Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny - studia II stopnia, stacjonarne (...

StartInstrukcje dla kandydatówPrzemysł farmaceutyczny i k...
Rozwiń

O KIERUNKU STUDIÓW


Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny jest kierunkiem studiów II stopnia o profilu praktycznym prowadzonym na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej. Studia trwają 2 lata.

Celem kształcenia na tym kierunku jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach wytwarzających produkty lecznicze (ludzkie i weterynaryjne), wyroby medyczne, kosmetyki oraz suplementy diety. Profil praktyczny realizowany będzie nie tylko dzięki 3-miesięcznemu stażowi odbywanemu w czasie studiów we współpracujących firmach i instytucjach z branży farmaceutycznej i kosmetycznej, ale także ze względu na duży udział w procesie dydaktycznym profesjonalistów zatrudnionych w przemyśle. W czasie kształcenia zostanie rozwinięta wiedza chemiczno-biologiczna zdobyta wcześniej przez studentów na kierunkach licencjackich lub magisterskich, z silnym ukierunkowaniem na zagadnienia dotyczące wytwarzania przemysłowego leków i kosmetyków, w tym kontroli ich jakości, dopuszczania do obrotu oraz dystrybucji i marketingu (m. in.: Technologia formulacyjna, Analiza leków i kosmetyków, Surowce naturalne, Prawodawstwo, Badania przedrejestracyjne i transfer technologii, Dobra Praktyka Wytwarzania i Dystrybucji, Inżynieria procesowa).

Studenci poznają podstawy nauk farmaceutycznych w zakresie działania leku na organizm, co zwiększy umiejętność podejmowania prawidłowych decyzji wpływających na bezpieczeństwo produktów (m. in.: Farmakologia i toksykologia, Farmakokinetyka i biofarmacja).

Program studiów spełnia oczekiwania pracodawców z branży farmaceutycznej i kosmetycznej, którzy są jego współtwórcami. Realizacja programu gwarantuje, że absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy w tym obszarze bez konieczności podstawowego wdrażania przez pracodawcę, co skróci czas przygotowania do podejmowania zadań po zatrudnieniu, obniżając także koszty tych przygotowań dla pracodawcy. Kompleksowe i szerokie przygotowanie do pracy z produktem leczniczym, kosmetykiem i suplementem diety pozwoli kształtować wysoką świadomość działań zawodowych gwarantujących odpowiednią jakość produktów. Takich umiejętności poszukują pracodawcy.

Absolwent ma uzyskać wiedzę i umiejętności, które są niezbędne na obejmowanych w przyszłości stanowiskach pracy:

 • uczestniczenie w procesach produkcyjnych i ich nadzorowanie,
 • kontrola jakości produktów i rozwijanie systemu zapewnienia jakości,
 • prowadzenia audytów i kontroli,
 • prowadzenie dystrybucji produktów i nadzorowania systemu dystrybucji,
 • sporządzanie dokumentacji produktu przedstawianej organowi upoważnionemu w procedurze dopuszczania do obrotu,
 • pełnienie obowiązków osoby wykwalifikowanej, która jest odpowiedzialna za sprawdzenie przed wprowadzeniem na rynek, czy każda seria produktu leczniczego została wytworzona i skontrolowana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami,
 • tworzenie i przekazywanie informacji o produkcie,
 • prowadzenie badań naukowych nad rozwojem nowych technologii, produktów oraz metod analizy.

ZASADY REKRUTACJI – KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O PRZYJĘCIE NA KIERUNEK

Na studia II stopnia, kierunek przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny mogą być przyjmowani absolwenci studiów:

 • I stopnia:
  - biologia i kierunki pokrewne,
  - chemia i kierunki pokrewne,
  - biotechnologia,
  - kosmetologia,
  - dietetyka,
  - technologia żywności i żywienia człowieka,
  - fizyka i kierunki pokrewne,
  - inżynieria i kierunki pokrewne.
 • jednolitych magisterskich:
  - analityka medyczna,
  - biotechnologia,
  - farmacja,
  - lekarski.

O przyjęciu na I rok studiów w ramach określonego limitu miejsc decyduje wyłącznie liczba punktów uzyskanych z egzaminu wstępnego. Egzamin wstępny będzie sprawdzał wiedzę z przedmiotów biologii i chemii medycznej na poziomie studiów I stopnia.

Zakres tematczny na egzamin na studia II stopnia Przemysł Farmaceutyczny i Kosmetyczny (347 KB)

Literatura na egzamin II stopnia PFiK (149 KB)

INFORMACJE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM

 • Kwalifikacja kandydatów na studia odbywa się na zasadzie konkursu. Kandydaci są kwalifikowani według całkowitej liczby punktów zdobytych podczas egzaminu wstępnego, rozpoczynając od osoby, która zdobyła najwyższą liczbę, aż do wypełnienia limitu przyjęć na określonym kierunku, o ile nie istnieją inne ograniczenia.
 • Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny mogą uzyskać w wyniku postępowania kwalifikacyjnego maksymalnie 100 pkt.

  O przyjęcie na studia ubiegać się mogą wyłącznie osoby, które otrzymają co najmniej 30% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w procesie rekrutacji (≥30 pkt).
 • Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne – zgodnie z zapisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.
 • Kandydaci zobowiązani są sprawdzać aktualne informacje oraz swoją pozycję na liście rankingowej na stronie internetowej rekrutacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

TERMINY REKRUTACJI

TERMIN REJESTRACJI ON-LINE 3.06 – 19.07
TERMIN UISZCZANIA OPŁAT REKRUTACYJNYCH 3.06 – 19.07
TERMIN EGZAMINU WSTĘPNEGO 25.07
TERMIN OPUBLIKOWANIA I LISTY RANKINGOWEJ 26.07
TERMIN DOSTARCZANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW OSÓB Z I LISTY RANKINGOWEJ 26.07 – 29.07
PRZEWIDYWANE TERMINY PUBLIKACJI KOLEJNYCH LIST RANKINGOWYCH * 30.07
 • Terminy mogą ulec zmianie, w zależności od wypełnienia limitu przyjęć na dany kierunek.

ELEKTRONICZNA REJESTRACJA NA STUDIA

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia do Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zobowiązani są:

 1. założyć konto kandydata w systemie rekrutacji on-line i zamieścić zdjęcie w formie elektronicznej

 2. wypełnić formularz zgłoszeniowy

 3. wnieść opłatę za postępowanie kwalifikacyjne na indywidualne konto bankowe. W zleceniu przelewu jako tytuł wpłaty należy wpisać: „numer formularza/nazwisko/imię”.

WYMAGANE DOKUMENTY PO WSTĘPNYM ZAKWALIFIKOWANIU

Osoby znajdujące się na liście rankingowej powyżej progu przyjęcia zobowiązane są w wyznaczonym terminie, podanym na zaktualizowanej liście rankingowej dostarczyć do Działu Rekrutacji:

 1. podanie – dostępne będzie w systemie rekrutacji on-line w formie interaktywnego formularza po wstępnym zakwalifikowaniu kandydata; po wypełnieniu on-line należy je wydrukować i podpisać

 2. podpisane zdjęcie kandydata, spełniające wymogi dla zdjęcia przeznaczonego do dowodu osobistego

 3. podpisany dyplom studiów I stopnia, który będzie zwrócony po zakończonym procesie rekrutacji
  • uzyskany w Polsce: oryginał bądź oryginalny odpis dyplomu studiów I stopnia (część A)

  • uzyskany za granicą: uwierzytelniony oryginał dyplomu studiów I stopnia wraz z tłumaczeniem dyplomu na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego lub tłumaczenie poświadczone przez konsula RP
 4. świadectwo dojrzałości, które będzie zwrócone po zakończonym procesie rekrutacji
  • uzyskane w Polsce: oryginał bądź oryginalny odpis świadectwa dojrzałości. Honorowana jest kserokopia świadectwa dojrzałości potwierdzona notarialnie

  • uzyskane za granicą: uwierzytelniony oryginał świadectwa dojrzałości wraz z tłumaczeniem świadectwa na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego lub tłumaczenie poświadczone przez konsula RP
 5. kserokopię dowodu osobistego wraz z numerem PESEL poświadczoną przez notariusza, organ wydający dowody tożsamości bądź pracownika Działu Rekrutacji GUMed (obie strony dowodu powinny być powiększone w czasie wykonywania kopii)

 6. jeden egzemplarz podpisanego katalogu opłat – katalog w wersji elektronicznej dostępny będzie w systemie rekrutacji on-line, po wstępnym zakwalifikowaniu kandydata. Po zapoznaniu się z jego treścią, należy go wydrukować i podpisać.

 7. zaświadczenie o znajomości języka polskiego umożliwiające podjęcie studiów wyższych (B2)- dotyczy osób z maturą zagraniczną

Składanie dokumentów:

 • O akceptacji przesłanych dokumentów decyduje data ich wpływu do Działu Rekrutacji, a nie data stempla pocztowego.
 • Osoby, które nie dostarczą kompletu wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie, zostaną skreślone z listy osób zakwalifikowanych na studia w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, a w ich miejsce wejdą kolejne osoby znajdujące się pod linią odcięcia, które uzyskały pierwotnie niewystarczającą liczbę punktów.

Kandydaci zakwalifikowani na studia do Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zobowiązani są w wyznaczonym terminie przez Dział Rekrutacji:

 1. wypełnić kartę badania profilaktycznego, link do wypełnienia karty kandydat otrzyma na adres e-mail podany podczas zakładania konta w systemie rekrutacji on-line.

 2. wnieść opłatę w wysokości 22 zł za legitymację studencką. Instrukcja odnośnie wpłacania opłat wraz z terminem zostanie wysłana na adres e-mail.


powrót do listy kierunków studiów

Data aktualizacji: 08.08.2019 r., godz. 11:40

Ważne informacje

Typ:
II stopnia
Tryb:
stacjonarne (dzienne)
Wydział:
Czas trwania:
2 lata
Limit przyjęć:
38
*Próg punktowy:
35
*Liczba kandydatów na jedno miejsce:
1,1
*Rekrutacja 2018

Dział Rekrutacji
al. Zwycięstwa 41-42
80-210 Gdańsk
zobacz mapę

rekrutacja@gumed.edu.pl

Stanowisko ds. Rekrutacji
Polskojęzycznej

tel.: (58) 349 13 91

Stanowisko ds. Rekrutacji
Anglojęzycznej

tel./faks: (58) 349 13 90