Informacje dla kandydatów posiadających tzw. "starą maturę" - zdawaną pr...

StartKOMUNIKATYKOMUNIKATYInformacje dla kandydatów p...

Informacje dla kandydatów posiadających tzw. "starą maturę" - zdawaną przed rokiem 2005

26.01.2018

Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty:
Art. 44zzp.

“1. Absolwent, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich, ma prawo przystąpić do egzaminu maturalnego, w części pisemnej albo w części pisemnej i w części ustnej, z wybranego przedmiotu albo wybranych przedmiotów, z których jest przeprowadzany egzamin maturalny, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępuje do egzaminu maturalnego.

2. Absolwent, o którym mowa w ust. 1, otrzymuje zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów, do których przystąpił, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną.

3. Absolwent, o którym mowa w ust. 1, ma prawo ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego w części ustnej albo w części pisemnej, albo w obu tych częściach, z tych samych przedmiotów, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego. Absolwent, który podwyższył wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów, otrzymuje zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów, do których przystąpił, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną”

Gdański Uniwersytet Medyczny od roku 2016 nie przeprowadza egzaminów wstępnych dla osób posiadających maturę zdawaną do roku 2005 (“stara matura”).
Osoba posiadająca tzw. “starą maturę” zobowiązana jest skontaktować się z właściwą Okręgową Komisją Egzaminacyjną – ze względu na swoje miejsce zamieszkania, w celu przystąpienia do egzaminu maturalnego z wymaganych przedmiotów. W oparciu o nowelizację ustawy osoby te mają możliwość przystąpienia do „egzaminu maturalnego nowej matury” odbywającego się w miesiącu maju.

Gdański Uniwersytet Medyczny informuje iż w rekrutacji na studia na rok akademicki 2018/2019 będzie uznawał zaświadczenia o wynikach z egzaminów wstępnych, wydawanych przez inne akademickie uczelnie medyczne. Warunkiem uznania wyników egzaminu wstępnego jest jego przeprowadzanie na arkuszach egzaminacyjnych przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz ocenionych według standardów obowiązujących przy ocenianiu arkuszy egzaminu maturalnego.

Wzór zaświadczenia, na którym należy wpisywać wyniki powyższych egzaminów: Wzór zaświadczenia (179 KB)

Lista akademickich uczelni medycznych, które zgodnie z informacjami zamieszczonymi na ich stronach internetowych organizują w/w egzamin w roku akademickim 2018/2019: