Opłata rekrutacyjna

StartOpłata rekrutacyjna
Rozwiń

Wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia obowiązujące w roku akademickim 2020/2021 określa:

Zarządzenie Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie rekrutacji w roku akademickim 2020/2021 (116 KB)


Wysokość opłat za przeprowadzenie rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 wynosi 85 złotych dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia na wszystkie kierunki studiów.

Zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej są laureaci oraz finaliści ogólnopolskich olimpiad stopnia centralnego oraz olimpiad międzynarodowych.


Informacje dotyczące wnoszenia opłat rekrutacyjnych

 • Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić na konto bankowe wskazane w formularzu rejestracyjnym.

 • Dla każdego formularza zostanie nadany osobny, indywidualny numer konta bankowego.

 • Jeżeli kandydat złożył kilka formularzy na różne kierunki studiów w GUMed powinien wnieść opłatę za każdy z nich.

 • W zleceniu przelewu jako tytuł wpłaty należy podać: numer formularza, którego dotyczy wpłata oraz swoje nazwisko i imię.

 • Odbiorca przelewu: Gdański Uniwersytet Medyczny, 80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a

 • Prosimy o dokonanie opłaty rekrutacyjnej odpowiednio wcześniej, z uwagi na czas potrzebny na realizację przelewu. Potwierdzeniem wpłynięcia opłaty rekrutacyjnej jest zmiana statusu formularza ze “złożonego” na “opłacony”.

 • Jeżeli pomimo dokonania opłaty rekrutacyjnej status formularza nie zmienił się na „opłacony”, a czas rejestracji na dany kierunek dobiega końca należy dostarczyć do Działu Rekrutacji dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej – osobiście lub mailem na adres rekrutacja@gumed.edu.pl.

INSTRUKCJA ZWROTU OPŁATY REKRUTACYJNEJ

Wyłącznie osoby zarejestrowane w systemie rejestracji online GUMed jako kandydaci na studia mogą wnioskować o zwrot opłaty rekrutacyjnej (niezależnie od tego, kto dokonał wpłaty).
Zwrot opłaty rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi w przypadku:

 • opłaty nieprzypisanej do żadnego formularza, tj. wolnych środków.
  Wolne środki mogą być wynikiem dokonanej nadpłaty i/lub potwierdzenia wpłynięcia opłaty po zamknięciu okresu składania aplikacji.

 • Kandydat zrezygnował w formie pisemnej z rekrutacji przed upływem terminu rejestracji -zamknięciem ERK na daną formę lub kierunek studiów w danym trybie rekrutacji
 • Opłata została wniesiona przed wprowadzeniem ocen, które są zbyt niskie by można ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów.

 • Kierunek nie został uruchomiony- zwrot bezterminowy

 • Kandydatom nie przysługuje zwrot opłaty rekrutacyjnej, jeśli: rezygnują z aplikowania na wybrany kierunek/specjalność; nie przystąpią do egzaminu wstępnego organizowanego w GUMed; nie zostaną zakwalifikowani na wybrany kierunek/specjalność studiów; nie spełnią warunków rekrutacji.

  TRYB ZWROTU OPŁAT REKRUTACYJNYCH

 • W celu uzyskania zwrotu opłaty rekrutacyjnej należy złożyć pisemne podanie o zwrot opłaty do Działu Rekrutacji, na poniższym formularzu, bądź przesłać skan wypełnionego podania na: rekrutacja@gumed.edu.pl
  Podanie o zwrot opłaty rekrutacyjnej - wzór formularza (810 KB)

 • złożony w terminie do 30 dni od zamknięcia ERK, na rachunek bankowy wskazany we wniosku. (liczy się data dostarczenia dokumentów do DR, a nie data stempla pocztowego)

 • W przypadku, gdy na koncie rekrutacyjnym kandydata, brak jest potwierdzenia wniesienia opłaty, do podania należy dołączyć dowód wpłaty.

 • Podania niekompletne lub/i niepodpisane przez kandydata, nie będą rozpatrywane.

 • Po pozytywnym rozpatrzeniu podania, Uczelnia dokona przelewu na konto wskazane w podaniu kandydata.

 • Termin realizacji zwrotu – do 30 dni kalendarzowych.
 • Data aktualizacji: 19.08.2020 r., godz. 08:30