Zdrowie publiczne - studia II stopnia, niestacjonarne (zaoczne)

StartInstrukcje dla kandydatówZdrowie publiczne - studia ...

O KIERUNKU STUDIÓW

tak1.jpg

Studia prowadzone są na Wydziale Nauk o Zdrowiu, trwają 2 lata. Skończyłeś studia I stopnia na takim kierunku jak: zdrowie publiczne, elektroradiologia, ratownictwo medyczne lub techniki dentystyczne? Albo na kierunku pokrewnym na innej, niż medyczna, uczelni? Masz wrażenie, że na rynku pracy nie możesz znaleźć zatrudnienia zgodnego z Twoimi aspiracjami? Pragniesz rozwijać swoje zainteresowania i zdobywać nowe ciekawe kompetencje? Zapraszamy na studia magisterskie na kierunku zdrowie publiczne!

Studia II stopnia poszerzają kompetencje pozyskane przez studentów w ramach studiów licencjackich. Studenci mają szansę pozyskać wiedzę ogólną potrzebną do pełnienia roli managerów i specjalistów działających w obszarze szeroko pojętego sytemu zdrowia. Dodatkowo, każdy student pierwszego dnia roku akademickiego ma możliwość wyboru specjalności, która w największym stopniu odpowiada preferencjom i zainteresowaniom studenta.

Aktualnie dostępne są trzy specjalności, które odzwierciedlają zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z zakresu Zdrowia Publicznego: „Zarządzanie w systemie ochrony zdrowia”, „Zarządzanie programami zdrowotnymi” oraz „Zdrowie środowiskowe i BHP”. W ramach pierwszej specjalności studenci pozyskują zaawansowaną wiedzę oraz kompetencje z zakresu nauk zarządczych, włączając w to elementy związane z zarządzaniem finansami, controllingiem, zamówieniami publicznymi i oceną efektywności inwestycji w systemie zdrowia. Druga specjalność pozwala na pozyskanie wiedzy koniecznej do tworzenia i realizowania programów zdrowotnych w sposób skuteczny i odpowiadający rzeczywistym potrzebom społecznym. Trzecia zaś specjalność skupia się środowisku kształtującym zdrowie społeczeństwa oraz daje możliwość uzyskania kompetencji inspektora BHP, którego zadaniem jest ochrona zdrowia i zapewnienie bezpieczeństwa na stanowisku pracy , co poszerza spektrum możliwości znalezienia ciekawej i satysfakcjonującej pracy. W trakcie studiów studenci są uczeni jak skutecznie komunikować się ze społeczeństwem i nakłaniać ludzi do podjęcia wysiłku zadbania o własne zdrowie. Dla naszych studentów, którzy jednocześnie są absolwentami studiów pierwszego stopnia kierunku Elektroradiologia, przewiduje się zorganizowanie w ramach studiów szkolenia umożliwiającego uzyskanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej.

W czasie studiów oferowane są zajęcia w różnorodnej formie. Studenci uczestniczą zarówno w zajęciach klasycznych, jak i korzystają z praktyk zawodowych, realizowanych w instytucjach współpracujących z Uczelnią od wielu lat (m.in. w Polskim Towarzystwie Programów Zdrowotnych, Narodowym Funduszu Zdrowia, Jednostkach Samorządu Terytorialnego), mogą brać udział w pracach naukowych, konferencjach i innych działaniach, co uzależnione jest od zainteresowań i aktywności samych studentów. Dzięki współpracy z międzynarodowymi instytucjami (m.in. ze stowarzyszeniem zrzeszającym szkoły zdrowia publicznego ASPHER) studenci mogą odbywać zagraniczne praktyki (np. w Belgii) oraz, w ramach programu Erasmus, studiować za granicą (np. w Niemczech).

ZASADY REKRUTACJI – KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O PRZYJĘCIE NA KIERUNEK

Na studia II stopnia, kierunek zdrowie publiczne mogą być przyjmowani absolwenci studiów:

 • I stopnia:
  - zdrowie publiczne oraz kierunki pokrewne.
 • jednolitych magisterskich:
  - lekarski,
  - lekarsko-dentystyczny,
  - farmacja,
  - analityka medyczna,
  - psychologia,
  - kierunki pokrewne.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek kwalifikowani są na podstawie składowych:

1. średnia ocen ze studiów:

a) dla kandydatów, u których obowiązywała skala ocen 3-6

średnia ocen przydzielona punktacja
3,00 – 3,49 40 pkt
3,50 50 pkt
3,51 – 3,99 55 pkt
4,00 – 4,49 70 pkt
4,50 85 pkt
4,51 – 4,99 95 pkt
5,00 – 6,00 100 pkt

b) dla kandydatów, u których obowiązywała skala ocen 3-5:

średnia ocen przydzielona punktacja
3,00 – 3,49 40 pkt
3,50 55 pkt
3,51 – 3,99 65 pkt
4,00 – 4,49 80 pkt
4,50 90 pkt
4,51 – 4,99 95 pkt
5,00 100 pkt

2. ocena z egzaminu licencjackiego:
Pod pojęciem ocena z egzaminu licencjackiego rozumie się ocenę, którą kandydat otrzymał w trakcie egzaminu dyplomowego

a) jeśli kandydat nie miał obowiązku pisania pracy licencjackiej, punkty za ocenę będą przyznawane zgodnie z tabelą:

ocena punkty za ocenę
dostateczny (3,0) 40 pkt
dostateczny plus (3,5) 55 pkt
dobry (4,0) 70 pkt
dobry plus (4,5) 85 pkt
bardzo dobry (5,0)* 100 pkt

* lub ocena wyższa niż 5

p((((. b) jeśli kandydat miał obowiązek pisania pracy licencjackiej i zdawania egzaminu dyplomowego, punkty będą przyznane zgodnie ze wzorem:

Punkty za ocenę z egzaminu licencjackiego=
punkty za ocenę z pracy licencjackiej
+ punkty za ocenę z egzaminu dyplomowego
2
3. aktywność o charakterze naukowym:

a) udział w studenckim kole naukowym (maksymalna liczba punktów jaka może być przyznana za taką aktywność wynosi 10 punktów):

 • za potwierdzony przez stosowną jednostkę (Opiekun koła, Dziekan, Prorektor ds. studenckich), udział w studenckim kole naukowym przez okres pełnego roku akademickiego kandydat otrzyma 5 punktów.
 • za potwierdzony przez stosowną jednostkę (Opiekun koła, Dziekan, Prorektor ds. studenckich), udział przez kolejny pełny rok akademicki w tym samym kole naukowym, bądź udział w innym studenckim kole naukowym przez okres pełnego roku akademickiego kandydat otrzyma kolejne 5 punktów.

b) publikacje naukowe (maksymalna liczba punktów jaka może być przyznana za taką aktywność wynosi 30 punktów):

 • za autorstwo, bądź współautorstwo w jednej pracy opublikowanej w czasopismach z listy filadelfijskiej (z IF) – należy załączyć skan pierwszej strony publikacji. Kandydat może otrzymać 10 punktów.
 • za autorstwo, bądź współautorstwo w jednej pracy opublikowanej w czasopismach spoza listy filadelfijskiej (bez IF), ale z listy MNiSW – należy załączyć skan pierwszej strony publikacji. Kandydat może otrzymać 5 punktów.

c) aktywny udział w konferencjach naukowych: (maksymalna liczba punktów jaka może być przyznana za taką aktywność wynosi 10 punktów):

 • za potwierdzony aktywny udział (wystąpienie, prezentacja plakatu) w konferencji naukowej kandydat otrzyma 5 punktów. W celu potwierdzenia udziału należy załączyć skan materiałów konferencyjnych zawierający program konferencji z tytułami wystąpień i autorami, stronę tytułową materiałów konferencyjnych oraz abstrakt jeśli jest zawarty w materiałach.

INFORMACJE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM

 • Kandydaci są kwalifikowani według całkowitej liczby punktów zdobytych na podstawie trzech składowych, rozpoczynając od osoby, która zdobyła najwyższą liczbę, aż do wypełnienia limitu przyjęć na określonym kierunku, o ile nie istnieją inne ograniczenia.
 • Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek zdrowie publiczne mogą uzyskać w wyniku postępowania kwalifikacyjnego maksymalnie 250 pkt.

  O przyjęcie na studia ubiegać się mogą wyłącznie osoby, które otrzymają co najmniej 30% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w procesie rekrutacji (≥75 pkt).
 • Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne – zgodnie z zapisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.
 • Kandydaci zobowiązani są sprawdzać aktualne informacje oraz swoją pozycję na liście rankingowej na stronie internetowej rekrutacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

TERMINY REKRUTACJI ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE W NAJBLIŻSZYM CZASIE

TERMIN REJESTRACJI ON-LINE
TERMIN UISZCZANIA OPŁAT REKRUTACYJNYCH
TERMIN WPISYWANIA OCEN DO SYSTEMU REKRUTACJI ON-LINE
TERMIN ZAŁĄCZANIA SKANÓW DOKUMENTÓW:
TERMIN OPUBLIKOWANIA I LISTY RANKINGOWEJ
TERMIN DOSTARCZANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW OSÓB Z I LISTY RANKINGOWEJ

ELEKTRONICZNA REJESTRACJA NA STUDIA

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia do Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zobowiązani są:

 1. założyć konto kandydata w systemie rekrutacji on-line i zamieścić zdjęcie w formie elektronicznej

 2. wypełnić formularz zgłoszeniowy

 3. wnieść opłatę za postępowanie kwalifikacyjne na indywidualne konto bankowe. W zleceniu przelewu jako tytuł wpłaty należy wpisać: „numer formularza/nazwisko/imię”

 4. wpisać do systemu rekrutacji on-line wyniki (zakładka OCENY):
  • średnią ocen ze studiów

  • ocenę z egzaminu licencjackiego

  • ocenę z pracy licencjackiej (jeżeli kandydat miał obowiązek pisania pracy)

 5. podłączyć w systemie rekrutacji on-line skany dokumentów (zakładka ZAŁĄCZNIKI):
  Instrukcja podłączania skanów - MPO, MPŁ, MZŚ, MZP, ZMPO, ZMPŁ, ZMZP II st (407 KB)

Punkty za działalność naukową zostaną wpisane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

Dokumenty muszą być załączone w terminie rejestracji na studia. W przypadku nie podłączenia dokumentów w systemie rekrutacji on-line – kandydatowi nie przyznaje się dodatkowych punktów za aktywność o charakterze naukowym.

WYMAGANE DOKUMENTY PO WSTĘPNYM ZAKWALIFIKOWANIU

Osoby znajdujące się na liście rankingowej powyżej progu przyjęcia zobowiązane są w wyznaczonym terminie, podanym na zaktualizowanej liście rankingowej dostarczyć do Działu Rekrutacji:

 1. podanie – dostępne będzie w systemie rekrutacji on-line w formie interaktywnego formularza po wstępnym zakwalifikowaniu kandydata; po wypełnieniu on-line należy je wydrukować i podpisać

 2. podpisane zdjęcie kandydata, spełniające wymogi dla zdjęcia przeznaczonego do dowodu osobistego

 3. podpisany dyplom studiów I stopnia, który będzie zwrócony po zakończonym procesie rekrutacji
  • uzyskany w Polsce: oryginał bądź oryginalny odpis dyplomu studiów I stopnia (część A)

  • uzyskany za granicą: uwierzytelniony oryginał dyplomu studiów I stopnia wraz z tłumaczeniem dyplomu na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego lub tłumaczenie poświadczone przez konsula RP
 4. zaświadczenie z Dziekanatu zawierające informacje:
  • średnia ocen ze studiów

  • ocena z egzaminu licencjackiego

  • ocena z pracy licencjackiej (jeżeli kandydat miał obowiązek pisania pracy)
 5. świadectwo dojrzałości, które będzie zwrócone po zakończonym procesie rekrutacji
  • uzyskane w Polsce: oryginał bądź oryginalny odpis świadectwa dojrzałości. Honorowana jest kserokopia świadectwa dojrzałości potwierdzona notarialnie

  • uzyskane za granicą: uwierzytelniony oryginał świadectwa dojrzałości wraz z tłumaczeniem świadectwa na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego lub tłumaczenie poświadczone przez konsula RP
 6. kserokopię dowodu osobistego wraz z numerem PESEL poświadczoną przez notariusza, organ wydający dowody tożsamości bądź pracownika Działu Rekrutacji GUMed (obie strony dowodu powinny być powiększone w czasie wykonywania kopii)

 7. dwa egzemplarze umowy – umowa w wersji elektronicznej dostępna jest w systemie rekrutacji on-line; umowę wraz z załącznikiem należy wydrukować w dwóch egzemplarzach i podpisać

 8. dowód uiszczenia opłaty za pierwszy semestr studiów, w zleceniu przelewu jako tytuł wpłaty należy wpisać: „numer podania /nazwisko/imię”.

Składanie dokumentów:

 • O akceptacji przesłanych dokumentów decyduje data ich wpływu do Działu Rekrutacji, a nie data stempla pocztowego.
 • Osoby, które nie dostarczą kompletu wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie, zostaną skreślone z listy osób zakwalifikowanych na studia w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, a w ich miejsce wejdą kolejne osoby znajdujące się pod linią odcięcia, które uzyskały pierwotnie niewystarczającą liczbę punktów.

Kandydaci zakwalifikowani na studia do Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zobowiązani są w wyznaczonym terminie przez Dział Rekrutacji:

 1. wypełnić kartę badania profilaktycznego, link do wypełnienia karty kandydat otrzyma na adres e-mail podany podczas zakładania konta w systemie rekrutacji on-line.

 2. wnieść opłatę w wysokości 17 zł za legitymację studencką. Instrukcja odnośnie wpłacania opłat wraz z terminem zostanie wysłana na adres e-mail.


powrót do listy kierunków studiów

Data aktualizacji: 10.05.2023 r., godz. 09:10

Ważne informacje

Typ:
II stopnia
Tryb:
niestacjonarne (zaoczne)
Wydział:
Czas trwania:
2 lata
Limit przyjęć:
*Próg punktowy:
 
*Liczba kandydatów na jedno miejsce:
 
*Rekrutacja 2018

Dział Rekrutacji
al. Zwycięstwa 41-42
80-210 Gdańsk
zobacz mapę

rekrutacja@gumed.edu.pl

Stanowisko ds. Rekrutacji
Polskojęzycznej

tel.: (58) 349 13 91

Stanowisko ds. Rekrutacji
Anglojęzycznej

tel./faks: (58) 349 13 90