Farmacja - studia jednolite magisterskie, niestacjonarne

StartInstrukcje dla kandydatówFarmacja - studia jednolite...
apteka_szkoleniowa.jpg

O KIERUNKU STUDIÓW

Studia prowadzone są na Wydziale Farmaceutycznym, trwają 5,5 roku (obejmują obowiązkową 6 miesięczną praktykę w aptece). Studia obejmują przedmioty ogólne: historię farmacji, etykę zawodową, psychologię z socjologią etc., przedmioty podstawowe: chemię analityczną, organiczną i nieorganiczną, anatomię, fizjologię, immunologię etc. oraz przedmioty kierunkowe: farmakognozję, chemię leków, farmakologię z farmakodynamiką, farmakokinetykę, technologię postaci leku etc.

Absolwent uzyskuje prawo do:

 • wykonywania zawodu farmaceuty,
 • kształcenia specjalizacyjnego,
 • prowadzenia badań naukowych nad lekiem,
 • oraz do udzielania informacji o leku.

Absolwent studiów jest przygotowany do wykonywania zawodu farmaceuty, zdolnego do pracy w aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych, przy hurtowym i detalicznym obrocie leku oraz przy wytwarzaniu leku, w przemyśle farmaceutycznym jak również do podjęcia specjalizacji lub pracy naukowej.

Kierunek prowadzi wymianę studentów w ramach programu ERASMUS, co stanowi okazję do odbycia części studiów za granicą.


ZASADY REKRUTACJI – KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O PRZYJĘCIE NA KIERUNEK

RODZAJ MATURY WYMAGANE PRZEDMIOTY
NA POZIOMIE ROZSZERZONYM
NA ŚWIADECTWIE DOJRZAŁOŚCI

NOWA POLSKA MATURA zdawana w latach 2005-2017
MATURA INTERNATIONAL BACCALAUREATE (IB), HL
MATURA EUROPEAN BACCALAUREATE (EB)
MATURA ZAGRANICZNA


BIOLOGIA
CHEMIA
RODZAJ MATURY WYMAGANE PRZEDMIOTY
NA POZIOMIE ROZSZERZONYM
NA ZAŚWIADCZENIU Z OKE

STARA MATURA zdawana przed rokiem 2005
(wynik matury wyrażony w skali 1-6 bądź 2-5)


BIOLOGIA
CHEMIA
 • Wynik z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym będzie przeliczany x 1,0.
 • Wyniki z innego niż IB, EB zagranicznego świadectwa maturalnego będą przeliczane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.


INFORMACJE OGÓLNE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM

 • Kwalifikacja kandydatów na studia odbywa się na zasadzie konkursu. Kandydaci są kwalifikowani według całkowitej liczby zdobytych punktów, rozpoczynając od osoby, która zdobyła najwyższą liczbę, aż do wypełnienia limitu przyjęć na określonym kierunku, o ile nie istnieją inne ograniczenia.

 • Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek farmacja mogą uzyskać w wyniku postępowania kwalifikacyjnego maksymalnie 200 punktów (2×100 punktów za poszczególny przedmiot). Zakwalifikowane mogą zostać wyłącznie osoby, które otrzymają co najmniej 30% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w procesie rekrutacji (≥60 pkt).

 • Dla kandydatów na jednolite studia magisterskie, z taką samą punktacją, wprowadza się dodatkowe kryterium przyjęcia. Jest to wynik egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym.

 • Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne – zgodnie z art. 169, ust. 16 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

 • Kandydaci zobowiązani są sprawdzać aktualne informacje oraz swoją pozycję na liście rankingowej na stronie internetowej rekrutacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.


TERMINY REKRUTACJI

RODZAJ MATURY

NOWA MATURA 2005-2017

STARA MATURA zdawana przed 2005 rokiem

MATURA IB

MATURA ZAGRANICZNA, MATURA EB

TERMIN REJESTRACJI ON-LINE 01.08.2017-
31.08.2017
01.08.2017-
31.08.2017
01.08.2017-
31.08.2017
01.08.2017-
31.08.2017
TERMIN UISZCZANIA
OPŁAT REKRUTACYJNYCH
01.08.2017-
31.08.2017
01.08.2017-
31.08.2017
01.08.2017-
31.08.2017
01.08.2017-
31.08.2017
TERMIN WPISYWANIA WYNIKÓW Z EGZAMINU MATURALNEGO DO SYSTEMU REKRUTACJI ON-LINE 01.08.2017-
31.08.2017
01.08.2017-
31.08.2017
01.08.2017-
31.08.2017
WPISUJE
UCR
TERMIN OPUBLIKOWANIA
I LISTY RANKINGOWEJ
04.09.2017 04.09.2017 04.09.2017 04.09.2017

ELEKTRONICZNA REJESTRACJA NA STUDIA

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia do Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zobowiązani są:

 1. założyć konto kandydata w systemie rekrutacji on-line poprzez stronę internetową Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego: www.rekrutacja.gumed.edu.pl i zamieścić zdjęcie w formie elektronicznej

 2. wypełnić formularz zgłoszeniowy – formularz w wersji elektronicznej dostępny jest w systemie rekrutacji on-line w formie interaktywnego formularza

 3. wnieść opłatę za postępowanie kwalifikacyjne na indywidualne konto bankowe, które zostanie przydzielone kandydatowi po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej;
  W zleceniu przelewu jako tytuł wpłaty należy wpisać: „numer formularza/nazwisko/imię”.
  UWAGA! Jeśli opłata rekrutacyjna nie wpłynęła na konto Uczelni – należy postępować zgodnie z instrukcją zawartą na stronie internetowej GUMed: www.rekrutacja.gumed.edu.pl w zakładce opłata rekrutacyjna

 4. wpisać do systemu rekrutacji on-line wyniki:

  • kandydaci z polską nową maturą oraz maturą International Baccalaureate (IB) – wpisać wyniki uzyskane na świadectwie dojrzałości

  • kandydaci ze starą maturą – wpisać wyniki uzyskane na zaświadczeniu o wynikach z egzaminu maturalnego wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną

  • kandydaci z maturą zagraniczną oraz maturą European Baccalaureate (EB) – proszeni są o dostarczenie w terminie rejestracji do UCR uwierzytelnione oryginalne świadectwo dojrzałości wraz z tłumaczeniem świadectwa na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego lub tłumaczenie poświadczone przez konsula RP


WYMAGANE DOKUMENTY

Osoby znajdujące się na liście rankingowej powyżej progu przyjęcia zobowiązane są w wyznaczonym terminie, podanym na zaktualizowanej liście rankingowej dostarczyć do Uczelnianego Centrum Rekrutacji:

 1. podanie na ustalonym formularzu – podanie w wersji elektronicznej dostępne jest w systemie rekrutacji on-line w formie interaktywnego formularza; po wypełnieniu on-line należy je wydrukować i podpisać

 2. świadectwo dojrzałości, które będzie zwrócone po zakończonym procesie rekrutacji

  • kandydaci z nową maturą – oryginał bądź oryginalny odpis świadectwa dojrzałości

  • kandydaci ze „starą maturą” – oryginał bądź oryginalny odpis świadectwa dojrzałości oraz oryginalne zaświadczenie o wynikach z egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną

  • osoby przystępujące do matury międzynarodowej (IB) – oryginalne zaświadczenie z Liceum Ogólnokształcącego o wynikach z egzaminu maturalnego, a niezwłocznie po otrzymaniu, oryginalne świadectwo maturalne

 3. kserokopię dowodu osobistego wraz z numerem PESEL poświadczoną przez notariusza, organ wydający dowody tożsamości bądź pracownika Uczelnianego Centrum Rekrutacji GUMed (obie strony dowodu powinny być czytelne)

 4. dwie podpisane fotografie (wymiary 35mm x 45mm) zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (źródło: obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu):

  • zdjęcie powinno być aktualne – zdjęcie powinno być wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku

  • na zdjęciu nie można mieć nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami ani innych rzeczy, które mogłyby utrudnić rozpoznanie osoby na zdjęciu

  • zdjęcie powinno przedstawiać całą głowę i górną część barków

  • twarz powinna zajmować 70-80% zdjęcia

 5. dwa egzemplarze umowy – umowa w wersji elektronicznej dostępna jest w systemie rekrutacji on-line; umowę należy wydrukować w dwóch egzemplarzach i podpisać

 6. dowód uiszczenia opłaty za pierwszy semestr studiów, w zleceniu przelewu jako tytuł wpłaty należy wpisać: „numer podania /nazwisko/imię”
Składanie dokumentów:

 • O akceptacji przesłanych dokumentów decyduje data ich wpływu do Uczelnianego Centrum Rekrutacji, a nie data stempla pocztowego.

 • Osoby, które nie dostarczą kompletu wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie, zostaną skreślone z listy osób zakwalifikowanych na studia w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, a w ich miejsce wejdą kolejne osoby znajdujące się pod linią odcięcia, które uzyskały pierwotnie niewystarczającą liczbę punktów.powrót do listy kierunków studiów

Data aktualizacji: 17.02.2017 r., godz. 11:30

Jak dojechać?

Zobacz kampus