Dietetyka - studia II stopnia, stacjonarne

StartInstrukcje dla kandydatówDietetyka - studia II stopn...

O KIERUNKU STUDIÓW

dietetyka_300pix.jpg

Studia prowadzone są na Wydziale Nauk o Zdrowiu, trwają 2 lata. Studia magisterskie pozwalają uzyskać zaawansowaną wiedzę z zakresu żywienia klinicznego z wykorzystaniem diet naturalnych oraz produktów leczniczych specjalnego żywieniowego przeznaczenia. Zdobyta wiedza pozwoli na współpracę z lekarzem w zakresie żywienia klinicznego oraz zatrudnienie w specjalistycznych oddziałach szpitalnych (gastroenterologicznym, diabetologicznym, onkologicznym, pediatrycznym i in.).

Studia obejmują przedmioty m.in. takie jak patofizjologia kliniczna, podstawy immunologii, endokrynologii, pediatrii i neonatologii, gerontologii, a także ocenę bromatologiczną żywności, toksykologię oraz przedmioty kierunkowe: żywienie w pediatrii, żywienie w chirurgii, żywienie kobiet ciężarnych i karmiących, żywieni kliniczne, żywienie i suplementacja w sporcie i in.

Absolwenci są przygotowani do pracy w:

 • w specjalistycznych oddziałach szpitalnych,
 • instytucjach naukowo-badawczych,
 • ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • jednostkach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu żywienia człowieka.

ZASADY REKRUTACJI – KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O PRZYJĘCIE NA KIERUNEK

Na studia II stopnia, kierunek dietetyka mogą być przyjmowani absolwenci studiów I stopnia – kierunek dietetyka.

 • Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek zobowiązani są przystąpić do egzaminu wstępnego w Uczelni z zakresu studiów I stopnia.
 • O przyjęciu na I rok studiów w ramach określonego limitu miejsc decyduje liczba punktów otrzymanych w drodze postępowania kwalifikacyjnego z egzaminu.

INFORMACJE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM

 • Kandydaci są kwalifikowani według całkowitej liczby punktów uzyskanych na egzaminie wstępnym, rozpoczynając od osoby, która zdobyła najwyższą liczbę, aż do wypełnienia limitu przyjęć na określonym kierunku, o ile nie istnieją inne ograniczenia.
 • Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek dietetyka mogą uzyskać w wyniku postępowania kwalifikacyjnego maksymalnie 100 pkt.

  O przyjęcie na studia ubiegać się mogą wyłącznie osoby, które otrzymają co najmniej 30% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w procesie rekrutacji (≥30 pkt).
 • Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne – zgodnie z zapisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.
 • Kandydaci zobowiązani są sprawdzać aktualne informacje oraz swoją pozycję na liście rankingowej na stronie internetowej rekrutacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

TERMINY REKRUTACJI: I TURA REKRUTACJI – ZOSTANĄ PODANE W PÓŹNIEJSZYM CZASIE

TERMIN REJESTRACJI ON-LINE
TERMIN UISZCZANIA OPŁAT REKRUTACYJNYCH
TERMIN WPISYWANIA OCEN DO SYSTEMU REKRUTACJI ON-LINE
TERMIN ZAŁĄCZANIA SKANU ZAŚWIADCZENIA Z OCENAMI
TERMIN OPUBLIKOWANIA I LISTY RANKINGOWEJ
TERMIN DOSTARCZANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW OSÓB Z I LISTY RANKINGOWEJ
PRZEWIDYWANE TERMINY PUBLIKACJI KOLEJNYCH LIST RANKINGOWYCH*

* Liczba kolejnych list rankingowych jest zależna od momentu wypełnienia limitu przyjęć.
Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju możliwa jest kolejna aktualizacja terminów.

TERMINY REKRUTACJI: II TURA-REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCAZOSTANĄ PODANE W PÓŹNIEJSZYM CZASIE

TERMIN REJESTRACJI ON-LINE
TERMIN UISZCZANIA OPŁAT REKRUTACYJNYCH
TERMIN WPISYWANIA OCEN DO SYSTEMU REKRUTACJI ON-LINE
TERMIN ZAŁĄCZANIA SKANU ZAŚWIADCZENIA Z OCENAMI
TERMIN OPUBLIKOWANIA I LISTY RANKINGOWEJ
TERMIN DOSTARCZANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW OSÓB Z I LISTY RANKINGOWEJ
PRZEWIDYWANE TERMINY PUBLIKACJI KOLEJNYCH LIST RANKINGOWYCH*
Decyzję o przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej na dany kierunek podejmuje Rektor.
* Liczba kolejnych list rankingowych jest zależna od momentu wypełnienia limitu przyjęć.
Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju możliwa jest kolejna aktualizacja terminów.

ELEKTRONICZNA REJESTRACJA NA STUDIA

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia do Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zobowiązani są:

 1. założyć konto kandydata w systemie rekrutacji on-line i zamieścić zdjęcie w formie elektronicznej

 2. wypełnić formularz zgłoszeniowy

 3. wnieść opłatę za postępowanie kwalifikacyjne na indywidualne konto bankowe. W zleceniu przelewu jako tytuł wpłaty należy wpisać: „numer formularza/nazwisko/imię”.

 4. przystąpić do egzaminu wstępnego w terminie wyznaczonym przez Uczelnię.

WYMAGANE DOKUMENTY PO WSTĘPNYM ZAKWALIFIKOWANIU

Osoby znajdujące się na liście rankingowej powyżej progu przyjęcia zobowiązane są w wyznaczonym terminie, podanym na zaktualizowanej liście rankingowej, załączyć w systemie rekrutacji on-line (w formie plików pdf) skany następujących dokumentów, a następnie dostarczyć ich oryginały drogą pocztową do Działu Rekrutacji:

 1. podanie – dostępne będzie w systemie rekrutacji on-line w formie interaktywnego formularza po wstępnym zakwalifikowaniu kandydata; po wypełnieniu on-line należy je wydrukować i podpisać

 2. podpisany dyplom studiów I stopnia, który będzie zwrócony po zakończonym procesie rekrutacji:
  • uzyskany w Polsce: oryginał bądź oryginalny odpis dyplomu studiów I stopnia (część A) (przesłanie pocztą oryginalnego dyplomu wymagane jest jedynie w przypadku jeżeli dokument będzie wystawiony przez Uczelnie inną niż GUMed)

  • uzyskany za granicą: uwierzytelniony oryginał dyplomu studiów I stopnia wraz z tłumaczeniem dyplomu na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego lub tłumaczenie poświadczone przez konsula RP
 3. świadectwo dojrzałości, które będzie zwrócone po zakończonym procesie rekrutacji
  • uzyskane w Polsce: oryginał, bądź oryginalny odpis świadectwa dojrzałości, bądź uwierzytelniony dokument

  • uzyskane za granicą: uwierzytelniony oryginał świadectwa dojrzałości wraz z tłumaczeniem świadectwa na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego lub tłumaczenie poświadczone przez konsula RP
 4. jeden egzemplarz podpisanego katalogu opłat – katalog w wersji elektronicznej dostępny będzie w systemie rekrutacji on-line, po wstępnym zakwalifikowaniu kandydata. Po zapoznaniu się z jego treścią, należy go wydrukować i podpisać.

 5. potwierdzenie opłaty za czesne za pierwszy semestr studiów

 6. zaświadczenie o znajomości języka polskiego umożliwiające podjęcie studiów wyższych (B2)- dotyczy osób z maturą zagraniczną

Składanie dokumentów:

 • Odwzorowanie cyfrowe dokumentu sporządza się w formacie PDF, zapewniając jego czytelność oraz stosując zasadę, zgodne z którą jeden plik PDF odpowiada jednemu odwzorowanemu dokumentowi.
 • Komplet wyżej wymienionych dokumentów należy dostarczyć do Działu Rekrutacji w terminie podanym na każdej zaktualizowanej liście rankingowej. Przewidywany jest odrębny termin na składanie dokumentów elektronicznych oraz odrębny termin na przesłanie dokumentów drogą pocztową.
 • O akceptacji przesłanych dokumentów decyduje data ich wpływu do Działu Rekrutacji, a nie data stempla pocztowego.
 • Osoby, które nie dostarczą kompletu wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie, zostaną skreślone z listy osób zakwalifikowanych na studia w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, a w ich miejsce wejdą kolejne osoby znajdujące się pod linią odcięcia, które uzyskały pierwotnie niewystarczającą liczbę punktów.

Kandydaci zakwalifikowani na studia do Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zobowiązani są w wyznaczonym terminie przez Dział Rekrutacji:

 1. wypełnić kartę badania profilaktycznego, link do wypełnienia karty kandydat otrzyma na adres e-mail podany podczas zakładania konta w systemie rekrutacji on-line.

 2. wnieść opłatę w wysokości 22 zł za legitymację studencką. Instrukcja odnośnie wpłacania opłat wraz z terminem zostanie wysłana na adres e-mail.


powrót do listy kierunków studiów

Data aktualizacji: 08.04.2021 r., godz. 13:10

Ważne informacje

Poziom:
II stopnia
Forma:
stacjonarne
Profil:
praktyczny
Wydział:
Czas trwania:
2 lata (4 semestry)
Limit przyjęć:
35
*Próg punktowy:
150
*Liczba kandydatów na jedno miejsce:
2,1
*Rekrutacja 2020

Dział Rekrutacji
al. Zwycięstwa 41-42
80-210 Gdańsk
zobacz mapę

rekrutacja@gumed.edu.pl

Stanowisko ds. Rekrutacji
Polskojęzycznej

tel.: (58) 349 13 91/97

Stanowisko ds. Rekrutacji
Anglojęzycznej

tel./faks: (58) 349 13 90