Opłata rekrutacyjna

StartOpłata rekrutacyjna
Rozwiń

Wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia obowiązujące w roku akademickim 2019/2020:

 • 150 złotych dla osób ubiegających się o przyjęcie na kierunki studiów, na które postępowanie kwalifikacyjne obejmuje sprawdziany uzdolnień artystycznych oraz sprawdziany predyspozycji architektonicznych – techniki dentystyczne, studia I stopnia
 • 100 złotych dla osób ubiegających się o przyjęcie na kierunki studiów, na które postępowanie kwalifikacyjne obejmuje sprawdziany sprawności fizycznej – fizjoterapia, studia jednolite magisterskie oraz ratownictwo medyczne, studia I stopnia
 • 85 złotych dla osób ubiegających się o przyjęcie na pozostałe kierunki studiów


Informacje dotyczące wnoszenia opłat rekrutacyjnych

 • Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić na konto bankowe wskazane w formularzu rejestracyjnym.

 • Dla każdego formularza zostanie nadany osobny, indywidualny numer konta bankowego.

 • Jeżeli kandydat złożył kilka formularzy na różne kierunki studiów w GUMed powinien wnieść opłatę za każdy z nich.

 • W zleceniu przelewu jako tytuł wpłaty należy podać: numer formularza, którego dotyczy wpłata oraz swoje nazwisko i imię.

 • Odbiorca przelewu: Gdański Uniwersytet Medyczny, 80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a

 • Prosimy o dokonanie opłaty rekrutacyjnej odpowiednio wcześniej, z uwagi na czas potrzebny na realizację przelewu. Potwierdzeniem wpłynięcia opłaty rekrutacyjnej jest zmiana statusu formularza ze “złożonego” na “opłacony”.

 • Jeżeli pomimo dokonania opłaty rekrutacyjnej status formularza nie zmienił się na „opłacony”, a czas rejestracji na dany kierunek dobiega końca należy dostarczyć do Działu Rekrutacji dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej – osobiście lub mailem na adres rekrutacja@gumed.edu.pl.

INSTRUKCJA ZWROTU OPŁATY REKRUTACYJNEJ

 1. Wyłacznie osoby zarejestrowane w systemie rejestracji online GUMed jako kandydaci na studia mogą wnioskować o zwrot opłaty rekrutacyjnej (niezależnie od tego, kto dokonał wpłaty).

 2. Zwrot opłaty rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi w przypadku opłaty nieprzypisanej do żadnego formularza, tj. wolnych środków.
  • Wolne środki mogą być wynikiem dokonanej nadpłaty i/lub potwierdzenia wpłynięcia opłaty po zamknięciu okresu składania aplikacji.
 3. Kandydatom nie przysługuje zwrot opłaty rekrutacyjnej, jeśli:
  • rezygnują z aplikowania na wybrany kierunek/specjalność;
  • nie przystąpią do egzaminu wstępnego organizowanego w GUMed;
  • nie zostaną zakwalifikowani na wybrany kierunek/specjalność studiów;
  • nie spełnią warunków rekrutacji.

TRYB ZWROTU OPŁAT REKRUTACYJNYCH

# W celu uzyskania zwrotu opłaty rekrutacyjnej należy złożyć pisemne podanie o zwrot opłaty do Działu Rekrutacji, na poniższym formularzu.
Podanie o zwrot opłaty rekrutacyjnej - wzór formularza (481 KB) # Podania można składać bezpośrednio w DR lub przesłać do końca września b.r. (liczy się data dostarczenia dokumentów do DR, a nie data stempla pocztowego)
# W przypadku, gdy na koncie rekrutacyjnym kandydata, brak jest potwierdzenia wniesienia opłaty, do podania należy dołączyć dowód wpłaty. # Podania niekompletne lub/i niepodpisane przez kandydata, nie będą rozpatrywane. # Po pozytywnym rozpatrzeniu podania, Uczelnia dokona przelewu na konto wskazane w podaniu kandydata.

Data aktualizacji: 04.04.2019 r., godz. 08:40