Ogólne warunki rekrutacji na studia

StartCUDZOZIEMCYOgólne warunki rekrutacji n...
Rozwiń

Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia:

a) na studia jednolite magisterskie i I stopnia: legitymujący się świadectwem ukończenia szkoły za granicą, uprawniającym do podjęcia studiów licencjackich lub magisterskich w państwie, w którym został wydany;
b) na studia II stopnia: legitymujący się dyplomem studiów I stopnia uprawniającym do podjęcia studiów II stopnia;
c) w obu powyższych przypadkach niezbędne jest potwierdzenie znajomości języka polskiego pozwalającego na podjęcie studiów- czyli poziomu co najmniej B2

 • na podstawie: umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;

  a) umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez GUMed, na zasadach określonych w tych umowach
  b)decyzji Ministra Zdrowia;
  c) decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów;
  d) decyzji administracyjnej Rektora GUMed.  Ogólne warunki rekrutacji na studia określa:
  Uchwała Nr 45/2018 Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie warunków rekrutacji laureatów oraz finalistów ogólnopolskich olimpiad stopnia centralnego oraz olimpiad międzynarodowych na studia w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2019/2020. (209 KB) Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (1010 KB)


  Przydatne strony internetowe:

  Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

  Kuratorium Oświaty w Gdańsku

  Oddział ds. Legalizacji pobytu Cudzoziemców