Opłata rekrutacyjna

StartOpłata rekrutacyjna
Rozwiń

Wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia obowiązujące w roku akademickim 2020/2021 określa:
Zarządzenie Rektora w sprawie opłat rekrutacyjnych w roku akademickim 2020.2021 (120 KB)

 • 150 złotychdla osób ubiegających się o przyjęcie na techniki dentystyczne, studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne

 • 100 złotych dla osób ubiegających się o przyjęcie na kierunki studiów: fizjoterapia, studia jednolite magisterskie stacjonarne, ratownictwo medyczne, studia I stopnia stacjonarne, przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny studia II stopnia stacjonarne, dietetyka studia II stopnia stacjonarne

 • 85 złotych dla osób ubiegających się o przyjęcie na pozostałe kierunki studiów


 • Informacje dotyczące wnoszenia opłat rekrutacyjnych

  • Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić na konto bankowe wskazane w formularzu rejestracyjnym.

  • Dla każdego formularza zostanie nadany osobny, indywidualny numer konta bankowego.

  • Jeżeli kandydat złożył kilka formularzy na różne kierunki studiów w GUMed powinien wnieść opłatę za każdy z nich.

  • W zleceniu przelewu jako tytuł wpłaty należy podać: *numer formularza, którego dotyczy wpłata oraz swoje nazwisko i imię.

  • Odbiorca przelewu: Gdański Uniwersytet Medyczny, 80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a

  • Prosimy o dokonanie opłaty rekrutacyjnej odpowiednio wcześniej, z uwagi na czas potrzebny na realizację przelewu. Potwierdzeniem wpłynięcia opłaty rekrutacyjnej jest zmiana statusu formularza ze “złożonego” na “opłacony”.

  • Jeżeli pomimo dokonania opłaty rekrutacyjnej status formularza nie zmienił się na „opłacony”, a czas rejestracji na dany kierunek dobiega końca należy dostarczyć do Działu Rekrutacji dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej – osobiście lub mailem na adres rekrutacja@gumed.edu.pl.

  INSTRUKCJA ZWROTU OPŁATY REKRUTACYJNEJ

 • Wyłacznie osoby zarejestrowane w systemie rejestracji online GUMed jako kandydaci na studia mogą wnioskować o zwrot opłaty rekrutacyjnej (niezależnie od tego, kto dokonał wpłaty).

 • Zwrot opłaty rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi w przypadku opłaty nieprzypisanej do żadnego formularza, tj. wolnych środków.
  Wolne środki mogą być wynikiem dokonanej nadpłaty i/lub potwierdzenia wpłynięcia opłaty po zamknięciu okresu składania aplikacji.

 • Kandydatom nie przysługuje zwrot opłaty rekrutacyjnej, jeśli: rezygnują z aplikowania na wybrany kierunek/specjalność; nie przystąpią do egzaminu wstępnego organizowanego w GUMed; nie zostaną zakwalifikowani na wybrany kierunek/specjalność studiów; nie spełnią warunków rekrutacji.

  TRYB ZWROTU OPŁAT REKRUTACYJNYCH

 • W celu uzyskania zwrotu opłaty rekrutacyjnej należy złożyć pisemne podanie o zwrot opłaty do Działu Rekrutacji, na poniższym formularzu.
  Podanie o zwrot opłaty rekrutacyjnej - wzór formularza (481 KB)

 • Podania można składać bezpośrednio w DR lub przesłać do końca września b.r. (liczy się data dostarczenia dokumentów do DR, a nie data stempla pocztowego)

 • W przypadku, gdy na koncie rekrutacyjnym kandydata, brak jest potwierdzenia wniesienia opłaty, do podania należy dołączyć dowód wpłaty.

 • Podania niekompletne lub/i niepodpisane przez kandydata, nie będą rozpatrywane.

 • Po pozytywnym rozpatrzeniu podania, Uczelnia dokona przelewu na konto wskazane w podaniu kandydata
 • Data aktualizacji: 27.02.2020 r., godz. 12:40