Zdrowie publiczne - zarządzanie w systemie zdrowia - studia I stopnia st...

StartInstrukcje dla kandydatówZdrowie publiczne - zarządz...

O KIERUNKU STUDIÓW

Obraz1.jpg

Dla kogo studia? Jeśli jesteś osobą zainteresowana medycyną i zdrowiem, a jednocześnie interesuje Ciebie zarządzanie, kierowanie zespołem, realizowanie projektów to mamy dla Ciebie ofertę! Zdrowie publiczne – zarządzanie w systemie zdrowia to unikatowy w skali kraju kierunek przygotowujący do pracy w sektorze ochrony zdrowia na średnim szczeblu wykonawczym oraz zarządczym. Kierunek ten jest odpowiedzią na rosnące potrzeby profesjonalizacji osób pracujących w sektorze ochrony zdrowia. Koordynowany jest przez Centrum Rozwoju Kompetencji, Zintegrowanej Opieki i e-Zdrowia i w dydaktyce wykorzystuje nowoczesne technologie telemedyczne. Założeniem naszego kierunku studiów jest połączenie wiedzy z zakresu medycyny, zdrowia publicznego oraz zarządzania w podmiotach systemu ochrony zdrowia. Takie unikatowe połączenie ma na celu przygotowanie absolwenta do efektywnej pracy w podmiotach leczniczych, jednostkach administracji centralnej i samorządowej przy zrozumieniu przez niego uwarunkowań prawnych, ekonomicznych, społecznych funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce.

W trakcie studiów. Program studiów zawiera wiele elementów praktycznych, w tym aż sześciomiesięczną praktykę zawodową w jednostkach ochrony zdrowia, której pierwsza część rozpoczyna się już na 1 roku. Dzięki współtworzeniu programu studiów przez placówki ochrony zdrowia (szpital uniwersytecki, specjalistyczne poradnie ambulatoryjne), aktywnej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego szczebla lokalnego i regionalnego oraz udziałowi praktyków w procesie nauczania studia oferują absolwentom możliwość uzyskania unikatowego połączenia wiedzy i praktycznego doświadczenia pracy w sektorze ochrony zdrowia.

SKN.png
Na kierunku zdrowie publiczne – zarządzanie w systemie zdrowia studenci mają możliwości rozwijania swoich indywidualnych pasji i zainteresowań. Przy Centrum Rozwoju Kompetencji, Zintegrowanej Opieki i e-Zdrowia działa Studenckie Koło Naukowe: Ekonomika i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia, które zdobyło już wiele nagród i wyróżnień. Poprzez SKN studenci mogą prowadzić projekty badawcze, wdrożeniowe, brać udział w publikacjach naukowych i tym samym poszerzać swoje horyzonty i zdobywać dodatkowe umiejętności potrzebne na rynku pracy.

Co po studiach? Absolwenci kierunku zdrowie publiczne – zarządzanie w systemie zdrowia mają być istotnym wsparciem i uzupełnieniem obecnie istniejącego systemu organizacji opieki nad pacjentem na wszystkich etapach. Celem stworzenia tego kierunku jest również przygotowanie profesjonalnych kadr, które samodzielnie będą mogły prowadzić działania w obszarze zdrowia publicznego (edukacja, koordynacja, wsparcie, promocja zdrowia) oraz organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia (realizacji projektów, finansowanie, organizacja pracy) zarówno w ramach struktur publicznych, niepublicznych jak i działań trzeciego sektora. Program studiów ma umożliwić absolwentom podejmowanie pracy na stanowiskach wykonawczych oraz średniego stopnia kierowniczego podmiotach leczniczych, jednostkach samorządu terytorialnego i administracji centralnej a także w instytucjach nadzorczych, kontrolnych i organizacjach pozarządowych. Studia prowadzone są na Wydziale Nauk o Zdrowiu, trwają 3 lata. Jesteś osobą kreatywną, lubiącą kontakt z innymi ludźmi, potrafiącą rozwiązywać problemy i nie bojącą się wyzwań? Studia na kierunku Zdrowie publiczne – zarządzanie w systemie zdrowia są więc dla Ciebie idealne!

 • Podmioty lecznicze np. szpitale, przychodnie publiczne i prywatne
 • Samorząd terytorialny i podmioty współpracujące
 • Jednostki centralne, np. Ministerstwo Zdrowia
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Jednostki prowadzące nadzór sanitarno-epidemiologiczny
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Podmioty prowadzące badania kliniczne
 • Podmioty gospodarcze działające w obszarze ochrony zdrowia
 • Organizacje pozarządowe
 • …. i wiele innych

Dlaczego warto studiować? Cytując wiceministra zdrowia prof. dr hab. Marcina Czecha: „Bo stajesz się lekarzem całej populacji!” Więcej w filmie:

Co jest szczególnego w naszym kierunku?

 • Jedyny w Polsce kierunek łączący nauki zarządcze i o zdrowiu, pozwalający na uzyskanie kompetencji z dwóch obszarów podczas jednych studiów.
 • Kierunek o charakterze praktycznym, ponad połowa zajęć ma charakter praktyczny, studia obejmują aż 6 miesięczną praktykę zawodową, która zaczyna się już na 1 roku.
 • Szerokie opcje współpracy, również zagranicznej, możliwość odbywania staży (również odpłatnych).
 • Bogata kadra dydaktyczna składająca się zarówno z kadry GUMed, jak również ekspertów z różnych instytucji zajmujących się ochroną zdrowia (np. Ministerstwo Zdrowia, samorząd, Narodowy Fundusz Zdrowia, największe szpitale z regionu).
 • Studia umożliwiają pracę w wielu jednostkach: Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, samorząd terytorialny, jednostki ochrony zdrowia zarówno publiczne jak i prywatne, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jednostki prowadzące badania kliniczne, firmy działające na rynku zdrowia i wiele innych.

 • Potrzebujesz więcej informacji? Jesteśmy na Facebooku i Twiterze!

  Jeśli jesteście ciekawi jak wygląda studiowanie na naszym kierunku obejrzyjcie wspólną relację studentów i wykładowców na Instagramie

  Chętnie odpowiemy również na Wasze bezpośrednie pytania

  dr n. o zdrowiu Ewa Bandurska

  Ewa_Bandurska.jpg


  studentka- Justyna Skwierawska
  Justyna Skwierawska
  Justyna Skwierawska

ZASADY REKRUTACJI – KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O PRZYJĘCIE NA KIERUNEK

Rodzaj matury Wymagane przedmioty na poziomie rozszerzonym
bądź podstawowym
na świadectwie dojrzałości

- NOWA POLSKA MATURA zdawana w latach 2005-2021

- MATURA INTERNATIONAL BACCALAUREATE (IB), HL

- MATURA EUROPEAN BACCALAUREATE (EB)

- MATURA ZAGRANICZNA

Obliczanie wyniku

- dwa przedmioty do wyboru spośród: BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA, MATEMATYKA, JĘZYK OBCY, INFORMATYKA, GEOGRAFIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Rodzaj matury Wymagane przedmioty na poziomie rozszerzonym
bądź podstawowym
na zaświadczeniu z OKE*

- STARA MATURA zdawana przed rokiem 2005
(wynik matury wyrażony w skali 1-6 bądź 2-5)

- dwa przedmioty do wyboru spośród: BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA, MATEMATYKA, JĘZYK OBCY, INFORMATYKA, GEOGRAFIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

* zamiast oryginalnego zaświadczenia z OKE o wynikach egzaminu maturalnego kandydat może przedłożyć zaświadczenie o wyniku uzyskanym podczas egzaminów wstępnych w uczelni medycznej (egzaminy w standardzie CKE)


INFORMACJE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM

 • Kwalifikacja kandydatów na studia odbywa się na zasadzie konkursu. Kandydaci są kwalifikowani według całkowitej liczby zdobytych punktów, rozpoczynając od osoby, która zdobyła najwyższą liczbę, aż do wypełnienia limitu przyjęć na określonym kierunku, o ile nie istnieją inne ograniczenia.
 • Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek zdrowie publiczne mogą uzyskać w wyniku postępowania kwalifikacyjnego:

  - w przypadku zdawania matury z dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym, lub kombinacji matematyka na poziomie podstawowym i inny przedmiot na poziomie rozszerzonym: 200 punktów – ta wartość jest uznana za wartość maksymalną,

  - w przypadku zdawania matury z jednego przedmiotu na poziomie podstawowym i jednego na poziomie rozszerzonym, lub kombinacji matematyki na poziomie podstawowym z innym przedmiotem na poziomie podstawowym: 160 punktów,

  - w przypadku zdawania matury z dwóch przedmiotów na poziomie podstawowym: 120 punktów.

  O przyjęcie na studia ubiegać się mogą wyłącznie osoby, które otrzymają co najmniej 30% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w procesie rekrutacji (≥60 pkt).
 • Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne – zgodnie z zapisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.
 • Kandydaci zobowiązani są sprawdzać aktualne informacje oraz swoją pozycję na liście rankingowej na stronie internetowej rekrutacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

TERMINY REKRUTACJI: I TURA

Terminarz rekrutacji dotyczy kandydatów z nową maturą (2005-2021), starą maturą (zdawaną przed 2005r.), maturą IB, maturą EB, maturą zagraniczną, laureatów/finalistów olimpiad/konkursów.

TERMIN REJESTRACJI ON-LINE 1.06 – 15.07
TERMIN UISZCZANIA OPŁAT REKRUTACYJNYCH 1.06 – 15.07
TERMIN WPISYWANIA OCEN DO SYSTEMU REKRUTACJI ON-LINE 1.06 – 15.07
TERMIN OPUBLIKOWANIA I LISTY RANKINGOWEJ 20.07
TERMIN DOSTARCZANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW OSÓB Z I LISTY RANKINGOWEJ 20-22.07
PRZEWIDYWANE TERMINY PUBLIKACJI KOLEJNYCH LIST RANKINGOWYCH* 23.07, 27.07, 30.07, 3.08, 6.08, 23.08, 26.08
* Liczba kolejnych list rankingowych jest zależna od momentu wypełnienia limitu przyjęć.
Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju możliwa jest kolejna aktualizacja terminów.

TERMINY REKRUTACJI: II TURA – REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

TERMIN REJESTRACJI ON-LINE 1.09 – 3.09
TERMIN UISZCZANIA OPŁAT REKRUTACYJNYCH 1.09 – 3.09
TERMIN WPISYWANIA OCEN DO SYSTEMU REKRUTACJI ON-LINE 1.09 – 3.09
TERMIN OPUBLIKOWANIA I LISTY RANKINGOWEJ 7.09
TERMIN DOSTARCZANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW OSÓB Z I LISTY RANKINGOWEJ 7-9.09
PRZEWIDYWANE TERMINY PUBLIKACJI KOLEJNYCH LIST RANKINGOWYCH* 10.09, 14.09, 17.09, 21.09, 24.09
Decyzję o przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej na dany kierunek podejmuje Rektor.
* Liczba kolejnych list rankingowych jest zależna od momentu wypełnienia limitu przyjęć.
Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju możliwa jest kolejna aktualizacja terminów.

ELEKTRONICZNA REJESTRACJA NA STUDIA

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia do Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zobowiązani są:

 1. założyć konto kandydata w systemie rekrutacji on-line i zamieścić zdjęcie w formie elektronicznej

 2. wypełnić formularz zgłoszeniowy

 3. wnieść opłatę za postępowanie kwalifikacyjne na indywidualne konto bankowe. W zleceniu przelewu jako tytuł wpłaty należy wpisać: „numer formularza/nazwisko/imię”.

 4. wpisać do systemu rekrutacji on-line wyniki:
  • kandydaci z polską nową maturą oraz maturą International Baccalaureate (IB) – wpisać wyniki uzyskane na świadectwie dojrzałości

  • kandydaci ze starą maturą – wpisać wyniki uzyskane na zaświadczeniu o wynikach z egzaminu maturalnego wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną
 5. dostarczyć w terminie rejestracji do DR:

  • laureaci/finaliści olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego lub olimpiad międzynarodowych – proszeni są o dostarczenie w terminie rejestracji do DR dyplom laureata/finalisty olimpiady

  • kandydaci z maturą zagraniczną oraz maturą European Baccalaureate (EB) – proszeni są o dostarczenie w terminie rejestracji do DR uwierzytelnione oryginalne świadectwo dojrzałości wraz z tłumaczeniem świadectwa na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego lub tłumaczenie poświadczone przez konsula RP

  • Dokumenty mogą być dostarczone osobiście lub przesłane drogą pocztową, o akceptacji przesłanych dokumentów decyduje data ich wpływu do Działu Rekrutacji, a nie data stempla pocztowego.

WYMAGANE DOKUMENTY PO WSTĘPNYM ZAKWALIFIKOWANIU

Osoby znajdujące się na liście rankingowej powyżej progu przyjęcia zobowiązane są w wyznaczonym terminie, podanym na zaktualizowanej liście rankingowej, załączyć w systemie rekrutacji on-line (w formie plików pdf) skany następujących dokumentów, a następnie dostarczyć ich oryginały drogą pocztową do Działu Rekrutacji:

 1. podanie – dostępne będzie w systemie rekrutacji on-line w formie interaktywnego formularza po wstępnym zakwalifikowaniu kandydata; po wypełnieniu on-line należy je wydrukować i podpisać

 2. świadectwo dojrzałości, które będzie zwrócone po zakończonym procesie rekrutacji
  • kandydaci z nową maturą – oryginał bądź oryginalny odpis świadectwa dojrzałości (przesłanie pocztą tego uwierzytelnionego dokumentu wymagane jest jedynie w przypadku jeżeli dokument będzie nieudostępniony w systemie Krajowego Rejestru Matur (KreM))

  • kandydaci ze „starą maturą” – oryginał bądź oryginalny odpis świadectwa dojrzałości oraz oryginalne zaświadczenie o wynikach z egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (przesłanie pocztą oryginalnego zaświadczenia z OKE wymagane jest jedynie w przypadku jeżeli dokument będzie nieudostępniony w systemie Krajowego Rejestru Matur (KreM))

  • osoby przystępujące do matury międzynarodowej (IB) – oryginalne zaświadczenie z Liceum Ogólnokształcącego o wynikach z egzaminu maturalnego, a niezwłocznie po otrzymaniu, oryginalne świadectwo maturalne (przesłanie pocztą oryginalnego zaświadczenia z LO wymagane jest jedynie w przypadku jeżeli dokument będzie nieudostępniony w systemie International Baccalaureate Information System (IBIS) (ibo.org))
 3. jeden egzemplarz podpisanego katalogu opłat – katalog w wersji elektronicznej dostępny będzie w systemie rekrutacji on-line, po wstępnym zakwalifikowaniu kandydata. Po zapoznaniu się z jego treścią, należy go wydrukować i podpisać.

 4. zaświadczenie o znajomości języka polskiego umożliwiające podjęcie studiów wyższych (B2)- dotyczy osób z maturą zagraniczną

  Składanie dokumentów:
 • Odwzorowanie cyfrowe dokumentu sporządza się w formacie PDF, zapewniając jego czytelność oraz stosując zasadę, zgodne z którą jeden plik PDF odpowiada jednemu odwzorowanemu dokumentowi.
 • Komplet wyżej wymienionych dokumentów należy dostarczyć do Działu Rekrutacji w terminie podanym na każdej zaktualizowanej liście rankingowej. Przewidywany jest odrębny termin na składanie dokumentów elektronicznych oraz odrębny termin na przesłanie dokumentów drogą pocztową.
 • O akceptacji przesłanych dokumentów decyduje data ich wpływu do Działu Rekrutacji, a nie data stempla pocztowego.
 • Osoby, które nie dostarczą kompletu wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie, zostaną skreślone z listy osób zakwalifikowanych na studia w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, a w ich miejsce wejdą kolejne osoby znajdujące się pod linią odcięcia, które uzyskały pierwotnie niewystarczającą liczbę punktów.

Kandydaci zakwalifikowani na studia do Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zobowiązani są w wyznaczonym terminie przez Dział Rekrutacji:

 1. wypełnić kartę badania profilaktycznego, link do wypełnienia karty kandydat otrzyma na adres e-mail podany podczas zakładania konta w systemie rekrutacji on-line.

 2. wnieść opłatę w wysokości 22 zł za legitymację studencką. Instrukcja odnośnie wpłacania opłat wraz z terminem zostanie wysłana na adres e-mail.


powrót do listy kierunków studiów

Data aktualizacji: 01.07.2021 r., godz. 15:40

Ważne informacje

Poziom:
I stopnia
Forma:
stacjonarne
Profil:
praktyczny
Wydział:
Czas trwania:
6 semestrów
Limit przyjęć:
30
*Próg punktowy:
64
*Liczba kandydatów na jedno miejsce:
2
*Rekrutacja 2020

Dział Rekrutacji
al. Zwycięstwa 41-42
80-210 Gdańsk
zobacz mapę

rekrutacja@gumed.edu.pl

Stanowisko ds. Rekrutacji
Polskojęzycznej

tel.: (58) 349 13 91

Stanowisko ds. Rekrutacji
Anglojęzycznej

tel./faks: (58) 349 13 90