Dietetyka - studia II stopnia, stacjonarne (dzienne)

StartInstrukcje dla kandydatówDietetyka - studia II stopn...
Rozwiń

O KIERUNKU STUDIÓW

dietetyka_300pix.jpg

Studia prowadzone są na Wydziale Nauk o Zdrowiu, trwają 2 lata. Studia magisterskie pozwalają uzyskać zaawansowaną wiedzę z zakresu żywienia klinicznego z wykorzystaniem diet naturalnych oraz produktów leczniczych specjalnego żywieniowego przeznaczenia. Zdobyta wiedza pozwoli na współpracę z lekarzem w zakresie żywienia klinicznego oraz zatrudnienie w specjalistycznych oddziałach szpitalnych (gastroenterologicznym, diabetologicznym, onkologicznym, pediatrycznym i in.).

Studia obejmują przedmioty m.in. takie jak patofizjologia kliniczna, podstawy immunologii, endokrynologii, pediatrii i neonatologii, gerontologii, a także ocenę bromatologiczną żywności, toksykologię oraz przedmioty kierunkowe: żywienie w pediatrii, żywienie w chirurgii, żywienie kobiet ciężarnych i karmiących, żywieni kliniczne, żywienie i suplementacja w sporcie i in.

Absolwenci są przygotowani do pracy w:

 • w specjalistycznych oddziałach szpitalnych,
 • instytucjach naukowo-badawczych,
 • ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • jednostkach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu żywienia człowieka.

ZASADY REKRUTACJI – KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O PRZYJĘCIE NA KIERUNEK

Na studia II stopnia, kierunek dietetyka mogą być przyjmowani absolwenci studiów I stopnia – kierunek dietetyka.

O przyjęciu na I rok studiów w ramach określonego limitu miejsc decyduje wyłącznie liczba punktów uzyskanych z egzaminu wstępnego, z zakresu studiów I stopnia. Egzamin wstępny będzie sprawdzał wiedzę z przedmiotów: anatomia, fizjologia, pierwsza pomoc, promocja zdrowia, etyka, psychologia, informatyka, dietetyka.

INFORMACJE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM

 • Kwalifikacja kandydatów na studia odbywa się na zasadzie konkursu. Kandydaci są kwalifikowani według całkowitej liczby punktów zdobytych podczas egzaminu wstępnego, rozpoczynając od osoby, która zdobyła najwyższą liczbę, aż do wypełnienia limitu przyjęć na określonym kierunku, o ile nie istnieją inne ograniczenia.
 • Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek dietetyka mogą uzyskać w wyniku postępowania kwalifikacyjnego maksymalnie 100 pkt.

  O przyjęcie na studia ubiegać się mogą wyłącznie osoby, które otrzymają co najmniej 30% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w procesie rekrutacji (≥30 pkt).
 • Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne – zgodnie z zapisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.
 • Kandydaci zobowiązani są sprawdzać aktualne informacje oraz swoją pozycję na liście rankingowej na stronie internetowej rekrutacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

TERMINY REKRUTACJI

TERMIN REJESTRACJI ON-LINE
TERMIN UISZCZANIA OPŁAT REKRUTACYJNYCH
TERMIN EGZAMINU WSTĘPNEGO
TERMIN OPUBLIKOWANIA I LISTY RANKINGOWEJ
TERMIN DOSTARCZANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW OSÓB Z I LISTY RANKINGOWEJ
PRZEWIDYWANE TERMINY PUBLIKACJI KOLEJNYCH LIST RANKINGOWYCH *
 • Terminy mogą ulec zmianie, w zależności od wypełnienia limitu przyjęć na dany kierunek.

ELEKTRONICZNA REJESTRACJA NA STUDIA

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia do Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zobowiązani są:

 1. założyć konto kandydata w systemie rekrutacji on-line i zamieścić zdjęcie w formie elektronicznej

 2. wypełnić formularz zgłoszeniowy

 3. wnieść opłatę za postępowanie kwalifikacyjne na indywidualne konto bankowe. W zleceniu przelewu jako tytuł wpłaty należy wpisać: „numer formularza/nazwisko/imię”.

WYMAGANE DOKUMENTY PO WSTĘPNYM ZAKWALIFIKOWANIU

Osoby znajdujące się na liście rankingowej powyżej progu przyjęcia zobowiązane są w wyznaczonym terminie, podanym na zaktualizowanej liście rankingowej dostarczyć do Działu Rekrutacji:

 1. podanie – dostępne będzie w systemie rekrutacji on-line w formie interaktywnego formularza po wstępnym zakwalifikowaniu kandydata; po wypełnieniu on-line należy je wydrukować i podpisać

 2. podpisane zdjęcie kandydata, spełniające wymogi dla zdjęcia przeznaczonego do dowodu osobistego

 3. podpisany dyplom studiów I stopnia, który będzie zwrócony po zakończonym procesie rekrutacji
  • uzyskany w Polsce: oryginał bądź oryginalny odpis dyplomu studiów I stopnia (część A)

  • uzyskany za granicą: uwierzytelniony oryginał dyplomu studiów I stopnia wraz z tłumaczeniem dyplomu na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego lub tłumaczenie poświadczone przez konsula RP
 4. świadectwo dojrzałości, które będzie zwrócone po zakończonym procesie rekrutacji
  • uzyskane w Polsce: oryginał bądź oryginalny odpis świadectwa dojrzałości. Honorowana jest kserokopia świadectwa dojrzałości potwierdzona notarialnie

  • uzyskane za granicą: uwierzytelniony oryginał świadectwa dojrzałości wraz z tłumaczeniem świadectwa na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego lub tłumaczenie poświadczone przez konsula RP
 5. kserokopię dowodu osobistego wraz z numerem PESEL poświadczoną przez notariusza, organ wydający dowody tożsamości bądź pracownika Działu Rekrutacji GUMed (obie strony dowodu powinny być powiększone w czasie wykonywania kopii)

 6. jeden egzemplarz podpisanego katalogu opłat – katalog w wersji elektronicznej dostępny będzie w systemie rekrutacji on-line, po wstępnym zakwalifikowaniu kandydata. Po zapoznaniu się z jego treścią, należy go wydrukować i podpisać.

 7. zaświadczenie o znajomości języka polskiego umożliwiające podjęcie studiów wyższych (B2)- dotyczy osób z maturą zagraniczną

Składanie dokumentów:

 • O akceptacji przesłanych dokumentów decyduje data ich wpływu do Działu Rekrutacji, a nie data stempla pocztowego.
 • Osoby, które nie dostarczą kompletu wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie, zostaną skreślone z listy osób zakwalifikowanych na studia w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, a w ich miejsce wejdą kolejne osoby znajdujące się pod linią odcięcia, które uzyskały pierwotnie niewystarczającą liczbę punktów.

Kandydaci zakwalifikowani na studia do Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zobowiązani są w wyznaczonym terminie przez Dział Rekrutacji:

 1. wypełnić kartę badania profilaktycznego, link do wypełnienia karty kandydat otrzyma na adres e-mail podany podczas zakładania konta w systemie rekrutacji on-line.

 2. wnieść opłatę w wysokości 22 zł za legitymację studencką. Instrukcja odnośnie wpłacania opłat wraz z terminem zostanie wysłana na adres e-mail.


powrót do listy kierunków studiów

Data aktualizacji: 07.01.2020 r., godz. 12:10

Ważne informacje

Typ:
II stopnia
Tryb:
stacjonarne (dzienne)
Wydział:
Czas trwania:
2 lata
Limit przyjęć:
35
*Próg punktowy:
53
*Liczba kandydatów na jedno miejsce:
1
*Rekrutacja 2018

Dział Rekrutacji
al. Zwycięstwa 41-42
80-210 Gdańsk
zobacz mapę

rekrutacja@gumed.edu.pl

Stanowisko ds. Rekrutacji
Polskojęzycznej

tel.: (58) 349 13 91

Stanowisko ds. Rekrutacji
Anglojęzycznej

tel./faks: (58) 349 13 90