Fizjoterapia - studia II stopnia, stacjonarne (dzienne)

StartInstrukcje dla kandydatówFizjoterapia - studia II st...
Rozwiń

O KIERUNKU STUDIÓW

DSC_0001.JPG

Studia prowadzone są na Wydziale Nauk o Zdrowiu, trwają 2 lata. Absolwent studiów II stopnia na kierunku Fizjoterapia uzyskuje przygotowanie zawodowe poprzez nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania diagnostyki fizjoterapeutycznej i stosowania metod terapeutycznych.

Absolwent uzyskuje umiejętności w zakresie programowania fizjoterapeutycznego i narzędzia do kontroli postępów terapii.

Absolwent uzyskuje kwalifikacje oraz uprawnienia do samodzielnej pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi. Studia obejmują przedmioty ukierunkowane na diagnostykę i umiejętności programowania fizjoterapii w usprawnianiu pacjentów m.in. ze schorzeniami ortopedycznymi, neurologicznymi, kardiologicznymi, onkologicznymi, geriatrycznymi, uroginekologicznymi i nefrologicznymi zarówno u dorosłych i dzieci.

Nadrzędnym celem kształcenia na kierunku Fizjoterapia jest przekazanie wiedzy z dziedziny nauk o zdrowiu, czy dyscyplin pokrewnych, jak również kształtowanie wrażliwości etyczno-społecznej oraz rozwój osobisty i naukowy. Priorytetem w kształceniu na poziomie drugiego stopnia jest przygotowanie absolwenta do współpracy w interdyscyplinarnym zespole terapeutycznym, w zakresie opieki nad osobami z dysfunkcjami narządowymi i układowymi oraz w ramach fizjoprofilaktyki. Ważnym elementem kształcenia na tym poziomie studiów jest seminarium magisterskie. Absolwent uzyskuje wiedzę w zakresie metodologii badań naukowych niezbędną do przygotowania prac naukowych.

Student ma szansę doskonalenia umiejętności i zdobywania wiedzy na licznych zajęciach fakultatywnych i praktykach zawodowych dobranych do indywidualnych zainteresowań. Dla pasjonatów fizjoterapii uczelnia oferuje rozwój w studenckich kołach naukowych, udział w konferencjach naukowych i w ogólnopolskich konkursach wiedzy fizjoterapeutycznej. Ukończenie studiów magisterskich daje szansę na kontynuowanie edukacji na studiach III stopnia – doktoranckich.

Wiedza i umiejętności uzyskane podczas studiów określają możliwości zatrudnienia absolwentów w takich miejscach pracy jak:

 • publiczne i niepubliczne placówki ochrony zdrowia (np. szpitale o różnym profilu, specjalistyczne przychodnie, poradnie rehabilitacyjne i gabinety fizjoterapeutyczne, przychodnie wielospecjalistyczne oraz uzdrowiska),
 • ośrodki gimnastyki korekcyjnej dla dzieci szkolnych i przedszkolnych,
 • ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze,
 • zakłady pracy chronionej i warsztaty terapii zajęciowej,
 • publiczne i niepubliczne placówki prowadzące działalność w zakresie niepełnosprawności,
 • podmioty gospodarcze prowadzące działalność prozdrowotną (np. ogniska TKKF, ośrodki i gabinety odnowy biologicznej, gabinety masażu, a także centra fitness, wellness i spa),
 • placówki sportowe (np. klubowe gabinety odnowy biologicznej, przychodnie sportowo-lekarskie i centralne ośrodki sportu).

ZASADY REKRUTACJI – KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O PRZYJĘCIE NA KIERUNEK

Na studia II stopnia, kierunek fizjoterapia mogą być przyjmowani absolwenci studiów I stopnia – kierunek fizjoterapia.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek kwalifikowani są na podstawie składowych:

1. średnia ocen ze studiów :

a) dla kandydatów, u których obowiązywała skala ocen 3-6

średnia ocen przydzielona punktacja
3,00 – 3,49 40 pkt
3,50 50 pkt
3,51 – 3,99 55 pkt
4,00 – 4,49 70 pkt
4,50 85 pkt
4,51 – 4,99 95 pkt
5,00 – 6,00 100 pkt

b) dla kandydatów, u których obowiązywała skala ocen 3-5:

średnia ocen przydzielona punktacja
3,00 – 3,49 40 pkt
3,50 55 pkt
3,51 – 3,99 65 pkt
4,00 – 4,49 80 pkt
4,50 90 pkt
4,51 – 4,99 95 pkt
5,00 100 pkt

2. ocena z egzaminu licencjackiego:
Pod pojęciem ocena z egzaminu licencjackiego rozumie się ocenę, którą kandydat otrzymał w trakcie egzaminu dyplomowego

a) jeśli kandydat nie miał obowiązku pisania pracy licencjackiej, punkty za ocenę będą przyznawane zgodnie z tabelą:

ocena punkty za ocenę
dostateczny (3,0) 40 pkt
dostateczny plus (3,5) 55 pkt
dobry (4,0) 70 pkt
dobry plus (4,5) 85 pkt
bardzo dobry (5,0) * 100 pkt

* lub ocena wyższa niż 5

b) jeśli kandydat miał obowiązek pisania pracy licencjackiej i zdawania egzaminu dyplomowego, punkty będą przyznane zgodnie ze wzorem:


Punkty za ocenę z egzaminu licencjackiego=
punkty za ocenę z pracy licencjackiej
+ punkty za ocenę z egzaminu dyplomowego
2
INFORMACJE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM

 • Kandydaci są kwalifikowani według całkowitej liczby punktów zdobytych na podstawie dwóch składowych, rozpoczynając od osoby, która zdobyła najwyższą liczbę, aż do wypełnienia limitu przyjęć na określonym kierunku, o ile nie istnieją inne ograniczenia.
 • Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek fizjoterapia mogą uzyskać w wyniku postępowania kwalifikacyjnego maksymalnie 200 pkt.

  O przyjęcie na studia ubiegać się mogą wyłącznie osoby, które otrzymają co najmniej 30% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w procesie rekrutacji (≥60 pkt).
 • Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne – zgodnie z zapisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.
 • Kandydaci zobowiązani są sprawdzać aktualne informacje oraz swoją pozycję na liście rankingowej na stronie internetowej rekrutacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

TERMINY REKRUTACJI

TERMIN REJESTRACJI ON-LINE 1.06-12.07
TERMIN UISZCZANIA OPŁAT REKRUTACYJNYCH 1.06-12.07
TERMIN WPISYWANIA OCEN DO SYSTEMU REKRUTACJI ON-LINE 1.06-12.07
TERMIN ZAŁĄCZANIA SKANU ZAŚWIADCZENIA Z OCENAMI
1.06-12.07
TERMIN OPUBLIKOWANIA I LISTY RANKINGOWEJ 20.07
TERMIN DOSTARCZANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW OSÓB Z I LISTY RANKINGOWEJ 20.07-22.07
PRZEWIDYWANE TERMINY PUBLIKACJI KOLEJNYCH LIST RANKINGOWYCH * 23.07, 29.07
 • Terminy mogą ulec zmianie, w zależności od wypełnienia limitu przyjęć na dany kierunek.

ELEKTRONICZNA REJESTRACJA NA STUDIA

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia do Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zobowiązani są:

 1. założyć konto kandydata w systemie rekrutacji on-line i zamieścić zdjęcie w formie elektronicznej

 2. wypełnić formularz zgłoszeniowy

 3. wnieść opłatę za postępowanie kwalifikacyjne na indywidualne konto bankowe. W zleceniu przelewu jako tytuł wpłaty należy wpisać: „numer formularza/nazwisko/imię”

 4. wpisać do systemu rekrutacji on-line wyniki (zakładka OCENY):
  • średnią ocen ze studiów

  • ocenę z egzaminu licencjackiego

  • ocenę z pracy licencjackiej (jeżeli kandydat miał obowiązek pisania pracy)

 5. podłączyć w systemie rekrutacji on-line skan dokumentu : „Zaświadczenie dla celów rekrutacyjnych na studia IIº w GUMed” (zakładka ZAŁĄCZNIKI) Zaświadczenie dla celów rekrutacyjnych na studia II stopnia (596 KB), który stanowi element załącznika do Uchwała Nr 45/2019 Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2020/2021 (916 KB)

WYMAGANE DOKUMENTY PO WSTĘPNYM ZAKWALIFIKOWANIU

Osoby znajdujące się na liście rankingowej powyżej progu przyjęcia zobowiązane są w wyznaczonym terminie, podanym na zaktualizowanej liście rankingowej dostarczyć do Działu Rekrutacji:

 1. podanie – dostępne będzie w systemie rekrutacji on-line w formie interaktywnego formularza po wstępnym zakwalifikowaniu kandydata; po wypełnieniu on-line należy je wydrukować i podpisać

 2. podpisane zdjęcie kandydata, spełniające wymogi dla zdjęcia przeznaczonego do dowodu osobistego

 3. podpisany dyplom studiów I stopnia, który będzie zwrócony po zakończonym procesie rekrutacji
  • uzyskany w Polsce: oryginał bądź oryginalny odpis dyplomu studiów I stopnia (część A)

  • uzyskany za granicą: uwierzytelniony oryginał dyplomu studiów I stopnia wraz z tłumaczeniem dyplomu na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego lub tłumaczenie poświadczone przez konsula RP
 4. zaświadczenie z Dziekanatu zawierające informacje:
  • średnia ocen ze studiów

  • ocena z egzaminu licencjackiego

  • ocena z pracy licencjackiej (jeżeli kandydat miał obowiązek pisania pracy)
 5. świadectwo dojrzałości, które będzie zwrócone po zakończonym procesie rekrutacji
  • uzyskane w Polsce: oryginał bądź oryginalny odpis świadectwa dojrzałości. Honorowana jest kserokopia świadectwa dojrzałości potwierdzona notarialnie

  • uzyskane za granicą: uwierzytelniony oryginał świadectwa dojrzałości wraz z tłumaczeniem świadectwa na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego lub tłumaczenie poświadczone przez konsula RP
 6. kserokopię dowodu osobistego wraz z numerem PESEL poświadczoną przez notariusza, organ wydający dowody tożsamości bądź pracownika Działu Rekrutacji GUMed (obie strony dowodu powinny być powiększone w czasie wykonywania kopii)

 7. jeden egzemplarz podpisanego katalogu opłat – katalog w wersji elektronicznej dostępny będzie w systemie rekrutacji on-line, po wstępnym zakwalifikowaniu kandydata. Po zapoznaniu się z jego treścią, należy go wydrukować i podpisać.

 8. zaświadczenie o znajomości języka polskiego umożliwiające podjęcie studiów wyższych (B2)- dotyczy osób z maturą zagraniczną

Składanie dokumentów:

 • O akceptacji przesłanych dokumentów decyduje data ich wpływu do Działu Rekrutacji, a nie data stempla pocztowego.
 • Osoby, które nie dostarczą kompletu wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie, zostaną skreślone z listy osób zakwalifikowanych na studia w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, a w ich miejsce wejdą kolejne osoby znajdujące się pod linią odcięcia, które uzyskały pierwotnie niewystarczającą liczbę punktów.

Kandydaci zakwalifikowani na studia do Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zobowiązani są w wyznaczonym terminie przez Dział Rekrutacji:

 1. wypełnić kartę badania profilaktycznego, link do wypełnienia karty kandydat otrzyma na adres e-mail podany podczas zakładania konta w systemie rekrutacji on-line.

 2. wnieść opłatę w wysokości 22 zł za legitymację studencką. Instrukcja odnośnie wpłacania opłat wraz z terminem zostanie wysłana na adres e-mail.


powrót do listy kierunków studiów

Data aktualizacji: 03.04.2020 r., godz. 11:10

Ważne informacje

Typ:
II stopnia
Tryb:
stacjonarne (dzienne)
Wydział:
Czas trwania:
2 lata
Limit przyjęć:
35
*Próg punktowy:
162,5
*Liczba kandydatów na jedno miejsce:
2,7
*Rekrutacja 2018

Dział Rekrutacji
al. Zwycięstwa 41-42
80-210 Gdańsk
zobacz mapę

rekrutacja@gumed.edu.pl

Stanowisko ds. Rekrutacji
Polskojęzycznej

tel.: (58) 349 13 91

Stanowisko ds. Rekrutacji
Anglojęzycznej

tel./faks: (58) 349 13 90