Wymagane dokumenty

StartDokumentyWymagane dokumenty
Rozwiń

Podstawowe dokumenty obowiązujące wszystkie osoby zakwalifikowane na studia w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym:

 1. podanie – dostępne będzie w systemie rekrutacji on-line w formie interaktywnego formularza po wstępnym zakwalifikowaniu kandydata; po wypełnieniu on-line należy je wydrukować i podpisać

  • oryginał bądź oryginalny odpis świadectwa dojrzałości, który będzie zwrócony po zakończonym procesie rekrutacji

   • uzyskane w Polsce: oryginał bądź oryginalny odpis świadectwa dojrzałości

   • uzyskane za granicą: oryginał świadectwa dojrzałości wraz z tłumaczeniem świadectwa na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego lub tłumaczenie poświadczone przez konsula RP

   • kandydaci z maturą międzynarodową mogą dostarczyć oryginalne zaświadczenie z Liceum Ogólnokształcącego o wynikach z egzaminu maturalnego, a niezwłocznie po otrzymaniu, oryginalne świadectwo maturalne
  • kserokopia dowodu osobistego wraz z numerem PESEL poświadczoną przez notariusza, organ wydający dowody tożsamości bądź pracownika Działu Rekrutacji GUMed (obie strony dowodu powinny być czytelne)
  • dwa egzemplarze podpisanej umowy – umowy w wersji elektronicznej dostępne są w systemie rekrutacji online (studia stacjonarne oraz niestacjonarne)
Wzór umowy o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne między Gdańskim Uniwersytetem Medycznym a studentem lub osobą przyjętą na studia prowadzone w języku polskim:

Wzór umowy o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne między Gdańskim Uniwersytetem Medycznym a studentem lub osobą przyjętą na studia prowadzone w języku polskim (241 KB)


Załącznik nr 1 do Umowy o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne między GUMed a studentem lub osobą przyjętą na studia prowadzone w języku polskim:

Załącznik nr 1 do Umowy o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne między GUMed a studentem lub osobą przyjętą na studia prowadzone w języku polskim (852 KB)


Uchwała Senatu w sprawie zasad pobierania opłat wiążących rektora przy zawieraniu umowy o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania – w całości lub części – z tych opłat studentów lub doktorantów, w szczególności tych, którzy osiągają wybitne wyniki w nauce lub uczestniczyli w międzynarodowych programach stypendialnych, a także tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej:

Uchwała Senatu w sprawie zasad pobierania opłat wiążących rektora przy zawieraniu umowy o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania – w całości lub części – z tych opłat studentów lub doktorantów, w szczególności tych, którzy osiągają wybitne wyniki w nauce lub uczestniczyli w międzynarodowych programach stypendialnych, a także tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej (282 KB)

Uchwała Senatu z dnia 27.06.2016 r. o zmianie Uchwały Nr 16/2015 Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zasad pobierania opłat wiążących rektora przy zawieraniu umowy o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania – w całości lub części – z tych opłat studentów lub doktorantów, w szczególności tych, którzy osiągają wybitne wyniki w nauce lub uczestniczyli w międzynarodowych programach stypendialnych, a także tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej (114 KB)

Uchwała Senatu z dnia 26.09.2016 r. o zmianie Uchwały Nr 16/2015 Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zasad pobierania opłat wiążących rektora przy zawieraniu umowy o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania – w całości lub części – z tych opłat studentów lub doktorantów, w szczególności tych, którzy osiągają wybitne wyniki w nauce lub uczestniczyli w międzynarodowych programach stypendialnych, a także tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej (111 KB)

UWAGA:
Umowy będą dostępne w systemie rekrutacji on-line wyłącznie dla kandydatów zakwalifikowanych na studia.
Instrukcja pobrania umowy:

 1. Zaloguj się do SYSTEMU REKRUTACJI ON-LINE

 2. Wejdź w zakładkę “Dokumenty”

 3. Następnie w zakładce “Dokumenty” kliknij w klawisz “Pobierz umowę”:
  • na ekranie pojawi się plik z treścią umowy,
  • w/w plik musisz wydrukować w dwóch egzemplarzach, wraz z załącznikiem
  • podpisz oba egzemplarze umowy.  Dokumenty dodatkowe:

  • oryginał /oryginalny odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia (część A), który będzie zwrócony po zakończonym procesie rekrutacji – dotyczy osób zakwalifikowanych na studia II stopnia:

   • uzyskany w Polsce: oryginał bądź oryginalny odpis dyplomu studiów I stopnia (część A)

   • uzyskany za granicą: oryginał dyplomu studiów I stopnia wraz z tłumaczeniem dyplomu na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego lub tłumaczenie poświadczone przez konsula RP
  • oryginalne zaświadczenie z OKE o liczbie zdobytych punktów z egzaminu maturalnego – dotyczy kandydatów ze “starą maturą”

  • dowód uiszczenia opłaty za pierwszy semestr studiów – dotyczy osób zakwalifikowanych na studia niestacjonarne


  Data aktualizacji: 06.11.2018 r., godz. 09:20