Potwierdzenie znajomości języka na poziomie umożliwiającym podjęcie stud...

StartEgzamin z języka polskiegoPotwierdzenie znajomości ję...
Rozwiń

Kandydaci z maturą zagraniczną, niezależnie od posiadanego obywatelstwa zobowiązani są potwierdzić znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym podjęcie studiów wyższych- czyli minimum B2.

- jeżeli posiadasz dyplom ukończenia studiów I stopnia, bądź studiów jednolitych magisterskich w języku polskim- będzie on uznany jako odpowiednik zaświadczenia znajomości języka polskiego na poziomie minimum B2
- akceptujemy zaświadczenia wydane przez organizacje posiadające uprawnienia Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego:
Lista podmiotów upoważniona do przeprowadzania egzaminów w ramach Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego (548 KB)

Jedną z form potwierdzenia znajomości języka polskiego na wymaganym przez Uczelnię poziomie, są wyniki egzaminu wewnętrznego organizowanego przez GUMed.

Kandydaci, którzy zdecydują się przystąpić do egzaminu, proszeni są o zapoznanie się z informacjami poniżej:

Informacja dla osób z matura zagraniczną ubiegających się o przyjęcie na studia w języku polskim w GUMed, którzy nie posiadają potwierdzenia znajomości języka polskiego. Uprzejmie informujemy, że: - dnia 27 czerwca (poniedziałek) o godzinie 10:00 (Central European Summer Time (CEST), UTC +2) zorganizowana będzie część pisemna egzaminu z języka polskiego dla osób posiadających maturę zagraniczną i ubiegających się o przyjęcie na studia w języku polskim w GUMed. Test będzie formą potwierdzenia znajomości języka polskiego na poziomie B2, która to znajomość nie-zbędna jest do podjęcia studiów w języku polskim (Zgodnie z §1 24. 5) Uchwały Senatu nr 42/2021 z dnia 28.06.2021 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2022/23: Osoby kandydujące na studia z tokiem nauczania w języku polskim znajdujące się na liście osób zakwalifikowanych na studia zobowiązane są, w wyznaczonym przez GUMed terminie, załączyć w systemie ERK (w formie plików pdf) skany następujących dokumentów, a następnie dostarczyć ich oryginały bezpośrednio lub drogą pocztową do Działu Rekrutacji- zaświadczenie o znajomości języka polskiego na poziomie umożliwiającym podjęcie studiów wyższych (B2) – dotyczy osób z matura zagraniczną).
Test będzie miał postać testu wyboru i przeprowadzony zostanie w formie online.

- dnia 29 czerwca (środa) w godzinach 8:00 – 16:00 (Central European Summer Time (CEST), UTC +2) odbędzie się część ustna egzaminu z języka polskiego. Forma egzaminu – rozmowa z egzaminatorem przeprowadzona za pomocą komunikatora online. Do części ustnej egzaminu przystępować mogą wyłącznie osoby, które zaliczą z oceną pozytywna (uzyskają minimum 60% punktów) z części pisemnej egzaminu. Każdy z zakwalifikowanych kandydatów zostanie indywidualnie umówiony na konkretną godzinę w dniu egzaminu, a informacja ta zostanie przekazana 28.06.2022. Rozmowa będzie dotyczyła tematów związanych z zainteresowaniami kandydata, planami na przyszłość oraz aspektami życia codziennego.

Zgłoszenia na egzamin z języka polskiego przyjmowane są do dnia 20 czerwca 2022 (poniedziałek). Warunkiem uczestnictwa w egzaminie jest:
- założenie konta i wypełnienie formularza rejestracyjnego w systemie ERK:
https://rekrutacja2022.gumed.edu.pl/
- uiszczenie opłaty rekrutacyjnej (85 PLN) na numer konta wskazany w formularzu rejestracyjnym
- przesłanie zgłoszenia (z numerem formularza rejestracyjnego) na egzamin drogą mailową na adres: rekrutacja@gumed.edu.pl do dnia 20.06.2022

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia egzaminu (w tym link do spotkania) zostaną przesłane w dniach 21-23.06.2022 kandydatom, którzy dopełnią powyższych formalności.

- zgłoszenia na jedyny egzamin z języka polskiego organizowany przez GUMED można przesyłać do 20.06.2022

- jeżeli posiadasz ocenę z egzaminu z języka polskiego na świadectwie maturalnym lub celu uzyskania informacji dotyczących innych akceptowanych form potwierdzenia znajomości języka polskiego zgłoś się w trakcie rejestracji do Działu Rekrutacji, celem weryfikacji, czy jest ona wystarczająca, by być uznana jako odpowiednik wymaganego zaświadczenia