Psychologia zdrowia - studia jednolite magisterskie, niestacjonarne

StartInstrukcje dla kandydatówPsychologia zdrowia - studi...

O KIERUNKU STUDIÓW

DSC_5187_fot_A_Bogdan_691399848_2.jpg

Studia prowadzone są na Wydziale Nauk o Zdrowiu, trwają 5 lat. Celem kształcenia na kierunku Psychologia Zdrowia jest przygotowanie do pracy w obszarze zdrowia człowieka. Ukończenie tych studiów wyposaży absolwenta w wiedzę, która pozwoli na opisywanie i wyjaśnianie zachowań ludzkich w kontekście zdrowia i choroby oraz udzielanie odpowiedniej pomocy. Absolwent nauczy się odpowiednio dobierać i posługiwać narzędziami, które pozwolą na umiejętne diagnozowanie, stosowanie różnych technik pomocy psychologicznej i efektywną współpracę w zespole interdyscyplinarnym dla dobra pacjenta. Będzie również dysponował odpowiednią wiedzą z obszaru metodologii badań psychologicznych i rzetelnego prowadzenia badań naukowych. Duży nacisk zostanie położony na znaczenie rozwoju w ciągu całego życia, empatii, otwartości na drugiego człowieka i autentyczności jako podstawy nawiązania kontaktu.

Warto podkreślić, że program studiów obejmuje wszystkie ważne zakresy wiedzy i kompetencji psychologicznych. Kompetencje naszych absolwentów mogą być podstawą do dalszego kształcenia np. w formie studiów podyplomowych we wszystkich dyscyplinach psychologicznych, także tych niezwiązanych bezpośrednio z problematyką zdrowia, np. psychologia rozwoju, psychologia edukacyjna, psychologia pracy i organizacji, psychologia transportu itd.

Wykładowcami są psychologowie, lekarze i inni specjaliści z obszaru ochrony zdrowia, zatrudnieni w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Są to osoby o uznanym dorobku naukowym, które najczęściej łączą pracę naukową z praktyką kliniczną. W zespole są psychoterapeuci, trenerzy, superwizorzy, specjaliści z obszaru psychologii klinicznej i psychologowie praktycy z różnych obszarów psychologii. Realizowana współpraca z lekarzami i specjalistami z różnych dziedzin medycznych pozwala na wzbogacenie oferty przedmiotów wykraczając poza te, które są dostępne na zwykłych studiach psychologicznych (o np. podstawy anatomii układu nerwowego, podstawy genetyki, neurologię). Pracownicy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego mają duże doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu dydaktyki z zakresu psychologii w kontekście zdrowia człowieka. Dowodem tego są powstałe w GUMedzie i cieszące się dużym powodzeniem studia podyplomowe, takie jak Psychoonkologia kliniczna, Psychologia kliniczna czy też Arteterapia.

Program studiów został zaplanowany zgodnie z międzynarodowymi standardami EuroPsy – jest to ujednolicony, ogólnoeuropejski wzorzec kwalifikacji zawodowych psychologów opracowany przez Europejską Federację Towarzystw Psychologicznych (EFPA). Celem EuroPsy jest zagwarantowanie odpowiedniego poziomu edukacji, kompetencji zawodowych i właściwych wzorców etycznych u psychologów.

Studia te są pierwszymi w Polsce studiami psychologicznymi odbywającymi się na uczelni medycznej. Kształcenie psychologów w kierunku problematyki związanej ze zdrowiem człowieka odbywać się będzie w ramach dwóch, konkretnych ścieżek w toku ogólnych, uniwersyteckich studiów psychologicznych.

Ścieżka: zaburzenia psychiczne i psychosomatyczne

Psychologia kliniczna jest jedną z najstarszych dyscyplin praktycznych psychologii. Początkowo była określana jako wiedza i umiejętności psychologiczne wykorzystywane w medycynie. Od poprzedniego stulecia rozwija się jako autonomiczna dyscyplina psychologii. Obejmuje zagadnienia zaburzeń psychicznych i psychosomatyki. Obejmuje także neuropsychologię, która ze względu na jej dynamiczny rozwój w ostatnich latach jest wyodrębnioną dyscypliną w programie kształcenia na kierunku Psychologia Zdrowia. Współczesna psychologia kliniczna rozwija się i rozszerza zakres obszaru badań i praktyki. Kompetencje psychologów po zrealizowaniu proponowanej ścieżki edukacyjnej obejmują etiologię i diagnozę zaburzeń psychicznych oraz pomoc psychologiczną i psychoterapię a także problematykę jakości życia i rozwoju psychicznego ze szczególnym uwzględnieniem tych czynników, które ten rozwój ograniczają i zaburzają. Interdyscyplinarne podejście do problematyki zdrowia umożliwia kompetentne badanie psychologicznych uwarunkowań chorób somatycznych i zaburzeń fizjologicznych oraz leczenie tych chorób i zaburzeń. Przykładem mogą być zaburzenia immunologiczne, hormonalne a także wiele chorób układu krążenia i trawiennego, gdzie psycholog jest partnerem lekarza. Szczególną uwagę podczas studiów kładzie się na samopoznanie i rozwój osobowy studentów oraz na zdolność empatycznego komunikowania się z drugim człowiekiem.

Absolwenci psychologii zdrowia, którzy zrealizowali ścieżkę edukacyjną: zaburzenia psychiczne i psychosomatyka, mogą pracować w oddziałach szpitalnych wszelkich specjalności zarówno pediatrycznych jak i dla dorosłych jako członkowie zespołów terapeutycznych. Mogą pracować w przychodniach lekarskich poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz gabinetach psychologicznych.

Studia przygotowują także do pracy naukowej i stanowią bardzo dobre przygotowanie do dalszego kształcenia się na studiach podyplomowych oraz w celu uzyskania specjalizacji z psychologii klinicznej lub certyfikatu psychoterapeuty.

Ścieżka: neuropsychologia kliniczna

Tworząc kierunek studiów przeznaczony dla osób, które swoją karierę zawodową pragną realizować w placówkach służby zdrowia, zaproponowaliśmy szeroką ofertę zajęć kształcących umiejętności potrzebne do pracy w charakterze neuropsychologa klinicznego. Kim jest neuropsycholog? Jest to osoba przygotowana do pomocy pacjentom, u których schorzenia układu nerwowego doprowadzają do zaburzeń w sferze funkcji poznawczych i emocjonalnych. Choroby takie jak udar, guz mózgu, uraz czaszkowo mózgowy czy choroba Alzheimera mogą spowodować zaburzenia posługiwania się mową, trudności w spostrzeganiu lub zaburzenia czynności myślenia. Mogą pogorszyć lub niemal całkowicie uszkodzić pamięć, jak również ograniczyć wgląd, empatię i inne kompetencje społeczne. Neuropsycholog posiada wiedzę potrzebną do diagnostyki tych zaburzeń, potrafi zaplanować i poprowadzić terapię pacjentów z opisanymi schorzeniami. Jest też przygotowany do tego, aby działaniami psychoedukacyjnymi i psychoterapeutycznymi objąć nie tylko pacjenta, ale też jego rodzinę.

Neuropsycholodzy zatrudniani są na oddziałach neurologicznych, rehabilitacyjnych, neurochirurgicznych, psychogeriatrycznych. Często konsultują pacjentów na oddziałach internistycznych, ponieważ zaburzenia funkcji poznawczych mogą występować w przebiegu niewydolności szeregu układów i narządów. W warunkach opieki ambulatoryjnej neuropsycholog znajdzie zatrudnienie w Poradniach Zdrowia Psychicznego, Poradniach Psychogeriatrycznych, zajmujących się problemami wieku starszego. Neuropsycholog posiada również kwalifikacje niezbędne do pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi ze schorzeniami układu nerwowego może też podjąć zatrudnienie w placówkach świadczących opiekę długoterminową np. dla osób z chorobami otępiennymi.

Neuropsycholog umie zintegrować wiedzę psychologiczną z wiedzą z zakresu neuroanatomii, neuropatologii, neurofizjologii, obrazowania czynności i struktury mózgu, neurologii i neuropsychiatrii. Przyswojenie tej wiedzy wymaga sporo rzetelnej nauki, lecz jest to nauka o faktach sprawdzalnych i weryfikowalnych, zaś tak przygotowani psychologowie są cennymi współpracownikami dla lekarzy różnych specjalności. Zdobywanie wiedzy o tym, jak zmiany fizykalne w mózgu przejawiają się w procesach psychicznych i w zachowaniu, czyli dążenie do zrozumienia tego, jak w istocie działa mózg, wykracza poza prostą naukę zawodu. Jest to też unikatowe i fascynujące doświadczenie, którym twórcy programu chcieliby się podzielić ze studentami w trakcie najbliższych lat pracy dydaktycznej.

Program ścieżki „Neuropsychologia Kliniczna” stanowi doskonały wstęp do dalszego kształcenia w zakresie neuropsychologii w toku 4-letniej specjalizacji z zakresu psychologii klinicznej.

ZASADY REKRUTACJI – KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O PRZYJĘCIE NA KIERUNEK

Rodzaj matury Wymagane przedmioty na poziomie rozszerzonym
bądź podstawowym
na świadectwie dojrzałości

- NOWA POLSKA MATURA zdawana w latach 2005-2018

- MATURA INTERNATIONAL BACCALAUREATE (IB), HL

- MATURA EUROPEAN BACCALAUREATE (EB)

- MATURA ZAGRANICZNA

Obliczanie wyniku

- JĘZYK POLSKI oraz dwa przedmioty do wyboru spośród:
JĘZYK OBCY, BIOLOGIA, CHEMIA, FILOZOFIA, FIZYKA/FIZYKA I ASTRONOMIA, GEOGRAFIA, HISTORIA, MATEMATYKA

Rodzaj matury Wymagane przedmioty na poziomie rozszerzonym
bądź podstawowym
na zaświadczeniu z OKE

- STARA MATURA zdawana przed rokiem 2005
(wynik matury wyrażony w skali 1-6 bądź 2-5)

- JĘZYK POLSKI oraz dwa przedmioty do wyboru spośród:
JĘZYK OBCY, BIOLOGIA, CHEMIA, FILOZOFIA, FIZYKA/FIZYKA I ASTRONOMIA, GEOGRAFIA, HISTORIA, MATEMATYKA

INFORMACJE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM

 • Kwalifikacja kandydatów na studia odbywa się na zasadzie konkursu. Kandydaci są kwalifikowani według całkowitej liczby zdobytych punktów, rozpoczynając od osoby, która zdobyła najwyższą liczbę, aż do wypełnienia limitu przyjęć na określonym kierunku, o ile nie istnieją inne ograniczenia.
 • Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek psychologia zdrowia mogą uzyskać w wyniku postępowania kwalifikacyjnego:

  - w przypadku zdawania matury z trzech przedmiotów na poziomie rozszerzonym: 300 punktów – ta wartość jest uznana za wartość maksymalną,

  - w przypadku zdawania matury z jednego przedmiotu na poziomie podstawowym i dwóch na poziomie rozszerzonym: 260 punktów,

  - w przypadku zdawania matury z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym i dwóch na poziomie podstawowym: 220 punktów,

  - w przypadku zdawania matury z trzech przedmiotów na poziomie podstawowym: 180 punktów.

  O przyjęcie na studia ubiegać się mogą wyłącznie osoby, które otrzymają co najmniej 30% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w procesie rekrutacji (≥90 pkt).
 • Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne – zgodnie z zapisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.
 • Kandydaci zobowiązani są sprawdzać aktualne informacje oraz swoją pozycję na liście rankingowej na stronie internetowej rekrutacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

TERMINY REKRUTACJI

Terminarz rekrutacji dotyczy kandydatów z nową maturą (2005-2019), starą maturą (zdawaną przed 2005r.), maturą IB, maturą EB, maturą zagraniczną, laureatów/finalistów olimpiad/konkursów.

TERMIN REJESTRACJI ON-LINE 1.08-30.08
TERMIN UISZCZANIA OPŁAT REKRUTACYJNYCH 1.08-30.08
TERMIN WPISYWANIA OCEN DO SYSTEMU REKRUTACJI ON-LINE 1.08-30.08
TERMIN OPUBLIKOWANIA I LISTY RANKINGOWEJ 2.09
TERMIN DOSTARCZANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW OSÓB Z I LISTY RANKINGOWEJ 2.09-7.09
PRZEWIDYWANE TERMINY PUBLIKACJI KOLEJNYCH LIST RANKINGOWYCH * 8.09, 14.09, 18.09, 24.09
 • Terminy mogą ulec zmianie, w zależności od wypełnienia limitu przyjęć na dany kierunek.

ELEKTRONICZNA REJESTRACJA NA STUDIA

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia do Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zobowiązani są:

 1. założyć konto kandydata w systemie rekrutacji on-line i zamieścić zdjęcie w formie elektronicznej

 2. wypełnić formularz zgłoszeniowy

 3. wnieść opłatę za postępowanie kwalifikacyjne na indywidualne konto bankowe. W zleceniu przelewu jako tytuł wpłaty należy wpisać: „numer formularza/nazwisko/imię”.

 4. wpisać do systemu rekrutacji on-line wyniki:
  • kandydaci z polską nową maturą oraz maturą International Baccalaureate (IB) – wpisać wyniki uzyskane na świadectwie dojrzałości

  • kandydaci ze starą maturą – wpisać wyniki uzyskane na zaświadczeniu o wynikach z egzaminu maturalnego wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną
 5. dostarczyć w terminie rejestracji do DR:

  • kandydaci z maturą zagraniczną oraz maturą European Baccalaureate (EB) – proszeni są o dostarczenie w terminie rejestracji do DR uwierzytelnione oryginalne świadectwo dojrzałości wraz z tłumaczeniem świadectwa na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego lub tłumaczenie poświadczone przez konsula RP

  • Dokumenty mogą być dostarczone osobiście lub przesłane drogą pocztową, o akceptacji przesłanych dokumentów decyduje data ich wpływu do Działu Rekrutacji, a nie data stempla pocztowego.

WYMAGANE DOKUMENTY PO WSTĘPNYM ZAKWALIFIKOWANIU

Osoby znajdujące się na liście rankingowej powyżej progu przyjęcia zobowiązane są w wyznaczonym terminie, podanym na zaktualizowanej liście rankingowej dostarczyć do Działu Rekrutacji:

 1. podanie na ustalonym formularzu – podanie w wersji elektronicznej dostępne jest w systemie rekrutacji on-line w formie interaktywnego formularza; po wypełnieniu on-line należy je wydrukować i podpisać

 2. podpisane zdjęcie kandydata, spełniające wymogi dla zdjęcia przeznaczonego do dowodu osobistego

 3. świadectwo dojrzałości, które będzie zwrócone po zakończonym procesie rekrutacji
  • kandydaci z nową maturą – oryginał bądź oryginalny odpis świadectwa dojrzałości

  • kandydaci ze „starą maturą” – oryginał bądź oryginalny odpis świadectwa dojrzałości oraz oryginalne zaświadczenie o wynikach z egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną

  • osoby przystępujące do matury międzynarodowej (IB) – oryginalne zaświadczenie z Liceum Ogólnokształcącego o wynikach z egzaminu maturalnego, a niezwłocznie po otrzymaniu, oryginalne świadectwo maturalne

   #kserokopię dowodu osobistego wraz z numerem PESEL poświadczoną przez notariusza, organ wydajacy dowody tożsamości bądź pracownika Działu Rekrutacji GUMed (obie strony dowodu powinny być czytelne)

   # jeden egzemplarz podpisanego katalogu opłat – katalog w wersji elektronicznej dostępny będzie w systemie rekrutacji on-line, po wstępnym zakwalifikowaniu kandydata. Po zapoznaniu się z jego treścią, należy go wydrukować i podpisać.

 4. zaświadczenie o znajomości języka polskiego umożliwiające podjęcie studiów wyższych (B2)- dotyczy osób z maturą zagraniczną

 5. dowód uiszczenia opłaty za pierwszy semestr studiów, w zleceniu przelewu jako tytuł wpłaty należy wpisać: „numer podania /nazwisko/imię”

Składanie dokumentów:

 • O akceptacji przesłanych dokumentów decyduje data ich wpływu do Działu Rekrutacji, a nie data stempla pocztowego.
 • Osoby, które nie dostarczą kompletu wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie, zostaną skreślone z listy osób zakwalifikowanych na studia w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, a w ich miejsce wejdą kolejne osoby znajdujące się pod linią odcięcia, które uzyskały pierwotnie niewystarczającą liczbę punktów.

Kandydaci zakwalifikowani na studia do Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zobowiązani są w wyznaczonym terminie przez Dział Rekrutacji:

 1. wypełnić kartę badania profilaktycznego, link do wypełnienia karty kandydat otrzyma na adres e-mail podany podczas zakładania konta w systemie rekrutacji on-line.

 2. wnieść opłatę w wysokości 22 zł za legitymację studencką. Instrukcja odnośnie wpłacania opłat wraz z terminem zostanie wysłana na adres e-mail.


powrót do listy kierunków studiów

Data aktualizacji: 23.03.2020 r., godz. 13:10

Ważne informacje

Typ:
jednolite magisterskie
Tryb:
niestacjonarne
Wydział:
Czas trwania:
5 lat
Limit przyjęć:
15
*Próg punktowy:
131,60
*Liczba kandydatów na jedno miejsce:
0,3
*Rekrutacja 2018

Dział Rekrutacji
al. Zwycięstwa 41-42
80-210 Gdańsk
zobacz mapę

rekrutacja@gumed.edu.pl

Stanowisko ds. Rekrutacji
Polskojęzycznej

tel.: (58) 349 13 91

Stanowisko ds. Rekrutacji
Anglojęzycznej

tel./faks: (58) 349 13 90