Pozostałe kraje

StartObliczanie wynikuPozostałe kraje
Rozwiń

W przypadku gdy kandydat przedstawi świadectwo ukończenia szkoły średniej z kraju nie znajdującego się w poniższym zestawieniu Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przeliczy punkty zgodnie ze skalą/systemem najbardziej zbliżonym.
W sytuacjach wątpliwych WKR skorzysta z opinii NAWA (szczegóły ) lub poniższych baz danych opisujących systemy edukacyjne

- NAWA (Polish National Agency for Academic Exchange)
- NUFFIC
- Q-ENTRY
- SCHOLARO
- HALIACCESS

W przypadku gdy kandydat przedstawi zaświadczenie o ocenach przewidywanych (predicted grades, preliminary grades) wystawione przez placówkę edukacyjną w której realizuje ostatni roku edukacji na poziomie szkoły średniej, zostaną mu naliczone za poszczególne przedmioty punkty rekrutacyjne GUMed na najniższym dopuszczającym poziomie, tak aby kandydat mógł być ujęty na listach rankingowych.
Ostateczna punktacja zostanie wyliczona po dostarczeniu uwierzytelnionych (apostille, uwierzytelnienie konsularne) dokumentów z ocenami ostatecznymi. Zmiana punktacji nie będzie już możliwa, jeżeli termin dostarczenia stosownych dokumentów z ostatecznymi ocenami nastąpi po wypełnieniu limitu przyjęć na dany kierunek studiów i po opublikowaniu listy przyjętych.