Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
Jesteś tutaj: Start > Opłata rekrutacyjna > Wysokość opłaty rekrutacyjnej

Wysokość opłaty rekrutacyjnej


Wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia obowiązujące w roku akademickim 2016/2017:

 • 150 złotych dla osób ubiegających się o przyjęcie na kierunki studiów, na które postępowanie kwalifikacyjne obejmuje sprawdziany uzdolnień artystycznych oraz sprawdziany predyspozycji architektonicznych – kierunek techniki dentystyczne, studia I stopnia stacjonarne
 • 100 złotych dla osób ubiegających się o przyjęcie na kierunki studiów, na które postępowanie kwalifikacyjne obejmuje sprawdziany sprawności fizycznej – kierunek fizjoterapia oraz ratownictwo medyczne, studia I stopnia stacjonarne
 • 85 złotych dla osób ubiegających się o przyjęcie na pozostałe kierunki studiów

Informacje dotyczące wnoszenia opłat rekrutacyjnych

 • Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić na konto bankowe wskazane w formularzu zgłoszeniowym on-line.

 • Dla każdego formularza rejestracyjnego zostanie nadany osobny, indywidualny numer konta bankowego.

 • Po wpłynięciu opłaty rekrutacyjnej na odpowiednie konto bankowe Twój formularz rejestracyjny w naszym systemie rekrutacji on-line zmieni swój status ze “złożonego” na “opłacony”.

 • Jeżeli kandydat złożył kilka formularzy na różne kierunki studiów w GUMed powinien wnieść opłatę za każdy z nich.
W zleceniu przelewu jako tytuł wpłaty należy podać:
 • numer formularza, którego dotyczy wpłata
 • oraz swoje imię i nazwisko.
Odbiorca przelewu:

Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a

UWAGI:

 • Prosimy o dokonanie opłaty rekrutacyjnej odpowiednio wcześniej, z uwagi na czas potrzebny na realizację przelewu.
 • Pamiętaj, że Twój formularz nie uzyska statusu „opłacony” do momentu wpływu opłaty rekrutacyjnej na Twoje indywidualne konto bankowe widoczne w systemie rekrutacji on-line.
 • Jeżeli dokonałeś opłaty rekrutacyjnej, a mimo to status Twojego formularza nie zmienił się na „opłacony”, a czas rejestracji na dany kierunek dobiega końca powinieneś pilnie dostarczyć do Uczelnianego Centrum Rekrutacji dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej – osobiście, faxem lub mailem na adres rekrutacja@gumed.edu.pl.

Instrukcja zwrotu opłat rekrutacyjnych

ZWROT OPŁAT REKRUTACYJNYCH

 1. Wnioskować o zwrot opłat rekrutacyjnych (wyłącznie własnych) mogą jedynie osoby zarejestrowane w systemie rejestracji on-line GUMed jako kandydaci na studia, niezależnie od tego, kto dokonał wpłaty.

 2. Zwrot opłaty rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi w przypadku opłat nieprzypisanych do żadnego formularza, tj. wolnych środków.
  • Wolne środki mogą być wynikiem dokonanej nadpłaty i/lub potwierdzenia wpłynięcia opłaty po zamknięciu okresu składania aplikacji.
 3. Kandydatom nie przysługuje zwrot opłaty rekrutacyjnej, jeśli:
  • rezygnują z aplikowania na wybrany kierunek/specjalność;
  • nie przystąpią do egzaminu wstępnego organizowanego w GUMed;
  • nie zostaną zakwalifikowani na wybrany kierunek/specjalność studiów;
  • nie spełnią warunków rekrutacji.

TRYB ZWROTU OPŁAT REKRUTACYJNYCH

 1. W celu uzyskania zwrotu opłaty rekrutacyjnej należy złożyć pisemne podanie o zwrot opłaty do Uczelnianego Centrum Rekrutacji, na formularzu wg wzoru dostępnego poniżej, na niniejszej stronie internetowej.
 2. Podania można składać bezpośrednio w Uczelnianym Centrum Rekrutacji lub przesłać na adres biura (liczy się data dostarczenia dokumentów do UCR, a nie data stempla pocztowego), do końca września b.r.
 3. W przypadku, gdy na koncie rekrutacyjnym kandydata, brak jest potwierdzenia wniesienia opłaty, której dotyczy podanie, do podania należy dołączyć dowód wpłaty.
 4. Podania będą rozpatrywane na bieżąco.
 5. Podania niekompletnie wypełnione i niepodpisane przez kandydata, nie będą rozpatrywane.
 6. Po pozytywnym rozpatrzeniu podania, uczelnia dokona przelewu na konto wskazane w podaniu kandydata.

Podanie o zwrot opłaty rekrutacyjnej – wzór formularza (304 KB)

Data aktualizacji: 30.05.2016 r., godz. 14:40

do góry

Uczelniane Centrum Rekrutacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
80-210 Gdańsk, Al. Zwycięstwa 41-42
e-mail: rekrutacja@gumed.edu.pl