Zdrowie publiczne - studia I stopnia, stacjonarne (dzienne)

StartInstrukcje dla kandydatówZdrowie publiczne - studia ...

O KIERUNKU STUDIÓW

tak1.jpg

Studia prowadzone są na Wydziale Nauk o Zdrowiu, trwają 3 lata. Jesteś osobą kreatywną, lubiącą kontakt z innymi ludźmi, potrafiącą rozwiązywać problemy i nie bojącą się wyzwań? Studia na kierunku zdrowie publiczne są więc dla Ciebie idealne!

Studia I stopnia przygotowują do podejmowania działań z zakresu ogólnej promocji zdrowia, zapobiegania chorobom oraz ochrony zdrowia przed szkodliwymi czynnikami. Dzięki studiom absolwenci potrafią skutecznie mobilizować społeczeństwo do aktywnego uczestnictwa w działaniach na rzecz zdrowia i efektywnie się komunikować zarówno ze społeczeństwem jak i innymi grupami zawodowymi systemu zdrowia.

Poza tym jednak, każdy student ma w czasie studiów możliwość wyboru specjalności, która najlepiej odzwierciedla indywidualne zainteresowania oraz predyspozycje. Wybór specjalności odbywa się na początku II roku studiów, w czasie gdy wszyscy studenci są już zapoznani z podstawami nauk o zdrowiu oraz specyfiką działań z zakresu zdrowia publicznego. W ramach studiów I stopnia dostępne są dwie specjalności – „Opieka długoterminowa z elementami telemedycyny” oraz „Koordynacja świadczeń medycznych z elementami E-zdrowia”.

Obie specjalności wychodzą naprzeciw zmieniającym się wyzwaniom współczesnego systemu zdrowia oraz obserwowanym trendom demograficznym związanym ze starzeniem się społeczeństwa. W ramach pierwszej specjalności absolwenci pozyskają kompetencje niezbędne do efektywnego zarządzania procesem opieki nad pacjentem z chorobą przewlekłą, ze szczególnym uwzględnieniem procesu leczenia realizowanego przez różnych specjalistów w domu chorego – przy zaangażowaniu rodziny, pracowników socjalnych oraz zdalnego monitorowania stanu pacjenta (telemedycyna). W ramach drugiej specjalności absolwenci uczą się skutecznie koordynować proces realizacji i finansowania świadczeń medycznych z wykorzystaniem narzędzi IT. Nabywają także umiejętności potrzebne do zarządzania bazami danych i ich wykorzystywania w procesie realizacji świadczeń medycznych. Absolwenci obu specjalności są aktualnie poszukiwanymi na rynku pracy.

W czasie studiów studenci będą mieli okazję nabywać zarówno wiedzę jak i konkretne umiejętności, pozyskiwane w czasie zajęć praktycznych, ćwiczeń i praktyk studenckich. Gwarantujemy możliwość odbycia praktyk w wielu instytucjach, których działania są spójne z programem studiów, m.in. w Polskim Towarzystwie Programów Zdrowotnych, Wojewódzkim Ośrodku Koordynującym Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy czy Ośrodku Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka, Narodowym Funduszu Zdrowia i wielu innych.

W celu pogłębienia wiedzy i uzyskania dodatkowych kompetencji warto rozważyć również kontynuację nauki na II stopniu. Absolwenci studiów I stopnia są uprawnieni do podejmowania studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku zdrowie publiczne.

ZASADY REKRUTACJI – KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O PRZYJĘCIE NA KIERUNEK

Rodzaj matury Wymagane przedmioty na poziomie rozszerzonym
bądź podstawowym
na świadectwie dojrzałości

- NOWA POLSKA MATURA zdawana w latach 2005-2018

- MATURA INTERNATIONAL BACCALAUREATE (IB), HL

- MATURA EUROPEAN BACCALAUREATE (EB)

- MATURA ZAGRANICZNA

Obliczanie wyniku

- dwa przedmioty do wyboru spośród: BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA, MATEMATYKA, JĘZYK OBCY, INFORMATYKA, GEOGRAFIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Rodzaj matury Wymagane przedmioty na poziomie rozszerzonym
bądź podstawowym
na zaświadczeniu z OKE

- STARA MATURA zdawana przed rokiem 2005
(wynik matury wyrażony w skali 1-6 bądź 2-5)

- dwa przedmioty do wyboru spośród: BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA, MATEMATYKA, JĘZYK OBCY, INFORMATYKA, GEOGRAFIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

INFORMACJE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM

 • Kwalifikacja kandydatów na studia odbywa się na zasadzie konkursu. Kandydaci są kwalifikowani według całkowitej liczby zdobytych punktów, rozpoczynając od osoby, która zdobyła najwyższą liczbę, aż do wypełnienia limitu przyjęć na określonym kierunku, o ile nie istnieją inne ograniczenia.
 • Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek zdrowie publiczne mogą uzyskać w wyniku postępowania kwalifikacyjnego:

  - w przypadku zdawania matury z dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym: 200 punktów – ta wartość jest uznana za wartość maksymalną,

  - w przypadku zdawania matury z jednego przedmiotu na poziomie podstawowym i jednego na poziomie rozszerzonym: 160 punktów,

  - w przypadku zdawania matury z dwóch przedmiotów na poziomie podstawowym: 120 punktów.

  O przyjęcie na studia ubiegać się mogą wyłącznie osoby, które otrzymają co najmniej 30% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w procesie rekrutacji (≥60 pkt).
 • Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne – zgodnie z zapisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.
 • Kandydaci zobowiązani są sprawdzać aktualne informacje oraz swoją pozycję na liście rankingowej na stronie internetowej rekrutacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

TERMINY REKRUTACJI

Terminarz rekrutacji dotyczy kandydatów z nową maturą (2005-2019), starą maturą (zdawaną przed 2005r.), maturą IB, maturą EB, maturą zagraniczną, laureatów/finalistów olimpiad/konkursów.

TERMIN REJESTRACJI ON-LINE 30.05 – 14.07
TERMIN UISZCZANIA OPŁAT REKRUTACYJNYCH 30.05 – 14.07
TERMIN WPISYWANIA OCEN DO SYSTEMU REKRUTACJI ON-LINE 4.07 – 14.07
TERMIN OPUBLIKOWANIA I LISTY RANKINGOWEJ 18.07
TERMIN DOSTARCZANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW OSÓB Z I LISTY RANKINGOWEJ 18.07 – 22.07
PRZEWIDYWANE TERMINY PUBLIKACJI KOLEJNYCH LIST RANKINGOWYCH * 23.07, 26.07, 01.08
 • Terminy mogą ulec zmianie, w zależności od wypełnienia limitu przyjęć na dany kierunek.

ELEKTRONICZNA REJESTRACJA NA STUDIA

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia do Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zobowiązani są:

 1. założyć konto kandydata w systemie rekrutacji on-line i zamieścić zdjęcie w formie elektronicznej

 2. wypełnić formularz zgłoszeniowy

 3. wnieść opłatę za postępowanie kwalifikacyjne na indywidualne konto bankowe. W zleceniu przelewu jako tytuł wpłaty należy wpisać: „numer formularza/nazwisko/imię”.

 4. wpisać do systemu rekrutacji on-line wyniki:
  • kandydaci z polską nową maturą oraz maturą International Baccalaureate (IB) – wpisać wyniki uzyskane na świadectwie dojrzałości

  • kandydaci ze starą maturą – wpisać wyniki uzyskane na zaświadczeniu o wynikach z egzaminu maturalnego wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną
 5. dostarczyć w terminie rejestracji do DR:

  • laureaci/finaliści olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego lub olimpiad międzynarodowych – proszeni są o dostarczenie w terminie rejestracji do DR dyplom laureata/finalisty olimpiady

  • kandydaci z maturą zagraniczną oraz maturą European Baccalaureate (EB) – proszeni są o dostarczenie w terminie rejestracji do DR uwierzytelnione oryginalne świadectwo dojrzałości wraz z tłumaczeniem świadectwa na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego lub tłumaczenie poświadczone przez konsula RP

  • Dokumenty mogą być dostarczone osobiście lub przesłane drogą pocztową, o akceptacji przesłanych dokumentów decyduje data ich wpływu do Działu Rekrutacji, a nie data stempla pocztowego.

WYMAGANE DOKUMENTY PO WSTĘPNYM ZAKWALIFIKOWANIU

Osoby znajdujące się na liście rankingowej powyżej progu przyjęcia zobowiązane są w wyznaczonym terminie, podanym na zaktualizowanej liście rankingowej dostarczyć do Działu Rekrutacji:

 1. podanie – dostępne będzie w systemie rekrutacji on-line w formie interaktywnego formularza po wstępnym zakwalifikowaniu kandydata; po wypełnieniu on-line należy je wydrukować i podpisać

 2. podpisane zdjęcie kandydata, spełniające wymogi dla zdjęcia przeznaczonego do dowodu osobistego

 3. świadectwo dojrzałości, które będzie zwrócone po zakończonym procesie rekrutacji
  • kandydaci z nową maturą – oryginał bądź oryginalny odpis świadectwa dojrzałości

  • kandydaci ze „starą maturą” – oryginał bądź oryginalny odpis świadectwa dojrzałości oraz oryginalne zaświadczenie o wynikach z egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną

  • osoby przystępujące do matury międzynarodowej (IB) – oryginalne zaświadczenie z Liceum Ogólnokształcącego o wynikach z egzaminu maturalnego, a niezwłocznie po otrzymaniu, oryginalne świadectwo maturalne
 4. kserokopię dowodu osobistego wraz z numerem PESEL poświadczoną przez notariusza, organ wydający dowody tożsamości bądź pracownika Działu Rekrutacji GUMed (obie strony dowodu powinny być czytelne)

 5. jeden egzemplarz podpisanego katalogu opłat – katalog w wersji elektronicznej dostępny będzie w systemie rekrutacji on-line, po wstępnym zakwalifikowaniu kandydata. Po zapoznaniu się z jego treścią, należy go wydrukować i podpisać.

 6. zaświadczenie o znajomości języka polskiego umożliwiające podjęcie studiów wyższych (B2)- dotyczy osób z maturą zagraniczną

  Składanie dokumentów:
 • O akceptacji przesłanych dokumentów decyduje data ich wpływu do Działu Rekrutacji, a nie data stempla pocztowego.
 • Osoby, które nie dostarczą kompletu wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie, zostaną skreślone z listy osób zakwalifikowanych na studia w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, a w ich miejsce wejdą kolejne osoby znajdujące się pod linią odcięcia, które uzyskały pierwotnie niewystarczającą liczbę punktów.

Kandydaci zakwalifikowani na studia do Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zobowiązani są w wyznaczonym terminie przez Dział Rekrutacji:

 1. wypełnić kartę badania profilaktycznego, link do wypełnienia karty kandydat otrzyma na adres e-mail podany podczas zakładania konta w systemie rekrutacji on-line.

 2. wnieść opłatę w wysokości 22 zł za legitymację studencką. Instrukcja odnośnie wpłacania opłat wraz z terminem zostanie wysłana na adres e-mail.


powrót do listy kierunków studiów

Data aktualizacji: 26.03.2020 r., godz. 15:50

Ważne informacje

Typ:
I stopnia
Tryb:
stacjonarne (dzienne)
Wydział:
Czas trwania:
3 lata
Limit przyjęć:
20
*Próg punktowy:
69
*Liczba kandydatów na jedno miejsce:
2,3
*Rekrutacja 2018

Dział Rekrutacji
al. Zwycięstwa 41-42
80-210 Gdańsk
zobacz mapę

rekrutacja@gumed.edu.pl

Stanowisko ds. Rekrutacji
Polskojęzycznej

tel.: (58) 349 13 91

Stanowisko ds. Rekrutacji
Anglojęzycznej

tel./faks: (58) 349 13 90