Białoruś

Rozwiń

BIAŁORUŚ

Wyniki uzyskane przez kandydata legitymującego się świadectwem ukończenia szkoły średniej z Białorusi przeliczane będą w następujący sposób. Wyniki egzaminów maturalnych umieszczone w specjalne sekcji świadectwa ukończenia szkoły średniej Atestat traktowane są jako równorzędne maturze na poziomie podstawowym. Wyniki uzyskane w trakcie egzaminu CT traktowane są jako równorzędne maturze na poziomie rozszerzonym.

 • Kandydat ze świadectwem ukończenia szkoły średniej z Białorusi i zdanym egzaminem CT ubiegający się o przyjęcie na studia z tokiem nauczania w języku polskim w terminie rejestracji jest zobowiązany:
  a) założyć konto ERK w systemie rekrutacji on-line dostępnym na stronie internetowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
  b) wypełnić (wybierając jako podstawę rekrutacji Matura zagraniczna) i zatwierdzić znajdujący się w systemie ERK elektroniczny formularz rejestracyjny, w tym w szczególności:
  - wybrać formę studiów oraz ich kierunek
  - dostarczyć do Działu Rekrutacji świadectwo maturalne Atestat oraz wyniki egzaminu CT opatrzone Apostille, przetłumaczone na język polski.
  - punkty rekrutacyjne zostaną wprowadzone do systemu ERK przez pracowników Działu Rekrutacji GUMed.
  - wpłacić opłatę rekrutacyjną
 • Informacje o wszystkich pozostałych wymaganych dokumentach znajdują na stronie:Dokumenty
 • W przypadku braku dostarczenia wymienionych powyżej dokumentów maturalnych, wynik zostanie ustalony jako zero (0 pkt), co będzie skutkować nieprzyjęciem na studia.
 • Harmonogram rekrutacji znajduje się na stronach www. Działu Rekrutacji w informatorach w szczegółowych na poszczególne kierunki oraz na stronie: Wyszukiwarka terminów rekrutacji

  Wyniki uzyskane w ramach egzaminu CT (skala 100-0) są przypisywane do przedmiotów polskiej matury i przeliczane na punkty przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną wg tabeli.

  Odpowiednik NM Poziom podstawowy Atestat Poziom rozszerzony Egzamin CT

  Skala ocen dokumentu oryginalnego – Atestat Punkty rekrutacyjne GUMed Skala ocen dokumentu oryginalnego – Wyniki z egzaminów CT Punkty rekrutacyjne GUMed

  10

  9

  8

  7

  6

  5

  4

  3

  2

  1

  60

  54

  48

  42

  36

  30

  24

  18

  12

  6

  Skala ciągła – 1-100

  Przeliczenie 1:1 (od 1-100 pkt rekrutacyjnych GUMed)

  W przypadku gdy kandydat przedstawi zaświadczenie o ocenach przewidywanych (zaświadczenie o zgłoszeniu się na egzamin CT) wystawione przez odpowiednią placówkę , zostaną mu naliczone za poszczególne przedmioty punkty rekrutacyjne GUMed na najniższym dopuszczającym poziomie (30 pkt – studia I stopnia, 50 pkt – studia jednolite magisterskie), tak aby kandydat mógł być ujęty na listach rankingowych.
  Ostateczna punktacja zostanie wyliczona po dostarczeniu uwierzytelnionych (apostille, uwierzytelnienie konsularne) dokumentów z ocenami ostatecznymi. Zmiana punktacji nie będzie już możliwa, jeżeli termin dostarczenia stosownych dokumentów z ostatecznymi ocenami nastąpi po wypełnieniu limitu przyjęć na dany kierunek studiów i po opublikowaniu listy przyjętych.

  Powyższe informacje stanowią jedynie ogólną informację mającą służyć wstępną pomocą kandydatom i mogącą zawierać niezamierzone błędy pisarskie, dlatego należy każdorazowo zapoznać się ze szczegółowymi zasadami rekrutacji zawartymi w Uchwale Senatu precyzującej warunki i tryb rekrutacji na dany rok akademicki opublikowanej na stronie Akty prawne
  W celu potwierdzenia czy kandydat spełnia kryteria rekrutacyjne prosimy o kontakt z Działem Rekrutacji