CUDZOZIEMCY

StartCUDZOZIEMCY
Rozwiń

Podejmowanie i odbywanie studiów przez cudzoziemców regulują przepisy art. 43 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365, z późn. zm.).

Osoby, które posiadają jednocześnie polski paszport (obywatelstwo) oraz paszport innego państwa, są z mocy prawa traktowane na terytorium RP jako obywatele polscy.

Rekrutacja cudzoziemców (osób niebędących obywatelami polskimi) na studia polskojęzyczne w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2018/2019 odbędzie się:


PODEJMOWANIE KSZTAŁCENIA NA ZASADACH OBOWIĄZUJĄCYCH OBYWATELI POLSKICH

Do podejmowania i odbywania kształcenia na zasadach obowiązujących obywateli polskich są uprawnieni:

Szczegółowe warunki rekrutacji dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich wraz z terminami publikowane są na stronie internetowej: www.rekrutacja.gumed.edu.pl


PODEJMOWANIE KSZTAŁCENIA W TRYBIE I NA WARUNKACH INNYCH NIŻ OBOWIĄZUJĄCE OBYWATELI POLSKICH

Do podejmowania i odbywania kształcenia w trybie i na warunkach innych niż obowiązujące obywateli polskich są uprawnieni:

- obywatele państw trzecich
- osoby z ważną Kartą Polaka, które zrezygnowały z ubiegania się o przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich
- obywatele państw członkowskich UE, EFTA-EOG i Szwajcarii, którzy zdecydowali się podjąć w Polsce naukę na warunkach dotyczących obywateli krajów pozaunijnych

Cudzoziemcy podejmujący studia na warunkach innych niż obowiązuje obywateli polskich mogą się kształcić:


JAKO STYPENDYŚCI STRONY POLSKIEJ (RZĄDU POLSKIEGO)

Stypendia przyznawane są przez Ministra Zdrowia na podstawie umowy międzynarodowej lub Rządowego Programu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą.
Cudzoziemcy kształcący się jako stypendyści strony polskiej nie ponoszą opłat z studia.

Termin składania dokumentów na studia: 25.05.2018 – 31.08.2018

Informacje o stypendiach można uzyskać w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców w Łodzi

Lista wymaganych dokumentów:
 • podanie na ustalonym formularzu
 • uwierzytelnione świadectwo maturalne (apostille albo legalizacja konsularna)
 • tłumaczenie świadectwa na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego lub tłumaczenie poświadczone przez konsula RP
 • potwierdzenie, że posiadane świadectwo maturalne uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe do każdego typu szkół wyższych w państwie w którym zostało wydane – jeżeli nie ma takiej adnotacji na świadectwie
 • kopia strony paszportu ze zdjęciem poświadczona przez notariusza lub przy osobistym składaniu dokumentów w Dziale Rekrutacji GUMed przez pracownika biura
 • kopia Karty Polaka (osoby legitymujące się tym dokumentem) poświadczona przez notariusza lub przy osobistym składaniu dokumentów w Dziale Rekrutacji GUMed przez pracownika biura
 • skierowanie z Ministerstwa Zdrowia na studia w GUMed
 • zaświadczenie o znajomości języka polskiego: certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako obcego lub zaświadczenie potwierdzające ukończenie rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim organizowanego w jednostkach wyznaczonych przez Ministra Zdrowia, bądź zaświadczenie o znajomości języka polskiego wydane przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych GUMed po zdaniu egzaminu wewnętrznego Informacje dotyczące egzaminu z języka polskiego (467 KB)
 • oświadczenie na ustalonym formularzu dotyczące obywatelstwa
 • zaświadczenie lekarskie przetłumaczone na język polski
PO PRZYJĘCIU NA STUDIA:
 • kserokopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w NFZ
 • kopia poświadczona przez notariusza bądź pracownika GUMed dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (wiza, karta pobytu)

podanie (25,3 KB)
Oświadczenie dotyczące obywatelstwa (207 KB)


JAKO STYPENDYŚCI STRONY WYSYŁAJĄCEJ (RZĄDU INNEGO PAŃSTWA)

Stypendia te przyznawane cudzoziemcom, podejmującym kształcenie z reguły na podstawie umów międzynarodowych, przez ministerstwa lub instytucje danego kraju odpowiedzialne za prowadzenie wymiany akademickiej z zagranicą.
Cudzoziemcy kształcący się jako stypendyści strony wysyłającej nie ponoszą opłat z studia.

Termin składania dokumentów na studia: 25.05 – 31.08.2018

Kandydat, który zamierza ubiegać się o przyjęcie na studia jako stypendysta strony wysyłającej zobowiązany jest skontaktować się bezpośrednio z Działem Rekrutacji: rekrutacja@gumed.edu.pl


BEZ ODPŁATNOŚCI I ŚWIADCZEŃ STYPENDIALNYCH

Cudzoziemiec nie ponosi opłat za studia, ale nie otrzymuje stypendium rządu polskiego ani innych świadczeń stypendialnych. Stypendia przyznawane są przez Ministra Właściwego ds. Zdrowia na podstawie umowy międzynarodowej lub Rządowego Programu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą.

Termin składania dokumentów na studia: 25.05 – 31.08.2018

Lista wymaganych dokumentów:
 • podanie na ustalonym formularzu
 • uwierzytelnione świadectwo maturalne (apostille albo legalizacja konsularna)
 • tłumaczenie świadectwa na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego lub tłumaczenie poświadczone przez konsula RP
 • potwierdzenie, że posiadane świadectwo maturalne uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe do każdego typu szkół wyższych w państwie w którym zostało wydane – jeżeli nie ma takiej adnotacji na świadectwie
 • kopia strony paszportu ze zdjęciem poświadczona przez notariusza lub przy osobistym składaniu dokumentów w Dziale Rekrutacji GUMed przez pracownika biura
 • kopia Karty Polaka (osoby legitymujące się tym dokumentem) poświadczona przez notariusza lub przy osobistym składaniu dokumentów w Dziale Rekrutacji GUMed przez pracownika biura
 • skierowanie z Ministerstwa Zdrowia na studia w GUMed
 • zaświadczenie o znajomości języka polskiego: certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako obcego lub zaświadczenie potwierdzające ukończenie rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim organizowanego w jednostkach wyznaczonych przez Ministra Zdrowia, bądź zaświadczenie o znajomości języka polskiego wydane przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych GUMed po zdaniu egzaminu wewnętrznego Informacje dotyczące egzaminu z języka polskiego (467 KB)
 • oświadczenie na ustalonym formularzu dotyczące obywatelstwa
 • zaświadczenie lekarskie przetłumaczone na język polski
PO PRZYJĘCIU NA STUDIA:
 • kserokopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w NFZ
 • kopia poświadczona przez notariusza bądź pracownika GUMed dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (wiza, karta pobytu)

podanie (25,3 KB)
Oświadczenie dotyczące obywatelstwa (207 KB)


NA ZASADACH ODPŁATNOŚCI

Kandydat podlega kwalifikacji na podstawie świadectwa maturalnego. Decyzje o przyjęciu na studia podejmuje Rektor Uczelni.

Studia są odpłatne. Wysokość opłat za kształcenie na studiach na zasadach odpłatności w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2018/2019 wynosi:
 • opłata rekrutacyjna
 • czesne, kierunek lekarski jednolite studia magisterskie: 15 500 PLN (opłata semestralna)
 • czesne, kierunek lekarsko-dentystyczny jednolite studia magisterskie: 18 000 PLN (opłata semestralna)
 • czesne, kierunek farmacja jednolite studia magisterskie: 8 000 PLN (opłata semestralna)
 • czesne, kierunek fizjoterapia jednolite studia magisterskie: 4 000 PLN (opłata semestralna)
 • czesne, studia I oraz II stopnia: 9 000 PLN (opłata semestralna)

WYDZIAŁ LEKARSKI I FARMACEUTYCZNY

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE WYMAGANE PRZEDMIOTY
NA POZIOMIE ROZSZERZONYM
NA ŚWIADECTWIE DOJRZAŁOŚCI
KIERUNEK:

LEKARSKI
LEKARSKO-DENTYSTYCZNY
FARMACJA


BIOLOGIA
CHEMIA
KIERUNEK:

ANALITYKA MEDYCZNA


BIOLOGIA

oraz jeden przedmiot do wyboru:

CHEMIA
FIZYKA
MATEMATYKA
STUDIA I STOPNIA WYMAGANE PRZEDMIOTY
NA POZIOMIE ROZSZERZONYM
BĄDŹ PODSTAWOWYM
NA ŚWIADECTWIE DOJRZAŁOŚCI
KIERUNEK:

TECHNIKI DENTYSTYCZNE (dodatkowy egzamin z modelarstwa¹)

BIOLOGIA

oraz jeden przedmiot do wyboru:

CHEMIA
FIZYKA
MATEMATYKA

¹Kandydaci, którzy zamierzają ubiegać się o przyjęcie na studia na kierunek Techniki Dentystyczne zobowiązani są zgłosić chęć przystąpienia do egzaminu do 24.08.2018 kontaktując się z Działem Rekrutacji: rekrutacja@gumed.edu.pl. Termin egzaminu z modelarstwa: 30.08.2018.
Egzamin praktyczny obejmuje modelowanie przedmiotu z kostki woskowej w proporcji 1:1 według otrzymanego wzoru.

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE WYMAGANE PRZEDMIOTY
NA POZIOMIE ROZSZERZONYM
BĄDŹ PODSTAWOWYM
NA ŚWIADECTWIE DOJRZAŁOŚCI
KIERUNEK:

PSYCHOLOGIA ZDROWIA

JĘZYK POLSKI

oraz dwa przedmioty do wyboru:

JĘZYK OBCY
BIOLOGIA
CHEMIA
FILOZOFIA
FIZYKA
GEOGRAFIA
HISTORIA
MATEMATYKA
KIERUNEK:

FIZJOTERAPIA (dodatkowy egzamin z pływania²)

BIOLOGIA

oraz jeden przedmiot do wyboru:

CHEMIA
FIZYKA
MATEMATYKA
JĘZYK OBCY
INFORMATYKA
STUDIA I STOPNIA WYMAGANE PRZEDMIOTY NA POZIOMIE ROZSZERZONYM BĄDŹ PODSTAWOWYM NA ŚWIADECTWIE DOJRZAŁOŚCI
KIERUNEK:

PIELĘGNIARSTWO
POŁOŻNICTWO
RATOWNICTWO MEDYCZNE (dodatkowy egzamin z pływania²)
BIOLOGIA

oraz jeden przedmiot do wyboru:

CHEMIA
FIZYKA
MATEMATYKA
JĘZYK OBCY
INFORMATYKA
KIERUNEK:

ELEKTRORADIOLOGIA
DIETETYKA
dwa przedmioty do wyboru spośród:

BIOLOGIA
CHEMIA
FIZYKA
MATEMATYKA
JĘZYK OBCY
INFORMATYKA
KIERUNEK:

ZDROWIE PUBLICZNE
ZDROWIE ŚRODOWISKOWE
dwa przedmioty do wyboru spośród:

BIOLOGIA
CHEMIA
FIZYKA
MATEMATYKA
JĘZYK OBCY
INFORMATYKA
GEOGRAFIA
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

²Kandydaci, którzy zamierzają ubiegać się o przyjęcie na studia na kierunki Fizjoterapia oraz Ratownictwo Medyczne zobowiązani są zgłosić chęć przystąpienia do egzaminu do 13.07.2018 kontaktując się z Działem Rekrutacji: rekrutacja@gumed.edu.pl.
Termin egzaminu z pływania: 19.07.2018 i 20.07.2018
Data egzaminu z pływania dla poszczególnych kandydatów zostanie podana przed egzaminem w zakładce KOMUNIKATY

Egzamin polega na przepłynięciu dystansu 50 metrów w czasie nie dłuższym niż 85 sekund.

Termin składania dokumentów na studia: 25.05 – 31.08.2018

Lista wymaganych dokumentów:
 • podanie na ustalonym formularzu
 • uwierzytelnione świadectwo maturalne (apostille albo legalizacja konsularna)
 • tłumaczenie świadectwa na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego lub tłumaczenie poświadczone przez konsula RP
 • potwierdzenie, że posiadane świadectwo maturalne uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe do każdego typu szkół wyższych w państwie w którym zostało wydane – jeżeli nie ma takiej adnotacji na świadectwie
 • kopia strony paszportu ze zdjęciem poświadczona przez notariusza lub przy osobistym składaniu dokumentów w Dziale Rekrutacji GUMed przez pracownika biura
 • kopia Karty Polaka (osoby legitymujące się tym dokumentem) poświadczona przez notariusza lub przy osobistym składaniu dokumentów w Dziale Rekrutacji GUMed przez pracownika biura
 • zaświadczenie o znajomości języka polskiego: certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako obcego lub zaświadczenie potwierdzające ukończenie rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim organizowanego w jednostkach wyznaczonych przez Ministra Zdrowia, bądź zaświadczenie o znajomości języka polskiego wydane przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych GUMed po zdaniu egzaminu wewnętrznego Informacje dotyczące egzaminu z języka polskiego (467 KB)
 • oświadczenie na ustalonym formularzu potwierdzające chęć studiowania na zasadach odpłatności
 • oświadczenie na ustalonym formularzu dotyczące obywatelstwa
 • oświadczenie na ustalonym formularzu dotyczące rezygnacji z ubiegania się na studia na zasadach obywateli polskich
 • dowód uiszczenia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości 85 zł (Techniki Dentystyczne – 150 zł lub Fizjoterapia, Ratownictwo Medyczne – 100 zł) z dopiskiem „nazwisko/imię/skrót kierunku” Bank BPH S.A., swift code: BPHKPLPK, nr konta: 03 1060 0076 0000 3210 0016 3189
 • zaświadczenie lekarskie przetłumaczone na język polski
 • kserokopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w NFZ niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia
 • kopia poświadczona przez notariusza bądź pracownika GUMed dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (wiza, karta pobytu) niezwłocznie po jego otrzymaniu
PO PRZYJĘCIU NA STUDIA:
 • kserokopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w NFZ
 • kopia poświadczona przez notariusza bądź pracownika GUMed dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (wiza, karta pobytu)

podanie (25,3 KB)
Oświadczenie dotyczące obywatelstwa (207 KB)
oświadczenie dotyczące odpłatności za studia (154 KB)
oświadczenie o rezygnacji z ubiegania się o miejsce na studiach na zasadach obowiązujących obywateli polskich (89,9 KB)


Kontakt:

 • Uzyskanie zaświadczenia o znajomości języka polskiego

  Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców
  ul. Matejki nr 21/23
  90-231 Łódź
  tel.: (48) 42 635 47 00
  fax: (48) 42 678 96 45
  e-mail: sjpdc@uni.lodz.pl
  www.sjpdc.uni.lodz.pl

data aktualizacji: 05.06.2018, godz. 13:18