USA

Rozwiń

USA

Wyniki uzyskane przez kandydata legitymującego się świadectwem ukończenia szkoły średniej z USA przeliczane będą w następujący sposób. Wyniki uzyskane na High School Diploma bez dodatkowego poziomu, są traktowane jako matura na poziomie podstawowym, natomiast wyniki uzyskane na High School Diploma na poziomie AP (Advance Placement, lub H – with honours) – jako matura na poziomie rozszerzonym.
- Uwaga: SAT (ang. Scholastic Assessment Test) – ustandaryzowany test dla uczniów szkół średnich w USA nie stanowi odpowiednika polskiej matury (vide wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 marca 2010 r. I SA/Wa 1860/09).
- Uwaga: wyniki uzyskane na GED- General Educational Development- amerykańskim egzaminie, mogą być traktowane jako matura na poziomie podstawowym
- nie każdy wynik z przedmiotu/bloku przedmiotów uzyskany na GED stanowi odpowiednik przedmiotu maturalnego. W razie wątpliwości skontaktuj się z Działem Rekrutacji.

 • Kandydat ze świadectwem ukończenia szkoły średniej z USA ubiegający się o przyjęcie na studia z tokiem nauczania w języku polskim w terminie rejestracji jest zobowiązany:
  a) założyć konto ERK w systemie rekrutacji on-line dostępnym na stronie internetowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
  b) wypełnić (wybierając jako podstawę rekrutacji Matura zagraniczna) i zatwierdzić znajdujący się w systemie ERK elektroniczny formularz rejestracyjny, w tym w szczególności:
  - wybrać formę studiów oraz ich kierunek
  - dostarczyć do Działu Rekrutacji świadectwo ukończenia szkoły średniej High School Diploma wraz z transkryptem ocen opatrzone Apostille lub uwierzytelnione konsularnie, przetłumaczone na język polski. Punkty rekrutacyjne zostaną wprowadzone do systemu ERK przez pracowników Działu Rekrutacji GUMed.
  - wpłacić opłatę rekrutacyjną
 • Informacje o wszystkich pozostałych wymaganych dokumentach znajdują na stronie: Dokumenty
 • W przypadku braku dostarczenia wymienionych powyżej dokumentów maturalnych, wynik zostanie ustalony jako zero (0 pkt), co będzie skutkować nieprzyjęciem na studia.
 • Harmonogram rekrutacji znajduje się na stronach www. Działu Rekrutacji w informatorach w szczegółowych na poszczególne kierunki oraz na stronie: Wyszukiwarka terminów rekrutacji

  Wyniki uzyskane w ramach świadectwie ukończenia szkoły średniej High School Diploma, (wyrażone w skali opisowej i procentowej) są przypisywane do przedmiotów polskiej matury i przeliczane na punkty przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną wg tabeli.

  Odpowiednik NM High School Diploma

  Skala ocen dokumentu oryginalnego – High School Diploma: ordinary level Punkty rekrutacyjne GUMed Skala ocen dokumentu oryginalnego – High School Diploma :AP or with H Punkty rekrutacyjne GUMed

  A+

  A

  A-

  B+

  B

  B-

  C+

  C

  C-

  D+

  D

  D-

  F

  60

  57

  54

  51

  48

  45

  42

  39

  36

  33

  30

  27

  0

  A+

  A

  A-

  B+

  B

  B-

  C+

  C

  C-

  D+

  D

  D-

  F

  100

  95

  90

  85

  80

  75

  70

  65

  60

  55

  50

  45

  0

  Odpowiednik NM poziom rozszerzony High School Diploma

  Skala ocen dokumentu oryginalnego Punkty rekrutacyjne GUMed

  Skala ciągła 0-100

  Przeliczenie 1:1 (od 0-100 pkt rekrutacyjnych GUMed)

  *Uwaga*: Wyjątkiem jest *matematyka*, gdzie ocena z *HSD* będzie traktowana jako odpowiednik matury na poziomie podstawowym ale *będzie punktowana jak ocena z poziomu rozszerzonego*. W przypadku gdy kandydat przedstawi zaświadczenie o ocenach przewidywanych (*predicted grades, preliminary grades*) wystawione przez placówkę edukacyjną w której realizuje ostatni roku edukacji na poziomie szkoły średniej, zostaną mu naliczone za poszczególne przedmioty punkty rekrutacyjne GUMed na najniższym dopuszczającym poziomie (30 pkt), tak aby kandydat mógł być ujęty na listach rankingowych.
  Ostateczna punktacja zostanie wyliczona po dostarczeniu uwierzytelnionych (apostille, uwierzytelnienie konsularne) dokumentów z ocenami ostatecznymi. Zmiana punktacji nie będzie już możliwa, jeżeli termin dostarczenia stosownych dokumentów z ostatecznymi ocenami nastąpi po wypełnieniu limitu przyjęć na dany kierunek studiów i po opublikowaniu listy przyjętych.