Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny - studia II stopnia, stacjonarne

StartInstrukcje dla kandydatówPrzemysł farmaceutyczny i k...

O KIERUNKU STUDIÓW


Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny jest kierunkiem studiów II stopnia o profilu praktycznym prowadzonym na Wydziale Farmaceutycznym. Studia trwają 2 lata.

Celem kształcenia na tym kierunku jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach wytwarzających produkty lecznicze (ludzkie i weterynaryjne), wyroby medyczne, kosmetyki oraz suplementy diety. Profil praktyczny realizowany będzie nie tylko dzięki 3-miesięcznemu stażowi odbywanemu w czasie studiów we współpracujących firmach i instytucjach z branży farmaceutycznej i kosmetycznej, ale także ze względu na duży udział w procesie dydaktycznym profesjonalistów zatrudnionych w przemyśle. Część zajęć dydaktycznych oraz praktyki zawodowe odbywają się w siedzibach współpracujących firm: Polpharma w Starogardzie Gdańskim i Oceanic w Trąbkach Wielkich. W czasie kształcenia zostanie rozwinięta wiedza chemiczno-biologiczna zdobyta wcześniej przez studentów na kierunkach licencjackich lub magisterskich, z silnym ukierunkowaniem na zagadnienia dotyczące wytwarzania przemysłowego leków i kosmetyków, w tym kontroli ich jakości, dopuszczania do obrotu oraz dystrybucji i marketingu (m. in.: Technologia formulacyjna, Analiza leków i kosmetyków, Surowce naturalne, Prawodawstwo, Badania przedrejestracyjne i transfer technologii, Dobra Praktyka Wytwarzania i Dystrybucji, Inżynieria procesowa).

Studenci poznają podstawy nauk farmaceutycznych w zakresie działania leku na organizm, co zwiększy umiejętność podejmowania prawidłowych decyzji wpływających na bezpieczeństwo produktów (m. in.: Farmakologia i toksykologia, Farmakokinetyka i biofarmacja).

Program studiów spełnia oczekiwania pracodawców z branży farmaceutycznej i kosmetycznej, którzy są jego współtwórcami. Realizacja programu gwarantuje, że absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy w tym obszarze bez konieczności podstawowego wdrażania przez pracodawcę, co skróci czas przygotowania do podejmowania zadań po zatrudnieniu, obniżając także koszty tych przygotowań dla pracodawcy. Kompleksowe i szerokie przygotowanie do pracy z produktem leczniczym, kosmetykiem i suplementem diety pozwoli kształtować wysoką świadomość działań zawodowych gwarantujących odpowiednią jakość produktów. Takich umiejętności poszukują pracodawcy.

Absolwent ma uzyskać wiedzę i umiejętności, które są niezbędne na obejmowanych w przyszłości stanowiskach pracy:

 • uczestniczenie w procesach produkcyjnych i ich nadzorowanie,
 • kontrola jakości produktów i rozwijanie systemu zapewnienia jakości,
 • prowadzenia audytów i kontroli,
 • prowadzenie dystrybucji produktów i nadzorowania systemu dystrybucji,
 • sporządzanie dokumentacji produktu przedstawianej organowi upoważnionemu w procedurze dopuszczania do obrotu,
 • pełnienie obowiązków osoby wykwalifikowanej, która jest odpowiedzialna za sprawdzenie przed wprowadzeniem na rynek, czy każda seria produktu leczniczego została wytworzona i skontrolowana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami,
 • tworzenie i przekazywanie informacji o produkcie,
 • prowadzenie badań naukowych nad rozwojem nowych technologii, produktów oraz metod analizy.
PROGRAM STUDIÓW II stopnia kierunek przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny

ZASADY REKRUTACJI – KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O PRZYJĘCIE NA KIERUNEK

Na studia II stopnia, kierunek przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny mogą być przyjmowani absolwenci studiów:

 • I i II stopnia:
  - biologia i kierunki pokrewne,
  - chemia i kierunki pokrewne,
  - biotechnologia,
  - kosmetologia,
  - dietetyka,
  - technologia żywności i żywienia człowieka,
  - fizyka i kierunki pokrewne,
  - inżynieria i kierunki pokrewne.
 • jednolitych magisterskich:
  - analityka medyczna,
  - biotechnologia,
  - farmacja,
  - lekarski.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek kwalifikowani są na podstawie składowych:

1. średnia ocen ze studiów:

a) dla kandydatów, u których obowiązywała skala ocen 3-6

średnia ocen przydzielona punktacja
3,00 – 3,49 40 pkt
3,50 50 pkt
3,51 – 3,99 55 pkt
4,00 – 4,49 70 pkt
4,50 85 pkt
4,51 – 4,99 95 pkt
5,00 – 6,00 100 pkt

b) dla kandydatów, u których obowiązywała skala ocen 3-5:

średnia ocen przydzielona punktacja
3,00 – 3,49 40 pkt
3,50 55 pkt
3,51 – 3,99 65 pkt
4,00 – 4,49 80 pkt
4,50 90 pkt
4,51 – 4,99 95 pkt
5,00 100 pkt

INFORMACJE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM

Pierwszym etapem jest stworzenie listy rankingowej kandydatów w oparciu o średnie ocen ze studiów (do pobrania zaświadczenie o ocenach). Kandydaci z pięcioma najwyższymi wartościami średniej ocen ze studiów przyjmowani są na studia bez udziału w rozmowie kwalifikacyjnej. Kandydatom tym zostanie przyznany na liście osób zakwalifikowanych maksymalny wynik z postępowania kwalifikacyjnego (100 pkt).

Do drugiego etapu – rozmowy kwalifikacyjnej dopuszczane są osoby znajdujące się na miejscach od 6. do 51. listy rankingowej. W uzasadnionych przypadkach Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może zadecydować o przeprowadzeniu egzaminu za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Końcowa lista rankingowa tworzona jest na podstawie ostatecznego wyniku postępowania kwalifikacyjnego, obliczanego według wzoru: wynik postępowania kwalifikacyjnego = 0,4a. + 0,6b.

gdzie:
a – średnia ocen ze studiów (max. 100 pkt) – przeliczanie ocen;
b – ocena rozmowy kwalifikacyjnej (max. 100 pkt, wymagane min. 60 pkt).
Rozmowa obejmuje biologię i chemię z zakresu poziomu studiów I stopnia (max. 50 pkt, wymagane min. 30 pkt), ocenę umiejętności miękkich i motywacji do podjęcia studiów (max. 50 pkt, wymagane min. 30 pkt).

TERMINY REKRUTACJI: I TURA

TERMIN REJESTRACJI ON-LINE 13.05.2024 – 17.07.2024
TERMIN UISZCZANIA OPŁAT REKRUTACYJNYCH 13.05 – 17.07.2024
TERMIN DODAWANIA SKANU ZAŚWIADCZENIA DO SYSTEMU REKRUTACJI ON-LINE 13.05 – 17.07.2024
TERMIN WPISYWANIA OCEN DO SYSTEMU REKRUTACJI ON-LINE 13.05 – 17.07.2024
TERMIN ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH 25.07.2024
TERMIN OPUBLIKOWANIA I LISTY RANKINGOWEJ 30.07.2024
TERMIN DOSTARCZANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW OSÓB Z I LISTY RANKINGOWEJ 30.07 – 1.08.2024
PRZEWIDYWANE TERMINY PUBLIKACJI KOLEJNYCH LIST RANKINGOWYCH* 2.08, 6.08, 9.08, 26.08
* Liczba kolejnych list rankingowych jest zależna od momentu wypełnienia limitu przyjęć.

TERMINY REKRUTACJI: II TURA – REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

TERMIN REJESTRACJI ON-LINE 2-6.09.2024
TERMIN UISZCZANIA OPŁAT REKRUTACYJNYCH 2-6.09.2024
TERMIN DODAWANIA SKANU ZAŚWIADCZENIA DO SYSTEMU REKRUTACJI ON-LINE 2-6.09.2024
TERMIN WPISYWANIA OCEN DO SYSTEMU REKRUTACJI ON-LINE 2-6.09.2024
TERMIN ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH 11.09.2024
TERMIN OPUBLIKOWANIA I LISTY RANKINGOWEJ 13.09.2024
TERMIN DOSTARCZANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW OSÓB Z I LISTY RANKINGOWEJ 13-16.09.2024
PRZEWIDYWANE TERMINY PUBLIKACJI KOLEJNYCH LIST RANKINGOWYCH* 17.09, 20.09, 24.09
Decyzję o przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej na dany kierunek podejmuje Rektor.
* Liczba kolejnych list rankingowych jest zależna od momentu wypełnienia limitu przyjęć.

ELEKTRONICZNA REJESTRACJA NA STUDIA

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia do Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zobowiązani są:

 1. założyć konto kandydata w systemie rekrutacji on-line i zamieścić zdjęcie w formie elektronicznej

 2. wypełnić formularz zgłoszeniowy

 3. wnieść opłatę za postępowanie kwalifikacyjne na indywidualne konto bankowe. W zleceniu przelewu jako tytuł wpłaty należy wpisać: „numer formularza/nazwisko/imię”

 4. wpisać do systemu rekrutacji on-line oceny (zakładka WYNIKI):

  • średnią ocen ze studiów
 5. podłączyć w systemie rekrutacji on-line skany dokumentów (zakładka ZAŁĄCZNIKI):

  Zaświadczenie dla celów rekrutacyjnych na studia II stopnia 2024/2025 (201 KB) , który stanowi załącznik do

  Uchwała Senatu GUMed nr 48/2023 z dnia 19 czerwca 2023 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w GUMed w roku akademickim 2024/2025 (6,62 MB)

  Pierwszą stronę wypełnia dziekanat macierzystej uczelni i na tej podstawie należy wpisać oceny w zakładce „wyniki”. Dokument musi być załączony w terminie rejestracji na studia.

WYMAGANE DOKUMENTY PO WSTĘPNYM ZAKWALIFIKOWANIU

Osoby znajdujące się na liście rankingowej powyżej progu przyjęcia zobowiązane są w wyznaczonym terminie, podanym na zaktualizowanej liście rankingowej, załączyć w systemie rekrutacji on-line (w formie plików pdf) skany następujących dokumentów, a następnie dostarczyć ich oryginały osobiście bądź drogą pocztową do Działu Rekrutacji:

 1. podanie – dostępne będzie w systemie rekrutacji on-line w formie interaktywnego formularza po wstępnym zakwalifikowaniu kandydata; po wypełnieniu on-line należy je wydrukować i podpisać

 2. podpisany dyplom studiów I stopnia lub studiów jednolitych magisterskich, który będzie zwrócony po zakończonym procesie rekrutacji:
  • uzyskany w Polsce: oryginał bądź oryginalny odpis dyplomu studiów I stopnia lub studiów jednolitych magisterskich (część A) (dostarczenie/przesłanie pocztą oryginalnego dyplomu wymagane jest jedynie w przypadku jeżeli dokument będzie wystawiony przez Uczelnie inną niż GUMed)

  • uzyskany za granicą: uwierzytelniony oryginał dyplomu studiów I stopnia lub studiów jednolitych magisterskich wraz z tłumaczeniem dyplomu na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego lub tłumaczenie poświadczone przez konsula RP
 3. zaświadczenie z Dziekanatu zawierające informacje:
  • średnia ocen ze studiów
 4. jeden egzemplarz podpisanego katalogu opłat – katalog w wersji elektronicznej dostępny będzie w systemie rekrutacji on-line, po wstępnym zakwalifikowaniu kandydata. Po zapoznaniu się z jego treścią, należy go wydrukować i podpisać

 5. zaświadczenie o znajomości języka polskiego umożliwiające podjęcie studiów wyższych (B2)- dotyczy osób z maturą zagraniczną.

Składanie dokumentów:

 • Odwzorowanie cyfrowe dokumentu sporządza się w formacie PDF, zapewniając jego czytelność oraz stosując zasadę, zgodne z którą jeden plik PDF odpowiada jednemu odwzorowanemu dokumentowi.
 • Komplet wyżej wymienionych dokumentów należy dostarczyć do Działu Rekrutacji w terminie podanym na każdej zaktualizowanej liście rankingowej. Przewidywany jest odrębny termin na składanie dokumentów elektronicznych oraz odrębny termin na przesłanie dokumentów drogą pocztową.
 • O akceptacji przesłanych dokumentów decyduje data ich wpływu do Działu Rekrutacji, a nie data stempla pocztowego.
 • Osoby, które nie dostarczą kompletu wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie, zostaną skreślone z listy osób zakwalifikowanych na studia w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, a w ich miejsce wejdą kolejne osoby znajdujące się pod linią odcięcia, które uzyskały pierwotnie niewystarczającą liczbę punktów.

Kandydaci zakwalifikowani na studia do Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zobowiązani są w wyznaczonym terminie przez Dział Rekrutacji:

 1. wypełnić kartę badania profilaktycznego, link do wypełnienia karty kandydat otrzyma na adres e-mail podany podczas zakładania konta w systemie rekrutacji on-line.

 2. wnieść opłatę w wysokości 22 zł za legitymację studencką. Instrukcja odnośnie wpłacania opłat wraz z terminem zostanie wysłana na adres e-mail.

 3. ukończyć kurs on-line dotyczący zasad etycznych obowiązujących podczas studiowania, opracowanego przez Senacką Komisję Etyki i Dobrych Obyczajów Akademickich GUMed.


powrót do listy kierunków studiów

Data aktualizacji: 18.06.2024 r., godz. 10:50

Ważne informacje

Poziom:
II stopnia
Forma:
stacjonarne
Profil:
praktyczny
Wydział:
Czas trwania:
2 lata (4 semestry)
Limit przyjęć:
24
*Próg punktowy:
61
*Liczba kandydatów na jedno miejsce:
1
*Rekrutacja 2023

Dział Rekrutacji
al. Zwycięstwa 41-42
80-210 Gdańsk
zobacz mapę

rekrutacja@gumed.edu.pl

Stanowisko ds. Rekrutacji
Polskojęzycznej

tel.: (58) 349 13 91/97

Stanowisko ds. Rekrutacji
Anglojęzycznej

tel./faks: (58) 349 13 90