Polska matura

StartObliczanie wynikuPolska matura
Rozwiń

Egzamin maturalny – „Nowa Matura” egzamin maturalny zdawany od roku 2005 w liceach ogólnokształcących i od roku 2006 w technikach, działających na podstawie prawa polskiego;

Pomimo zmiany od roku 2015 formuły egzaminu maturalnego, egzaminy zdawane w latach 2002 (do 2004 opcjonalnie z egzaminem dojrzałości) –2014 oraz 2015–2019 wyrażone w skali 0–100 należy rozumieć jako polską maturę (tzw. maturę polską nową).

 1. Wynik z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym wyrażony w procentach będzie przeliczany na punkty według zasady: 1% = 1 punkt rekrutacyjny GUMed.
 2. Wynik z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym wyrażony w procentach będzie przeliczany na punkty według zasady: 1% = 0,6 punktu rekrutacyjnego GUMed. Wyjątek stanowi wynik z egzaminu maturalnego z matematyki zdawanej na poziomie podstawowym, który będzie przeliczany na punkty według zasady 1% = 1 punkt rekrutacyjny GUMed.

W rekrutacji na rok akademicki 2022/23 brane są pod uwagę wyniki prezentowane w procentach (nie są uwzględniane wyniki prezentowane w skali centylowej).

Kandydat z Nową Maturą ubiegający się o przyjęcie na studia z tokiem nauczania w języku polskim
 1. w terminie rejestracji jest zobowiązany:
  1. założyć konto ERK w systemie rekrutacji on-line dostępnym na stronie internetowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
  2. wypełnić i zatwierdzić znajdujący się w systemie ERK elektroniczny formularz rejestracyjny, w tym w szczególności:
   1. wybrać formę studiów oraz ich kierunek
   2. wpisać oceny z wymaganych przedmiotów uzyskane w trakcie egzaminu maturalnego.
   3. wpłacić opłatę rekrutacyjną
 2. po znalezieniu się na liście osób zakwalifikowanych na studia należy, w wyznaczonym przez GUMed terminie (podanym na każdej kolejnej opublikowanej liście), dostarczyć do Działu Rekrutacji w ramach wymaganych dokumentów – oryginalne świadectwo maturalne (kopia notarialna nie będzie honorowana):

Egzamin dojrzałości – „Stara Matura” – egzamin maturalny zdawany do roku 2004 w liceach ogólnokształcących i do roku 2005 w technikach, działających na podstawie prawa polskiego.

Egzamin ten charakteryzuje się tym, że jego wyniki są wyrażone w skali od 2 do 5 (do roku 1991) lub od 1 do 6 (w latach późniejszych).

 1. Zgodnie z Uchwała Senatu nr 42/2021 z dnia 28.06.2021 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2022/2023 (12,7 MB)

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia, zobowiązani są posiadać na zaświadczeniu z OKE (Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej) wyniki z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym lub podstawowym wyrażone w procentach. Kandydaci mogą przystąpić (zgodnie z art. 44zzp ustawy o systemie oświaty) do egzaminu z wybranego przedmiotu maturalnego organizowanego przez OKE . Egzaminy te są organizowane w terminach i według zasad obowiązujących w danym roku szkolnym. Zamiast oryginalnego zaświadczenia z OKE o wynikach egzaminu maturalnego kandydat może przedłożyć zaświadczenie o wyniku uzyskanym podczas egzaminów wstępnych w uczelni medycznej (egzaminy w standardzie CKE

Zamiar przystąpienia do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu albo wybranych przedmiotów należy zgłosić w formie deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego. Ostateczną deklarację należy złożyć na ręce dyrektora szkoły, którą się ukończyło nie później niż do 7 lutego danego roku szkolnego. Inny termin obowiązuje w sytuacji, gdy szkoła została zlikwidowana lub przekształcona – wówczas deklarację składa się dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania absolwenta (np. Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie) nie później niż do 31 grudnia danego roku szkolnego.

 1. Wynik z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym wyrażony w procentach będzie przeliczany na punkty według zasady 1% = 1 punkt rekrutacyjny GUMed.
 2. Wynik z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym wyrażony w procentach będzie przeliczany na punkty według zasady 1% = 0,6 punktu rekrutacyjnego GUMed. Wyjątek stanowi wynik z egzaminu maturalnego z matematyki zdawanej na poziomie podstawowym, będzie przeliczany na punkty według zasady 1% = 1 punkt rekrutacyjny GUMed.

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, uczelnie nie mogą organizować, ani uwzględniać w postępowaniu rekrutacyjnym wyników z wewnętrznych egzaminów tzw. CEW – podstawą przyjęcia są wyłącznie wyniki egzaminu dojrzałości oraz wyniki z egzaminów uzyskanych na podstawie art. 44zzp ustawy o systemie oświaty.

Kandydat z Starą Maturą ubiegający się o przyjęcie na studia z tokiem nauczania w języku polskim
 1. w terminie rejestracji jest zobowiązany:
  1. założyć konto ERK w systemie rekrutacji on-line dostępnym na stronie internetowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
  2. wypełnić i zatwierdzić znajdujący się w systemie ERK elektroniczny formularz rejestracyjny, w tym w szczególności:
   1. wybrać formę studiów oraz ich kierunek i tryb
   2. wpisać oceny z wymaganych przedmiotów uzyskane w trakcie egzaminu i znajdujące się na zaświadczeniu z OKE.
   3. wpłacić opłatę rekrutacyjną
 2. po znalezieniu się na liście osób zakwalifikowanych na studia należy, w wyznaczonym przez GUMed terminie (podanym na każdej kolejnej opublikowanej liście), dostarczyć do Działu Rekrutacji w ramach wymaganych dokumentów – oryginalne świadectwo dojrzałości wraz z zaświadczeniem z OKE (kopie notarialne nie będą honorowane):

Powyższe informacje stanowią jedynie ogólną informację mającą służyć wstępną pomocą kandydatom i mogącą zawierać niezamierzone błędy pisarskie, dlatego należy każdorazowo zapoznać się ze szczegółowymi zasadami rekrutacji zawartymi w Uchwale Senatu precyzującej warunki i tryb rekrutacji na dany rok akademicki opublikowanej na stronie Akty prawne
W celu potwierdzenia czy kandydat spełnia kryteria rekrutacyjne prosimy o kontakt z Działem Rekrutacji