Wymagane dokumenty

StartDokumentyWymagane dokumenty
Rozwiń

Podstawowe dokumenty obowiązujące wszystkie osoby zakwalifikowane na studia w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym:

 1. podanie – dostępne będzie w systemie rekrutacji on-line w formie interaktywnego formularza po wstępnym zakwalifikowaniu kandydata; po wypełnieniu on-line należy je wydrukować i podpisać

  • oryginał bądź oryginalny odpis świadectwa dojrzałości, który będzie zwrócony po zakończonym procesie rekrutacji

   • uzyskane w Polsce: oryginał bądź oryginalny odpis świadectwa dojrzałości

   • uzyskane za granicą: oryginał świadectwa dojrzałości wraz z tłumaczeniem świadectwa na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego lub tłumaczenie poświadczone przez konsula RP

   • kandydaci z maturą międzynarodową mogą dostarczyć oryginalne zaświadczenie z Liceum Ogólnokształcącego o wynikach z egzaminu maturalnego, a niezwłocznie po otrzymaniu, oryginalne świadectwo maturalne
  • kserokopia dowodu osobistego wraz z numerem PESEL poświadczoną przez notariusza, organ wydający dowody tożsamości bądź pracownika Uczelnianego Centrum Rekrutacji GUMed (obie strony dowodu powinny być czytelne)
  • dwa egzemplarze podpisanej umowy – umowy w wersji elektronicznej dostępne są w systemie rekrutacji online (studia stacjonarne oraz niestacjonarne)

Dokumenty dodatkowe:

 • oryginał /oryginalny odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia (część A), który będzie zwrócony po zakończonym procesie rekrutacji – dotyczy osób zakwalifikowanych na studia II stopnia:

  • uzyskany w Polsce: oryginał bądź oryginalny odpis dyplomu studiów I stopnia (część A)

  • uzyskany za granicą: oryginał dyplomu studiów I stopnia wraz z tłumaczeniem dyplomu na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego lub tłumaczenie poświadczone przez konsula RP
 • oryginalne zaświadczenie z OKE o liczbie zdobytych punktów z egzaminu maturalnego – dotyczy kandydatów ze “starą maturą”

 • dowód uiszczenia opłaty za pierwszy semestr studiów – dotyczy osób zakwalifikowanych na studia niestacjonarne


Data aktualizacji: 24.03.2017 r., godz. 10:40

Jak dojechać?

Zobacz kampus