Zdrowie publiczne - zarządzanie w systemie zdrowia - studia I stopnia st...

StartInstrukcje dla kandydatówZdrowie publiczne - zarządz...

O KIERUNKU STUDIÓW

Obraz1.jpg

“Studiując Zdrowie Publiczne stajesz się lekarzem całej populacji”
prof. dr hab. Marcin Czech


Dla kogo studia? Jeśli jesteś osobą zainteresowana medycyną i zdrowiem, a jednocześnie interesuje Ciebie zarządzanie, kierowanie zespołem, realizowanie projektów to mamy dla Ciebie ofertę! Zdrowie publiczne – zarządzanie w systemie zdrowia to unikatowy w skali kraju kierunek przygotowujący do pracy w sektorze ochrony zdrowia na średnim szczeblu wykonawczym oraz zarządczym. Kierunek ten jest odpowiedzią na rosnące potrzeby profesjonalizacji osób pracujących w sektorze ochrony zdrowia. Koordynowany jest przez Centrum Rozwoju Kompetencji, Zintegrowanej Opieki i e-Zdrowia , co pozwala na wykorzystywanie w dydaktyce nowoczesnych technologii telemedycznych.

W trakcie studiów. Program studiów zawiera wiele zajęć praktycznych, w tym aż sześciomiesięczną praktykę zawodową realizowaną w jednostkach ochrony zdrowia, której pierwsza część rozpoczyna się już po pierwszym semestrze. Dzięki współtworzeniu programu studiów przez placówki ochrony zdrowia (szpital uniwersytecki, specjalistyczne poradnie ambulatoryjne), aktywnej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego szczebla lokalnego i regionalnego oraz udziałowi praktyków w procesie nauczania, studia oferują absolwentom możliwość uzyskania unikatowego połączenia wiedzy i praktycznego doświadczenia pracy w sektorze ochrony zdrowia już po pierwszym stopniu studiów.

SKN
SKN


Co po studiach? Absolwenci kierunku Zdrowie publiczne – zarządzanie w systemie zdrowia mają być istotnym wsparciem i uzupełnieniem obecnie istniejącego systemu organizacji opieki nad pacjentem na wszystkich etapach. Nasi absolwenci są również gotowi do tego, aby samodzielnie prowadzić działania w obszarze zdrowia publicznego (edukacja, koordynacja, wsparcie, promocja zdrowia) oraz organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia (realizacji projektów, finansowanie, organizacja pracy), zarówno w ramach struktur publicznych, niepublicznych jak i działań trzeciego sektora. Program studiów ma umożliwić absolwentom podejmowanie pracy na stanowiskach wykonawczych oraz średniego stopnia kierowniczego w takich miejscach jak:. Podmioty lecznicze np. szpitale, przychodnie publiczne i prywatne

 • Podmioty lecznicze np. szpitale, przychodnie publiczne i prywatne
 • Samorząd terytorialny i podmioty współpracujące
 • Jednostki centralne, np. Ministerstwo Zdrowia
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Jednostki prowadzące nadzór sanitarno-epidemiologiczny
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Podmioty prowadzące badania kliniczne
 • Podmioty gospodarcze działające w obszarze ochrony zdrowia
 • Organizacje pozarządowe
 • …. i wiele innych


Studia prowadzone są na Wydziale Nauk o Zdrowiu, trwają 3 lata. Jesteś osobą kreatywną, lubiącą kontakt z innymi ludźmi, potrafiącą rozwiązywać problemy i nie bojącą się wyzwań? Studia na kierunku Zdrowie publiczne – zarządzanie w systemie zdrowia są więc dla Ciebie idealne!

Dlaczego warto studiować?

Więcej w filmie:

Co jest szczególnego w naszym kierunku?

 • Jedyny w Polsce kierunek łączący nauki zarządcze i o zdrowiu, pozwalający na uzyskanie kompetencji z dwóch obszarów podczas jednych studiów.
 • Kierunek o charakterze praktycznym, ponad połowa zajęć ma charakter praktyczny, studia obejmują aż 6 miesięczną praktykę zawodową, która zaczyna się już na 1 roku.
 • Szerokie opcje współpracy, również zagranicznej, możliwość odbywania staży (również odpłatnych).
 • Bogata kadra dydaktyczna składająca się zarówno z kadry GUMed, jak również ekspertów z różnych instytucji zajmujących się ochroną zdrowia (np. Ministerstwo Zdrowia, samorząd, Narodowy Fundusz Zdrowia, największe szpitale z regionu).
 • Studia umożliwiają pracę w wielu jednostkach: Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, samorząd terytorialny, jednostki ochrony zdrowia zarówno publiczne jak i prywatne, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jednostki prowadzące badania kliniczne, firmy działające na rynku zdrowia i wiele innych.

 • Potrzebujesz więcej informacji? Jesteśmy na Facebooku i Twiterze!

  Jeśli jesteście ciekawi jak wygląda studiowanie na naszym kierunku obejrzyjcie wspólną relację studentów i wykładowców na Instagramie

  Zerknijcie na relację z Dni Otwartych:

  Chętnie odpowiemy również na Wasze bezpośrednie pytania

  dr n. o zdrowiu Ewa Bandurska

  Ewa_Bandurska.jpg


  studentka- Justyna Skwierawska
  Justyna Skwierawska
  Justyna Skwierawska
PROGRAM STUDIÓW I stopnia kierunek zdrowie publiczne – zarządzanie w systemie zdrowiaZASADY REKRUTACJI – KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O PRZYJĘCIE NA KIERUNEK

Rodzaj matury Wymagane przedmioty na poziomie rozszerzonym
bądź podstawowym
na świadectwie dojrzałości

- NOWA POLSKA MATURA zdawana w latach 2005-2024

- MATURA INTERNATIONAL BACCALAUREATE (IB), HL

- MATURA EUROPEAN BACCALAUREATE (EB)

- MATURA ZAGRANICZNA

Obliczanie wyniku

- dwa przedmioty do wyboru spośród: BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA, MATEMATYKA, JĘZYK OBCY, INFORMATYKA, GEOGRAFIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Rodzaj matury Wymagane przedmioty na poziomie rozszerzonym
bądź podstawowym
na zaświadczeniu z OKE*

- STARA MATURA zdawana przed rokiem 2005
(wynik matury wyrażony w skali 1-6 bądź 2-5)

- dwa przedmioty do wyboru spośród: BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA, MATEMATYKA, JĘZYK OBCY, INFORMATYKA, GEOGRAFIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

* zamiast oryginalnego zaświadczenia z OKE o wynikach egzaminu maturalnego kandydat może przedłożyć zaświadczenie o wyniku uzyskanym podczas egzaminów wstępnych w uczelni medycznej (egzaminy w standardzie CKE) informacja dotycząca egzaminów przeprowadzanych przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.


INFORMACJE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM

 • Kwalifikacja kandydatów na studia odbywa się na zasadzie konkursu. Kandydaci są kwalifikowani według całkowitej liczby zdobytych punktów, rozpoczynając od osoby, która zdobyła najwyższą liczbę, aż do wypełnienia limitu przyjęć na określonym kierunku, o ile nie istnieją inne ograniczenia.
 • Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek zdrowie publiczne mogą uzyskać w wyniku postępowania kwalifikacyjnego:

  - w przypadku zdawania matury z dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym: 200 punktów – ta wartość jest uznana za wartość maksymalną,

  - w przypadku zdawania matury z jednego przedmiotu na poziomie podstawowym i jednego na poziomie rozszerzonym: 160 punktów,

  - w przypadku zdawania matury z dwóch przedmiotów na poziomie podstawowym: 120 punktów.

  O przyjęcie na studia ubiegać się mogą wyłącznie osoby, które otrzymają co najmniej 30% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w procesie rekrutacji (≥60 pkt).
 • Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne – zgodnie z zapisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.
 • Kandydaci zobowiązani są sprawdzać aktualne informacje oraz swoją pozycję na liście rankingowej na stronie internetowej rekrutacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

TERMINY REKRUTACJI: I TURA

Terminarz rekrutacji dotyczy kandydatów z nową maturą (2005-2024), starą maturą (zdawaną przed 2005r.), maturą IB, maturą EB, maturą zagraniczną, laureatów/finalistów olimpiad/konkursów.

TERMIN REJESTRACJI ON-LINE 13.05.2024 – 23.07.2024
TERMIN UISZCZANIA OPŁAT REKRUTACYJNYCH 13.05.2024 – 23.07.2024
TERMIN WPISYWANIA OCEN DO SYSTEMU REKRUTACJI ON-LINE 13.05.2024 – 23.07.2024
TERMIN OPUBLIKOWANIA I LISTY RANKINGOWEJ 26.07.2024
TERMIN DOSTARCZANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW OSÓB Z I LISTY RANKINGOWEJ 26-29.07.2024
PRZEWIDYWANE TERMINY PUBLIKACJI KOLEJNYCH LIST RANKINGOWYCH* 30.07, 02.08, 06.08, 09.08, 26.08
* Liczba kolejnych list rankingowych jest zależna od momentu wypełnienia limitu przyjęć.

TERMINY REKRUTACJI: II TURA – REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

TERMIN REJESTRACJI ON-LINE 02-10.09.2024
TERMIN UISZCZANIA OPŁAT REKRUTACYJNYCH 02-10.09.2024
TERMIN WPISYWANIA OCEN DO SYSTEMU REKRUTACJI ON-LINE 02-10.09.2024
TERMIN OPUBLIKOWANIA I LISTY RANKINGOWEJ 13.09.2024
TERMIN DOSTARCZANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW OSÓB Z I LISTY RANKINGOWEJ 13-16.09.2024
PRZEWIDYWANE TERMINY PUBLIKACJI KOLEJNYCH LIST RANKINGOWYCH* 17.09, 20.09, 24.09
Decyzję o przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej na dany kierunek podejmuje Rektor.
* Liczba kolejnych list rankingowych jest zależna od momentu wypełnienia limitu przyjęć.

ELEKTRONICZNA REJESTRACJA NA STUDIA

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia do Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zobowiązani są:

 1. założyć konto kandydata w systemie rekrutacji on-line i zamieścić zdjęcie w formie elektronicznej

 2. wypełnić formularz zgłoszeniowy

 3. wnieść opłatę za postępowanie kwalifikacyjne na indywidualne konto bankowe. W zleceniu przelewu jako tytuł wpłaty należy wpisać: „numer formularza/nazwisko/imię”.

 4. wpisać do systemu rekrutacji on-line wyniki:
  • kandydaci z polską nową maturą oraz maturą International Baccalaureate (IB) – wpisać wyniki uzyskane na świadectwie dojrzałości

  • kandydaci ze starą maturą – wpisać wyniki uzyskane na zaświadczeniu o wynikach z egzaminu maturalnego wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną
 5. dostarczyć w terminie rejestracji do DR:

  • laureaci/finaliści olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego lub olimpiad międzynarodowych – proszeni są o dołączenie w systemie rekrutacji (zakładka załączniki) w terminie rejestracji skanu dyplomu laureata/finalisty olimpiady

  • kandydaci z maturą zagraniczną oraz maturą European Baccalaureate (EB) – proszeni są o dołączenie w systemie rekrutacji (zakładka załączniki) w terminie rejestracji uwierzytelnionego oryginalnego świadectwa dojrzałości wraz z tłumaczeniem świadectwa na język polski dokonanego przez tłumacza przysięgłego lub tłumaczenia poświadczonego przez konsula RP

WYMAGANE DOKUMENTY PO WSTĘPNYM ZAKWALIFIKOWANIU

Osoby znajdujące się na liście rankingowej powyżej progu przyjęcia zobowiązane są w wyznaczonym terminie, podanym na zaktualizowanej liście rankingowej, załączyć w systemie rekrutacji on-line (w formie plików pdf) skany następujących dokumentów, a następnie dostarczyć ich oryginały drogą pocztową do Działu Rekrutacji:

 1. podanie – dostępne będzie w systemie rekrutacji on-line w formie interaktywnego formularza po wstępnym zakwalifikowaniu kandydata; po wypełnieniu on-line należy je wydrukować i podpisać

 2. świadectwo dojrzałości, które będzie zwrócone po zakończonym procesie rekrutacji
  • kandydaci z nową maturą – oryginał bądź oryginalny odpis świadectwa dojrzałości (przesłanie pocztą tego uwierzytelnionego dokumentu wymagane jest jedynie w przypadku jeżeli dokument będzie nieudostępniony w systemie Krajowego Rejestru Matur (KreM))

  • kandydaci ze „starą maturą” – oryginał bądź oryginalny odpis świadectwa dojrzałości oraz oryginalne zaświadczenie o wynikach z egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (przesłanie pocztą oryginalnego zaświadczenia z OKE wymagane jest jedynie w przypadku jeżeli dokument będzie nieudostępniony w systemie Krajowego Rejestru Matur (KreM))

  • kandydaci z maturą zagraniczną– uwierzytelniony oryginał świadectwa dojrzałości wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski/tłumaczeniem poświadczonym przez Konsula RP i oryginały wyników dodatkowych egzaminów z kraju wydania świadectwa wraz z tłumaczeniem przysięgłym- jeśli wyniki tych egzaminów były brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym

  • kandydaci z maturą EB– oryginał świadectwa matury EB- tłumaczenie przysięgłe na język polski jest niezbędne w przypadku, gdy świadectwo nie jest wydane w języku polskim

  • osoby przystępujące do matury międzynarodowej (IB) – oryginalne zaświadczenie z Liceum Ogólnokształcącego o wynikach z egzaminu maturalnego, a niezwłocznie po otrzymaniu, oryginalne świadectwo maturalne (przesłanie pocztą oryginalnego zaświadczenia z LO wymagane jest jedynie w przypadku jeżeli dokument będzie nieudostępniony w systemie International Baccalaureate Information System (IBIS) (ibo.org))
 3. jeden egzemplarz podpisanego katalogu opłat – katalog w wersji elektronicznej dostępny będzie w systemie rekrutacji on-line, po wstępnym zakwalifikowaniu kandydata. Po zapoznaniu się z jego treścią, należy go wydrukować i podpisać.

 4. zaświadczenie o znajomości języka polskiego, umożliwiające podjęcie studiów wyższych (B2)- dotyczy osób z maturą zagraniczną oraz osób z maturą IB zdawaną poza granicami Polski oraz osób z maturą EB

  *Składanie dokumentów:
 • Odwzorowanie cyfrowe dokumentu sporządza się w formacie PDF, zapewniając jego czytelność oraz stosując zasadę, zgodne z którą jeden plik PDF odpowiada jednemu odwzorowanemu dokumentowi.
 • Komplet wyżej wymienionych dokumentów należy dostarczyć do Działu Rekrutacji w terminie podanym na każdej zaktualizowanej liście rankingowej. Przewidywany jest odrębny termin na składanie dokumentów elektronicznych oraz odrębny termin na przesłanie dokumentów drogą pocztową.
 • O akceptacji przesłanych dokumentów decyduje data ich wpływu do Działu Rekrutacji, a nie data stempla pocztowego.
 • Osoby, które nie dostarczą kompletu wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie, zostaną skreślone z listy osób zakwalifikowanych na studia w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, a w ich miejsce wejdą kolejne osoby znajdujące się pod linią odcięcia, które uzyskały pierwotnie niewystarczającą liczbę punktów.

Kandydaci zakwalifikowani na studia do Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zobowiązani są w wyznaczonym terminie przez Dział Rekrutacji:

 1. wypełnić kartę badania profilaktycznego, link do wypełnienia karty kandydat otrzyma na adres e-mail podany podczas zakładania konta w systemie rekrutacji on-line.

 2. wnieść opłatę w wysokości 22 zł za legitymację studencką. Instrukcja odnośnie wpłacania opłat wraz z terminem zostanie wysłana na adres e-mail.

 3. Wszystkie osoby znajdujące się na liście osób zakwalifikowanych na studia prowadzone zarówno w języku polskim zobowiązane są, do ukończenia przed podjęciem studiów, w wyznaczonym przez GUMed terminie, kursu online dotyczącego zasad etycznych obowiązujących podczas studiowania, opracowanego przez Senacką Komisję Etyki i Dobrych Obyczajów Akademickich GUMed


powrót do listy kierunków studiów*

Data aktualizacji: 14.05.2024 r., godz. 11:00

Ważne informacje

Poziom:
I stopnia
Forma:
stacjonarne
Profil:
praktyczny
Wydział:
Czas trwania:
6 semestrów
Limit przyjęć:
40
*Próg punktowy:
109,8
*Liczba kandydatów na jedno miejsce:
3,1
*Rekrutacja 2023

Dział Rekrutacji
al. Zwycięstwa 41-42
80-210 Gdańsk
zobacz mapę

rekrutacja@gumed.edu.pl

Stanowisko ds. Rekrutacji
Polskojęzycznej

tel.: (58) 349 13 91

Stanowisko ds. Rekrutacji
Anglojęzycznej

tel./faks: (58) 349 13 90