Zdrowie publiczne - studia II stopnia, stacjonarne

StartInstrukcje dla kandydatówZdrowie publiczne - studia ...

O KIERUNKU STUDIÓW

Studia prowadzone są na Wydziale Nauk o Zdrowiu, trwają 2 lata i dedykowane są osobom, które ukończyły studia licencjackie lub magisterskie i chcą rozszerzyć swoje kompetencje w obszarze oddziaływania na zdrowie populacji. Do studiowania zapraszamy absolwentów kierunków licencjackich z zakresu zdrowia publicznego, pielęgniarstwa i położnictwa, elektroradiologii, ratownictwa medycznego, psychologii, technik dentystycznych, a także tych pokrewnych, którym zdrowie publiczne może pomóc w zdobyciu zawodu. Jesteśmy otwarci również na studentów zarządzania, prawa, ekonomii, pedagogiki – o możliwości studiowania każdorazowo decyduje komisja rekrutacyjna. Zapraszamy wszystkich, którzy pracują lub chcą się realizować w jednostkach ochrony zdrowia, samorządu terytorialnego bądź organizacjach pozarządowych – fundacjach i stowarzyszeniach i dążą do uzyskania wyższych kompetencji w zakresie swojej działalności zawodowej. Zajęcia odbywają się w niewielkich grupach studentów, co sprzyja nawiązywaniu bliskich relacji, umożliwia indywidualne podejście oraz pracę skoncentrowaną na zainteresowania studenta. Wykładowcy chętnie wchodzą w bezpośrednią relację umożliwiając studentom rozwój pasji oraz umiejętności miękkich w ramach kół naukowych i prac magisterskich.

DSC_3960_2.jpg
Student Zdrowia Publicznego w trakcie nauki uzyskuje wysokie kompetencje w zakresie zarządzania zdrowiem populacji, budowania strategii i programów zdrowotnych, zarządzania podmiotami leczniczymi, kierowania zasobami ludzkimi oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Studenci poznają nowoczesne metody wpływania na zachowania zdrowotne, uczą się reagowania na sytuacje kryzysowe w szybko zmieniających się realiach współczesnego świata, budują kompetencje z zakresu krytycznego myślenia, pracy zespołowej oraz świadomego społecznego zaangażowania i odpowiedzialności. Wiedzę i kompetencje zdobywają uczestnicząc także w zajęciach z takich przedmiotów jak m.in.:

• Zdrowie psychiczne
• Etyka w zdrowiu publicznym
• Finansowanie systemu zdrowia
• Analizy farmakoekonomiczne
• Marketing usług zdrowotnych
• Zarządzanie finansami jednostek ochrony zdrowia
• Narzędzia statystyczne
• Finanse Unii Europejskiej
• Procesy transformacji w systemach zdrowotnych
• Marketing społeczny
• Zdrowie środowiskowe
• E-zdrowie
• Controlling
• Rzecznictwo
• Zarządzanie procesem zdrowienia

Dodatkowe możliwości, z jakich można skorzystać w trakcie studiowania Zdrowia Publicznego na GUMEDzie:
- praktyki i staże w jednostkach ochrony zdrowia oraz wiodących instytucjach związanych ze zdrowiem;
- rozwój w kołach naukowych;
- opieka tutorska;
- uczestnictwo w programach i inicjatywach realizowanych min. przez Stowarzyszenie Szkół Zdrowia Publicznego w Regionie Europejskim (ASPHER);
- możliwość budowania i rozwijania własnych projektów;
- możliwość wyjazdu na stypendia zagraniczne m.in. w programie ERASMUS;
- szeroko pojęta możliwość rozwoju osobistego oraz naukowego poprzez uczestnictwo w szkoleniach i inicjatywach organizowanych w ramach działalności jednostek uczelni oraz pozauczelnianych;
- praca i nauka w miejscu przyjaznemu studentowi (nowoczesna infrastruktura, dedykowane studentom przestrzeni takiej jak pokoje pracy indywidualnej czy Student Lab).

Grant NAWA (102 KB)

Możesz nas również poznać odwiedzając stronę internetową kierunku zdrowie publiczne.

Zapraszamy do kontaktu! Chętnie opowiemy o kierunku Zdrowie Publiczne:

Wioleta Tomczak

- mgr Wioleta Tomczak, wioleta.tomczak@gumed.edu.pl

Paulina Dera

- Studentka Paulina Dera, poldera@gumed.edu.pl


ZASADY REKRUTACJI – KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O PRZYJĘCIE NA KIERUNEK

Na studia II stopnia, kierunek zdrowie publiczne mogą być przyjmowani absolwenci studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich wszystkich kierunków.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek kwalifikowani są na podstawie składowych:

1. średnia ocen ze studiów:

a) dla kandydatów, u których obowiązywała skala ocen 3-6

średnia ocen przydzielona punktacja
3,00 – 3,49 40 pkt
3,50 50 pkt
3,51 – 3,99 55 pkt
4,00 – 4,49 70 pkt
4,50 85 pkt
4,51 – 4,99 95 pkt
5,00 – 6,00 100 pkt

b) dla kandydatów, u których obowiązywała skala ocen 3-5:

średnia ocen przydzielona punktacja
3,00 – 3,49 40 pkt
3,50 55 pkt
3,51 – 3,99 65 pkt
4,00 – 4,49 80 pkt
4,50 90 pkt
4,51 – 4,99 95 pkt
5,00 100 pkt

2. ocena z egzaminu licencjackiego:
Pod pojęciem ocena z egzaminu licencjackiego rozumie się ocenę, którą kandydat otrzymał w trakcie egzaminu dyplomowego

a) jeśli kandydat nie miał obowiązku pisania pracy licencjackiej, punkty za ocenę będą przyznawane zgodnie z tabelą:

ocena punkty za ocenę
dostateczny (3,0) 40 pkt
dostateczny plus (3,5) 55 pkt
dobry (4,0) 70 pkt
dobry plus (4,5) 85 pkt
bardzo dobry (5,0)* 100 pkt

* lub ocena wyższa niż 5

b) jeśli kandydat miał obowiązek pisania pracy licencjackiej i zdawania egzaminu dyplomowego, punkty będą przyznane zgodnie ze wzorem:


Punkty za ocenę z egzaminu licencjackiego=
punkty za ocenę z pracy licencjackiej
+ punkty za ocenę z egzaminu dyplomowego
2
3. aktywność o charakterze naukowym:

a) udział w studenckim kole naukowym (maksymalna liczba punktów jaka może być przyznana za taką aktywność wynosi 10 punktów):

 • za potwierdzony przez stosowną jednostkę (Opiekun koła, Dziekan, Prorektor ds. studenckich), udział w studenckim kole naukowym przez okres pełnego roku akademickiego kandydat otrzyma 5 punktów.
 • za potwierdzony przez stosowną jednostkę (Opiekun koła, Dziekan, Prorektor ds. studenckich), udział przez kolejny pełny rok akademicki w tym samym kole naukowym, bądź udział w innym studenckim kole naukowym przez okres pełnego roku akademickiego kandydat otrzyma kolejne 5 punktów.

b) publikacje naukowe (maksymalna liczba punktów jaka może być przyznana za taką aktywność wynosi 30 punktów):

 • za autorstwo, bądź współautorstwo w jednej pracy opublikowanej w czasopismach z listy filadelfijskiej (z IF) – należy załączyć skan pierwszej strony publikacji. Kandydat może otrzymać 10 punktów.
 • za autorstwo, bądź współautorstwo w jednej pracy opublikowanej w czasopismach spoza listy filadelfijskiej (bez IF), ale z listy MNiSW – należy załączyć skan pierwszej strony publikacji. Kandydat może otrzymać 5 punktów.

c) aktywny udział w konferencjach naukowych: (maksymalna liczba punktów jaka może być przyznana za taką aktywność wynosi 10 punktów):

 • za potwierdzony aktywny udział (wystąpienie, prezentacja plakatu) w konferencji naukowej kandydat otrzyma 5 punktów. W celu potwierdzenia udziału należy załączyć skan materiałów konferencyjnych zawierający program konferencji z tytułami wystąpień i autorami, stronę tytułową materiałów konferencyjnych oraz abstrakt jeśli jest zawarty w materiałach.

INFORMACJE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM

 • Kandydaci są kwalifikowani według całkowitej liczby punktów zdobytych na podstawie trzech składowych, rozpoczynając od osoby, która zdobyła najwyższą liczbę, aż do wypełnienia limitu przyjęć na określonym kierunku, o ile nie istnieją inne ograniczenia.
 • Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek zdrowie publiczne mogą uzyskać w wyniku postępowania kwalifikacyjnego maksymalnie 250 pkt.

  O przyjęcie na studia ubiegać się mogą wyłącznie osoby, które otrzymają co najmniej 30% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w procesie rekrutacji (≥75 pkt).
 • W przypadku, gdy posiadasz dyplom wydany poza granicami Polski, skontaktuj się z NAWA w celu potwierdzenia możliwości kontynuowania kształcenia.
 • Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne – zgodnie z zapisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.
 • Kandydaci zobowiązani są sprawdzać aktualne informacje oraz swoją pozycję na liście rankingowej na stronie internetowej rekrutacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

TERMINY REKRUTACJI: I TURA

*TERMIN REJESTRACJI ON-LINE 15.05-23.07
TERMIN UISZCZANIA OPŁAT REKRUTACYJNYCH 15.05.23.07
TERMIN WPISYWANIA OCEN DO SYSTEMU REKRUTACJI ON-LINE 15.05.23.07
TERMIN OPUBLIKOWANIA I LISTY RANKINGOWEJ 01.08
TERMIN DOSTARCZANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW OSÓB Z I LISTY RANKINGOWEJ 01.08-07.08
PRZEWIDYWANE TERMINY PUBLIKACJI KOLEJNYCH LIST RANKINGOWYCH* 08.08; 11.08; 25.08
* Liczba kolejnych list rankingowych jest zależna od momentu wypełnienia limitu przyjęć.
Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju możliwa jest kolejna aktualizacja terminów.

TERMINY REKRUTACJI: II TURA – REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

TERMIN REJESTRACJI ON-LINE 01.09-10.09
TERMIN UISZCZANIA OPŁAT REKRUTACYJNYCH 01.09.10.09
TERMIN WPISYWANIA OCEN DO SYSTEMU REKRUTACJI ON-LINE 01.09-10.09
TERMIN OPUBLIKOWANIA I LISTY RANKINGOWEJ 15.09
TERMIN DOSTARCZANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW OSÓB Z I LISTY RANKINGOWEJ 15.09-18.09
PRZEWIDYWANE TERMINY PUBLIKACJI KOLEJNYCH LIST RANKINGOWYCH* 19.09; 22.09; 26.09
Decyzję o przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej na dany kierunek podejmuje Rektor.
* Liczba kolejnych list rankingowych jest zależna od momentu wypełnienia limitu przyjęć.
Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju możliwa jest kolejna aktualizacja terminów.

ELEKTRONICZNA REJESTRACJA NA STUDIA

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia do Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zobowiązani są:

 1. założyć konto kandydata w systemie rekrutacji on-line i zamieścić zdjęcie w formie elektronicznej

 2. wypełnić formularz zgłoszeniowy

 3. wnieść opłatę za postępowanie kwalifikacyjne na indywidualne konto bankowe. W zleceniu przelewu jako tytuł wpłaty należy wpisać: „numer formularza/nazwisko/imię”

 4. wpisać do systemu rekrutacji on-line wyniki (zakładka OCENY):
  • średnią ocen ze studiów

  • ocenę z egzaminu licencjackiego

  • ocenę z pracy licencjackiej (jeżeli kandydat miał obowiązek pisania pracy)

 5. podłączyć w systemie rekrutacji on-line skany dokumentów (zakładka ZAŁĄCZNIKI):

  Załącznik nr 1 do Uchwały nr 42/2022 Senatu GUMed z dnia 27 czerwca 2022 r. (201 KB) , które stanowią załącznik do

  Tekst Jednolity Uchwały nr 42/2022 Senatu GUMed z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w GUMed w roku akademickim 2023/24 (402 KB)

Punkty za działalność naukową zostaną wpisane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

Dokumenty muszą być załączone w terminie rejestracji na studia. W przypadku nie podłączenia dokumentów w systemie rekrutacji on-line – kandydatowi nie przyznaje się dodatkowych punktów za aktywność o charakterze naukowym.

WYMAGANE DOKUMENTY PO WSTĘPNYM ZAKWALIFIKOWANIU

Osoby znajdujące się na liście rankingowej powyżej progu przyjęcia zobowiązane są w wyznaczonym terminie, podanym na zaktualizowanej liście rankingowej, załączyć w systemie rekrutacji on-line (w formie plików pdf) skany następujących dokumentów, a następnie dostarczyć ich oryginały drogą pocztową do Działu Rekrutacji:

 1. podanie – dostępne będzie w systemie rekrutacji on-line w formie interaktywnego formularza po wstępnym zakwalifikowaniu kandydata; po wypełnieniu on-line należy je wydrukować i podpisać

 2. podpisany dyplom studiów I stopnia lub studiów jednolitych magisterskich, który będzie zwrócony po zakończonym procesie rekrutacji:
  • uzyskany w Polsce: oryginał bądź oryginalny odpis dyplomu studiów I stopnia lub studiów jednolitych magisterskich (część A) (przesłanie pocztą oryginalnego dyplomu wymagane jest jedynie w przypadku jeżeli dokument będzie wystawiony przez Uczelnie inną niż GUMed)

  • uzyskany za granicą: uwierzytelniony oryginał dyplomu studiów I stopnia lub studiów jednolitych magisterskich wraz z tłumaczeniem dyplomu na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego lub tłumaczenie poświadczone przez konsula RP
 3. zaświadczenie z Dziekanatu zawierające informacje:
  • średnia ocen ze studiów

  • ocena z egzaminu licencjackiego

  • ocena z pracy licencjackiej (jeżeli kandydat miał obowiązek pisania pracy)
 4. jeden egzemplarz podpisanego katalogu opłat – katalog w wersji elektronicznej dostępny będzie w systemie rekrutacji on-line, po wstępnym zakwalifikowaniu kandydata. Po zapoznaniu się z jego treścią, należy go wydrukować i podpisać.

 5. zaświadczenie o znajomości języka polskiego umożliwiające podjęcie studiów wyższych (B2)- dotyczy osób z maturą zagraniczną

Składanie dokumentów:

 • Odwzorowanie cyfrowe dokumentu sporządza się w formacie PDF, zapewniając jego czytelność oraz stosując zasadę, zgodne z którą jeden plik PDF odpowiada jednemu odwzorowanemu dokumentowi.
 • Komplet wyżej wymienionych dokumentów należy dostarczyć do Działu Rekrutacji w terminie podanym na każdej zaktualizowanej liście rankingowej. Przewidywany jest odrębny termin na składanie dokumentów elektronicznych oraz odrębny termin na przesłanie dokumentów drogą pocztową.
 • O akceptacji przesłanych dokumentów decyduje data ich wpływu do Działu Rekrutacji, a nie data stempla pocztowego.
 • Osoby, które nie dostarczą kompletu wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie, zostaną skreślone z listy osób zakwalifikowanych na studia w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, a w ich miejsce wejdą kolejne osoby znajdujące się pod linią odcięcia, które uzyskały pierwotnie niewystarczającą liczbę punktów.

Kandydaci zakwalifikowani na studia do Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zobowiązani są w wyznaczonym terminie przez Dział Rekrutacji:

 1. wypełnić kartę badania profilaktycznego, link do wypełnienia karty kandydat otrzyma na adres e-mail podany podczas zakładania konta w systemie rekrutacji on-line.

 2. wnieść opłatę w wysokości 22 zł za legitymację studencką. Instrukcja odnośnie wpłacania opłat wraz z terminem zostanie wysłana na adres e-mail.


powrót do listy kierunków studiów

Data aktualizacji: 14.03.2023 r., godz. 09:40

Ważne informacje

Poziom:
II stopnia
Forma:
stacjonarne
Profil:
ogólnoakademicki
Wydział:
Czas trwania:
2 lata (4 semestry)
Limit przyjęć:
21
*Próg punktowy:
150
*Liczba kandydatów na jedno miejsce:
2,2
*Rekrutacja 2022

Dział Rekrutacji
al. Zwycięstwa 41-42
80-210 Gdańsk
zobacz mapę

rekrutacja@gumed.edu.pl

Stanowisko ds. Rekrutacji
Polskojęzycznej

tel.: (58) 349 13 91/97

Stanowisko ds. Rekrutacji
Anglojęzycznej

tel./faks: (58) 349 13 90