacyjne GUMed

  6

  5

  4

  3

  2

  1

  47,5

  42,5

  37,5

  32,5

  27,5

  0

  6

  5,5

  5

  4,5

  4

  3,5

  3

  2,5

  2

  1

  50

  47,5

  45

  42,5

  40

  37,5

  35

  32,5

  30

  0

  * W przypadku gdy egzamin składał się z części pisemnej i ustnej, do przeliczania na punkty rekrutacyjne będzie brana średnia arytmetyczna

  Powyższe informacje stanowią jedynie ogólną informację mającą służyć wstępną pomocą kandydatom i mogącą zawierać niezamierzone błędy pisarskie, dlatego należy każdorazowo zapoznać się ze szczegółowymi zasadami rekrutacji zawartymi w Uchwale Senatu precyzującej warunki i tryb rekrutacji na dany rok akademicki opublikowanej na stronie Akty prawne
  W celu potwierdzenia czy kandydat spełnia kryteria rekrutacyjne prosimy o kontakt z Działem Rekrutacji