Wymagane dokumenty

StartDokumentyWymagane dokumenty
Rozwiń

Podstawowe dokumenty obowiązujące wszystkie osoby zakwalifikowane na studia w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym:

 • podanie (ankieta osobowa) na ustalonym formularzu – podanie w wersji elektronicznej dostępne jest w systemie rekrutacji online w formie interaktywnego formularza
 • oryginał bądź oryginalny odpis świadectwa dojrzałości, który będzie zwrócony po zakończonym procesie rekrutacji

  • uzyskane w Polsce: oryginał bądź oryginalny odpis świadectwa dojrzałości

  • uzyskane za granicą: oryginał świadectwa dojrzałości wraz z tłumaczeniem świadectwa na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego lub tłumaczenie poświadczone przez konsula RP

  • kandydaci z maturą międzynarodową mogą dostarczyć oryginalne zaświadczenie z Liceum Ogólnokształcącego o wynikach z egzaminu maturalnego, a niezwłocznie po otrzymaniu, oryginalne świadectwo maturalne
 • oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej – oświadczenie dostępne jest w systemie rekrutacji online (studia stacjonarne)
 • kserokopia dowodu osobistego wraz z numerem PESEL poświadczoną przez notariusza, organ wydający dowody tożsamości bądź pracownika Uczelnianego Centrum Rekrutacji GUMed (obie strony dowodu powinny być czytelne)
 • dwa egzemplarze podpisanej umowy – umowy w wersji elektronicznej dostępne są w systemie rekrutacji online (studia stacjonarne oraz niestacjonarne)
 • dwie podpisane fotografie (wymiary 35mm x 45mm) zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (źródło: obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu):

  • zdjęcie powinno być aktualne – wykonaj zdjęcie nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku

  • na zdjęciu nie możesz mieć nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami ani innych rzeczy, które mogłyby utrudnić rozpoznanie Ciebie

  • zdjęcie powinno przedstawiać całą głowę i górną część barków

  • twarz powinna zajmować 70-80% zdjęcia

Dokumenty dodatkowe:

 • oryginał /oryginalny odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia (część A), który będzie zwrócony po zakończonym procesie rekrutacji – dotyczy osób zakwalifikowanych na studia II stopnia:

  • uzyskany w Polsce: oryginał bądź oryginalny odpis dyplomu studiów I stopnia (część A)

  • uzyskany za granicą: oryginał dyplomu studiów I stopnia wraz z tłumaczeniem dyplomu na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego lub tłumaczenie poświadczone przez konsula RP
 • oryginalne zaświadczenie z OKE o liczbie zdobytych punktów z egzaminu maturalnego – dotyczy kandydatów ze “starą maturą”

 • dowód uiszczenia opłaty za pierwszy semestr studiów – dotyczy osób zakwalifikowanych na studia niestacjonarne


Data aktualizacji: 16.02.2017 r., godz. 13:00

Jak dojechać?

Zobacz kampus